Opisy zagrożeń zawodowych
ZAGROŻENIA ZAWODOWE - INFORMACJE OGÓLNE

 

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2020 (wydanie XII)
- pod red. M. Pośniak, J. Skowroń

 

Poradnik przygotowano we współpracy z Międzyresortową Komisją ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w celu ułatwienia pracodawcom i pracownikom przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawnych. W zwartej formie objaśniono podstawowe pojęcia, przedstawiono wymagania dotyczące środowiska pracy, a także metody pomiaru stężeń i natężeń czynników szkodliwych występujących w tym środowisku oraz zasady oceny narażenia zawodowego i podstawowe zasady profilaktyki. W poradniku zawarto także zaktualizowane wykazy wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, określone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wartości dopuszczalne narażenia zawodowego określane w innych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normach higienicznych.

 

W XII wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone do polskiego prawa w okresie od czerwca 2018 r. do grudnia 2020 r. dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności do obowiązujących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (substancji chemicznych, pyłów, hałasu, czynników biologicznych, promieniowania jonizującego, środowiska termicznego), profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem czy chorób zawodowych, określonych w Kodeksie pracy, rozporządzeniach polskich oraz dyrektywach europejskich.

 

Cena: 25 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 388
ISBN: 978-83-7373-346-6
Rok wydania: 2020


CHOROBY ZAWODOWE
- pod redakcją prof. dr hab. med. Kazimierza Marka

Obszerny podręcznik dla lekarzy służby medycyny pracy, obejmujący problematykę chorób zawodowych. Stanowi on kompendium wiedzy praktycznej, niezbędnej do prawidłowego realizowania zadań przez lekarza odpowiedzialnego za opiekę nad pracującymi, zawierające aktualne opracowanie zagadnień dotyczących skutków zdrowotnych narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy, a także dotyczące orzecznictwa oraz działań profilaktycznych.Format: 165*235 mm
Liczba stron: 600
ISBN: 83-200-2572-9
Rok wydania: 2001