Stanowiska pracy
BHP PODWYKONAWCY NA PLACU BUDOWY

 

BIBLIOGRAFIA

 

[1] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.. U. 1998, nr 21, poz. 94, ze zm.)

[2] http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/doc/79/Za%C5%82%C4%85cznik%20do%20Umowy%20-20wspolne%20wymagania%20BHP%20Porozumienia.pdf.

[3] Red. A. Szczygielska. Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp  – przykłady dobrych praktyk. CIOP-PIB. Warszawa, 2012 r. http://www.ciop.pl /52207

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.)

[5] Rozporządzenie Rady Ministrów, z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109 poz. 704, ze zm.).

[6] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z  2003 r. nr 169, poz. 1650, ze zm.).

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

[8] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, ze zm.).

[9] Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót  http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/dokumenty_do_pobrania.html

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120, poz. 1126).

[11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki , z dnia 21 grudnia 2005 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).

[12] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 27 kwietnia 2000 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40, poz. 470).

[13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i  konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. nr 79, poz. 849, ze zm.).

[14] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263).

[15] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828, ze zm.).

[16] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. nr 70, poz. 650, ze zm.).

[17] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004r. w sprawie szkolenia z dziedziny BHP (Dz. U. 180, poz. 1860, ze zm.).

[18] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U nr 191, poz. 1596 ze zm.).

[19] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228, ze zm.).

[20]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468).

[21] Portal funduszy europejskich http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ dzialaniapromocyjne/PI/Aktualnosci/Strony/dotacje_msp_cpi_16042013.aspx