Stanowiska pracy
INFOLINIE - NARAŻENIE NA HAŁAS

 

LITERATURA

 

[1] S. V. Chiusano, P S. J. Lees, P N. Breysse An occupational noise exposure assessment for headsetwearing communications workers "Appl. Occup. Environ. Hyg." 10 (1995), 476-481

[2] B. Smagowska Noise at workplaces in the call center "Archives of Acoustics", Vol. 35 (2010), nr 2, 253-264

[3] E. Jankowska, B. Smagowska i in. Indoorenvironmental qualityin office bulldings "Ergonomia IJE&HF" Vol. 26 No. 4, October-December 2004

[4] D. Gavhed, A. Toomingas Observed physical working conditions in a sample of call centres in Sweden and their relations to directives, recommendations and operators' comfort and symptoms "Int. J. Ind. Erg." 37 (2007), 790-800

[5] J. Patel, A. Broughton Assesment of the noise exposure of call centre operators "Am. Occup. Hyg." 46 (2002), K.653-661

[6] V Planueu Noise hazards associated with the call centre industry "INRS" 12/12/2005

[7] H. Dajani, H. Kunov Real-time method for the measu-rement of noise exposure from communication headsets. "Applied Acoustics", Vol. 49, 3 (1996), 209-224

[8] A. Peretti, F. Pedrielli, M. Baiamonte, F. Mauli, A. Farina Headphone noise: occupational nopise exposure assess-ment for communication personnel. "Euronoise, Naples" 2003, paper ID: 365-IP/p.1

[9] B.W. Lawton Audiometricfindings in call centre workers exposed to acoustic shock "Proceedings of the Institute of Acoustics" 25 (2003), 249-258.

[10] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (DzU nr 217, poz. 1833)

[11] PN-N 01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów

[12] PN-EN ISO 11904-1:2008 Akustyka. Wyznaczanie imisji dźwięku od źródeł umieszczonych bezpośrednio przy uchu. Części: Technika z zastosowaniem mikrofonu umieszczonego w uchu (technika MIRE)

[13] PN-ISO 9612:2009 Akustyka – Wytyczne do pomiarów i oceny ekspozycji na hałas w środowisku pracy

[14] PN-EN ISO 9241-6:2002 Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe (VDT). Część 6: Wskazówki dotyczące środowiska pracy

[15] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650)

[16] Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - ujednolicony tekst Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU nr 75, poz. 690 ze zm.) z komentarzami. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2009

 

Publikacja przygotowana na podstawie wyników uzyskanych w ramach I etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" dofinansowywanego w latach 2008-2010 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.