Szczególne rodzaje pracy
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW, POMIESZCZEŃ ORAZ PRZYSTOSOWANIE STANOWISK PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O SPECYFICZNYCH POTRZEBACH – RAMOWE WYTYCZNE
- pod redakcją naukową dr. hab. inż. Wiktora M. Zawieski

 

Publikacja opracowana i wydana w ramach projektu nr POKL.01.03.06-00-070/12 pn. „Ramowe wytyczne wzakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.6, współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w partnerstwie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.Liczba stron: 287
ISBN: 978-83-7373-179-0
Rok wydania: 2014


Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach - dobre praktyki
- Paweł Bartuzi, Joanna Bugajska i in.

 

Publikacja opracowana i wydana w ramach projektu nr POKL.01.03.06-00-070/12 pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.6, współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w partnerstwie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego.Liczba stron: 216
ISBN: 978-83-7373-182-0
Rok wydania: 2014


Ograniczanie dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego osób niepełnosprawnych na stanowiskach montażystów i operatorów
- Tomasz Tokarski

Broszura dotyczy adaptacji stanowisk pracy montażystów i operatorów do możliwości i potrzeb pracowników z niepełnosprawnością ruchową kończyny górnej. Wskazano możliwości zatrudnienia takich osób i wykorzystania nożnych elementów sterowniczych w celu ograniczenia obciążenia niepełnosprawnej kończyny górnej. Przedstawiono także warunki, jakie musi spełniać takie stanowisko pracy, aby praca wykonywana przez osobę niepełnosprawną nie pogłębiała jej niepełnosprawności. Publikacja jest skierowania do pracodawców, pracowników oraz służb bhp mających wpływ na zatrudnienie lub pracowników z omawianą niepełnosprawnością.

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5
Liczba stron: 24
ISBN: 978-83-7373-121-9
Rok wydania: 2012


Zawody rekomendowane dla osób z wybranymi rodzajami niepełnosprawności
- Dorota Żołnierczyk-Zreda, Bożena Kurkus-Rozowska

Jednym z czynników zwiększających aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych jest właściwe poradnictwo zawodowe. Jego celem jest ocena możliwości podjęcia przez te osoby pracy, z uwzględnieniem posiadanych przez nie kwalifikacji oraz możliwości psychofizycznych z jednej strony, a wymagań zawodu – z drugiej strony. Opracowana lista zawodów dostarcza wskazówek co do rodzaju niepełnosprawności, który umożliwia wykonywanie zawodu lub specjalności, przy spełnieniu dwóch podstawowych warunków: optymalnego „oprzy-rządowania”/”oprotezowania” osoby niepełno-sprawnej oraz właściwego przystosowania środowiska pracy do jej możliwości. Lista zawodów ma charakter rekomendacji, a nie bezwzględnego wskazania określającego możliwość podjęcia pracy w zawodzie.

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 60
ISBN: 978-83-7373-120-2
Rok wydania: 2012
Tematyka: Niepełnosprawni


Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
- B. Kurkus-Rozowska, R. SerafinFormat: 14,5 x 20,5 cm - A5
Liczba stron: 36
ISBN: 83-7373-056-7
Rok wydania: 2004