Szczegółowo o Środkach Ochrony Indywidualnej
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ DO UŻYTKU POZAZAWODOWEGO

Środki ochrony indywidualnej - podsumowanie, piśmiennictwo

źródło: Zasady wprowadzania  do obrotu  środków ochrony indywidualnej  przeznaczonych do użytku pozazawodowego, mgr inż. Adam Pościk - CIOP-PIB


Podsumowanie

   Jedynie podniesienie świadomości producentów, użytkowników, importerów, dystrybutorów, a także środków ochrony indywidualnej stosowanych podczas uprawiania sportów i różnych form rekreacji może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa tych wyrobów oraz wiarygodności oznaczenia CE.
Problem ten dotyczy szczególnie wyrobów importowanych spoza Unii Europejskiej, m.in. Chin, USA oraz Kanady, na co wskazują wyniki przeprowadzonych badań ankietowych. Importerzy oraz dystrybutorzy nie wykazują obecnie zainteresowania tą tematyką, twierdząc, że jest to problem producenta. W konsekwencji można sądzić, że dla wielu wprowadzanych do obrotu wyrobów nie zostały przeprowadzone odpowiednie procedury oceny zgodności.
    Komisja Europejska pracuje obecnie nad propozycją ustawodawczą, której celem jest nadanie większej spójności istniejącemu prawu i uproszczenie jego stosowania. Zgodnie z tymi zmianami obowiązki importerów oraz dystrybutorów w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów podlegających oznakowaniu CE ulegną zmianie oraz będą odpowiadały ich rolom w łańcuchu dostaw. Można również sądzić, że wprowadzone zmiany spowodują dla wielu importerów oraz dystrybutorów konieczność przeprowadzenia oceny zgodności wprowadzanych przez nich na rynek wyrobów – szczególnie wyrobów zaliczanych do pierwszej kategorii ryzyka.


PIŚMIENNICTWO

[1] Dyrektywa 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej

[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (DzU nr 259, poz. 2173)

[3] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 193 z późn. zm.)

[4] Dyrektywa Rady 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty niebezpieczne (z późn. zm. dyrektywa 1999/34/WE z dnia 10 maja 1999 r.)

[5] A. Pościk Zastosowanie środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych. „Bezpieczeństwo Pracy” 2(413) 2006

[6] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 138, poz. 935 ze zm.)


Publikacja opracowana na podstawie wyników uzyskanych w ramach programu wieloletniego pn. „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej“ dofinansowywanego w latach 2005-2007 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Główny koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy