Szczególne rodzaje pracy
CZAS PRACY KIEROWCY

Czas pracy kierowców - Rozliczanie czasu pracy kierowców


Przerywany czas pracy
Zadaniowy system czasu pracy
DYŻURY
Czas pozostawania w dyspozycji

Źródło: "Czas pracy kierowców" - opracowanie dr Barbary Krzyśków, CIOP-PIB


Odstępstwa od przyjętych zasad ogólnych rozliczania czasu pracy kierowców dotyczą zasad rozliczania czasu pracy i wysokości wynagrodzenia w przypadku stosowania odrębnych od omówionych - systemu przerywanego czasu pracy i zadaniowego systemu czasu pracy.


Przerywany czas pracy


Kierowca może być zatrudniony w systemie przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu, przewidującego jedną przerwę w ciągu doby trwająca nie dłużej nić 5 godzin. W przypadku, gdy kierowca wykonuje przewozy regularne przerwa może trwać nie dłużej niż 6 godzin, jeżeli wymiar czasu pracy nie przekracza 7 godzin. Przerwy tej nie wlicza się wprawdzie do czasu pracy kierowcy, a kierowca może swobodnie dysponować w tym czasie swoim czasem pracy, jednakże za czas przerwy otrzymuje on wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania a jeżeli takiego nie ma 60% wynagrodzenia. Przy ustalaniu rozkładu czasu pracy w tym systemie pracownikowi przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek, chyba że przerwa przewidziana w ustalonym rozkładzie czasu pracy następuje nie później niż po upływie okresu po którym kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek.


Zadaniowy system czasu pracy.


Ten system czasu pracy może być stosowany do kierowców w transporcie drogowym tylko w przypadkach uzasadnionych rodzajem wykonywanych przewozów lub ich szczególną organizacją… Przy ustalaniu zadań w ramach zadaniowego systemu czasu pracy pracodawca ma jednak obowiązek ustalić go tak, aby powierzone zadania mogły być wykonane w czasie określonym jako podstawowy. W tym przypadku rozkład czasu pracy ustala sam kierowca, który jest rozliczany z wykonania zadania. Jednakże musi on stosować przepisy dotyczące przerw w czasie pracy kierowców.


DYŻURY


Czasem dyżuru jest czas, w którym kierowca pozostaje poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do jej wykonywania w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Czasem dyżuru jest również czas kiedy, w przypadku prowadzenia pojazdu przez dwóch kierowców drugi odpoczywa. Do czasu dyżuru zalicza się przerwy przeznaczone na odpoczynek – ustalone w ciągu czasu pracy kierowcy. Za czas dyżuru kierowcy przysługuje czas wolny w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru a w razie niemożliwości jego udzielenia – wynagrodzenie wynikającego z osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik nie jest wyodrębniony – 60% wynagrodzenia. Nie dotyczy to dyżuru pełnionego w domu.

Za czas odpoczynku podczas dyżuru kierowcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących u danego pracodawcy nie niższe niż połowa wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania.


Czas pozostawania dyspozycji.


Oznacza to czas inny niż przerwy i czas na odpoczynek, jeżeli kierowca jest obowiązany pozostawać na stanowisku, będąc w gotowości do rozpoczęcia pracy albo kontynuowania prowadzenia pojazdu lub wykonywania innej pracy. Jest to w szczególności czas, w którym kierowca towarzyszy pojazdowi na promie, na przejściu granicznym, przy przewozie pociągiem lub czas postoju związanego z ograniczeniem w ruchu drogowym. Okresy pozostawania w dyspozycji poza rozkładem czasu pracy zalicza się do dyżuru. Jeżeli kierowca pracuje w zadaniowym systemie czasu pracy i nie wypracował dobowego wymiaru czasu pracy okres pozostawania do dyspozycji zalicza się do czasu pracy w wymiarze 8 godzin, a w pozostałym zakresie do czasu dyżuru.