Opisy zagrożeń zawodowych
ZAGROŻENIA ZAWODOWE - INFORMACJE OGÓLNE

 

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2016 (wydanie X)
- pod red. D. Augustyńskiej i M. Pośniak

 

Publikacja przygotowywana we współpracy z Międzyresortową Komisją ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w celu ułatwienia zarówno pracodawcy, jak i jego pracownikom przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.
W zwartej formie objaśniono podstawowe pojęcia używane w omawianej dziedzinie, przedstawiono wymagania dotyczące środowiska pracy, a także metody pomiaru stężeń i natężeń czynników szkodliwych występujących w tym środowisku oraz zasady oceny narażenia zawodowego i podstawowe zasady profilaktyki.
Publikacja zawiera zaktualizowane wykazy wartości NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia, wartości dopuszczalne narażenia zawodowego określane w innych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normach higienicznych oraz zaktualizowane wykazy piśmiennictwa dotyczące poszczególnych czynników.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w X. wydaniu dotyczą ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z oddziaływania pola elektromagnetycznego (pola-EM) na organizm człowieka i obiekty techniczne, które zostały określone w rozporządzeniach MRPiPS – DZ.U. 2016 poz. 950 oraz poz. 952.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIB

 Format: A5
Liczba stron: 443
ISBN: 978-83-7373-229-2
Rok wydania: 2016


CHOROBY ZAWODOWE
- pod redakcją prof. dr hab. med. Kazimierza Marka

Obszerny podręcznik dla lekarzy służby medycyny pracy, obejmujący problematykę chorób zawodowych. Stanowi on kompendium wiedzy praktycznej, niezbędnej do prawidłowego realizowania zadań przez lekarza odpowiedzialnego za opiekę nad pracującymi, zawierające aktualne opracowanie zagadnień dotyczących skutków zdrowotnych narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy, a także dotyczące orzecznictwa oraz działań profilaktycznych.Format: 165*235 mm
Liczba stron: 600
ISBN: 83-200-2572-9
Rok wydania: 2001