Szczegółowo o Środkach Ochrony Indywidualnej
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ DO UŻYTKU POZAZAWODOWEGO

Środki ochrony indywidualnej - nadzór rynku

źródło: Zasady wprowadzania  do obrotu  środków ochrony indywidualnej  przeznaczonych do użytku pozazawodowego, mgr inż. Adam Pościk - CIOP-PIB


   Nadzór rynku jest podstawowym narzędziem egzekwowania przepisów dyrektyw. Celem nadzoru rynku jest zapewnienie, aby postanowienia dyrektyw były przestrzegane na całym obszarze Unii Europejskiej. Zadaniem organów nadzoru rynku jest ochrona interesów nie tylko konsumentów, pracowników i innych użytkowników wyrobu, lecz także interesów firm, które mogłyby ponieść straty w wyniku nieuczciwej konkurencji ze strony tych producentów, którzy zaniżają koszty, nie przestrzegając wymagań. W przypadku wyrobów importowanych na rynek Unii Europejskiej z państw nie będących jej członkami, władze celne mają obowiązek zatrzymania tych wyrobów, jeśli nabiorą uzasadnionych podejrzeń, że mogą one być niebezpieczne, lub jeśli nie towarzyszą im oznakowania i dokumenty wymagane przez przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów (w tym przez tzw. dyrektywy nowego podejścia).
    Przepisy dotyczące obowiązującego w Polsce systemu nadzoru rynku w zakresie dyrektyw zawarte są w rozdziale 6 ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. [6].