Szczegółowo o Środkach Ochrony Indywidualnej
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ DO UŻYTKU POZAZAWODOWEGO

Środki ochrony indywidualnej - dokumentacja techniczna

źródło: Zasady wprowadzania  do obrotu  środków ochrony indywidualnej  przeznaczonych do użytku pozazawodowego, mgr inż. Adam Pościk - CIOP-PIB


Dokumentacja techniczna

   Dyrektywa 89/686/WG zobowiązuje producenta do sporządzenia dokumentacji technicznej zawierającej informacje, które umożliwią wykazanie zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami.
    Zasadniczo, dokumentacja powinna obejmować projektowanie, wytwarzanie oraz działanie wyrobu. Szczegóły zawarte w dokumentacji zależą od charakteru wyrobu i od tego, co jest z technicznego punktu widzenia niezbędne, żeby wykazać zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy np. wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z normami zharmonizowanymi, rysunki techniczne, certyfikaty, instrukcje użytkowania, fotografie.


Europejskie normy zharmonizowane

    Do oceny spełnienia wymagań zasadniczych określonych w wymienionych przepisach można wykorzystać metody badań oraz wymagania określone w normach zharmonizowanych . Wykaz norm zharmonizowanych zawierających szczegółowe wymagania techniczne dla środków ochrony indywidualnej stosowanych podczas uprawiania sportu i rekreacji podano w publikacji „Zastosowanie środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych” [5].
    Należy podkreślić, że wymagania określone w normach zharmonizowanych często nie wyczerpują wszystkich wymagań zasadniczych dyrektywy [1]. Dotyczy to szczególnie nieszkodliwości materiałów, z których wytwarzane są środki ochrony indywidualnej. W takim przypadku producent powinien wykazać spełnienie tych wymagań w inny sposób, przeprowadzając odpowiednie badania zawartości substancji szkodliwych lub skorzystać z danych udostępnionych przez producenta materiałów, z których wytwarzane są produkowane przez niego wyroby.


Deklaracja zgodności

    Przepisy dyrektywy zobowiązują również producenta do wystawienia deklaracji zgodności WE, w której zaświadcza on na własną odpowiedzialność, że jednoznacznie zidentyfikowany wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami. Deklaracja zgodności WE powinna być dołączana do wyrobu na życzenie klienta. Musi być również udostępniona organom nadzoru rynku na ich życzenie.


Oznakowanie CE

    Oznakowanie CE symbolizuje zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie. Umieszczenie oznakowania CE na wyrobie stanowi informację, że wyrób jest zgodny ze wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym podlega, oraz że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności. Natomiast dla konsumenta oznaczenie to stanowi potwierdzenie, że wyrób jest bezpieczny i spełnia swoje funkcje zgodnie z instrukcją użytkowania.


1  Normy zharmonizowane są to europejskie normy techniczne (o symbolu EN), opracowane i ustanowione przez jedną z europejskich organizacji normalizacyjnych (CEN, CENELEC lub ETSI) na podstawie mandatu (zlecenia) wydanego przez Komisję Europejską, których stosowanie nie jest obowiązkowe.