Szczególne rodzaje pracy
OCHRONA PRACY KOBIET

 

Wysiłek fizyczny i transport ręczny

źródło: opracowanie "Ochrona pracy kobiet", mgr inż. Paweł Bartuzi, mgr inż. Joanna Kamińska, CIOP-PIB

(aktualizacja w roku 2017)

 

Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego ręcznych prac transportowych w roku 2017 (Dz.U. 2017, poz. 854) [2] polegała przede wszystkim na wprowadzeniu do niego zapisów dotyczących pracy kobiet przy ręcznych pracach transportowych.  Wprowadzenie tych zapisów pozwoliło także na ujednolicenie ograniczenia obciążenia do 40% przy ręcznych pracach transportowych dla kobiety w odniesieniu do wartości dla mężczyzn.

Ponadto uzupełniono i usystematyzowano zapisy dotyczące kobiet oraz mężczyzn w przypadku, gdy takich zapisów brakowało przy wybranych typach prac w znowelizowanym rozporządzeniu dotyczącym ręcznych prac transportowych (Dz.U. 2000 Nr 26 Poz. 313 z późn. zm.) oraz uchylonym rozporządzeniu w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. 1996 Nr 114 poz. 545 z późn. zm.).


 W części dotyczącej prac związanych z wysiłkiem fizycznym i transportem ładunków oraz wymuszoną pozycją ciała zdefiniowano m.in. dopuszczalne masy przedmiotów podczas ręcznego podnoszenia i przenoszenia ładunków oraz podczas przenoszenia ładunków pod górę i po pochylniach, schodkach itp. Zdefiniowano także maksymalne siły, wymagane przy ręcznej i nożnej obsłudze elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.).


  Według Rozporządzenia [2] maksymalna masa przedmiotu podczas ręcznego podnoszenia i przenoszenia dla kobiet nie może przekraczać 12 kg przy pracy stałej i 20 kg przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej). Podobne parametry, ale dotyczące dziewcząt zawarto załączniku do „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac” [4]. W przypadku dziewcząt maksymalna masa przedmiotu podczas ręcznego podnoszenia i przenoszenia przez jedną osobę na odległość powyżej 25 m nie może przekraczać 8 kg przy pracy stałej i 14 kg przy pracy dorywczej (wykonywanej do 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania prac nie przekracza połowy dobowego wymiaru czasu pracy młodocianych). Dopuszczalne wartości podnoszonych mas i przenoszonych ładunków dla kobiet i dziewcząt przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Dopuszczalne wartości podnoszonych mas i przenoszonych ładunków dla kobiet i dziewcząt. (*-do 4 razy na godzinę)


Charakter pracy
Kobiety
Dziewczęta
Kobiety w ciąży i w okresie karmienia
Praca stała
12 kg
8 kg
3 kg
Praca dorywcza *
20 kg
14 kg
5 kg

     

     W Rozporządzeniu [3] zawarto ograniczenia w pracy kobiet w ciąży i w okresie karmienia. Dopuszczalne masy podnoszonych i przenoszonych przedmiotów w tych przypadkach stanowią 25% wartości dopuszczalnych mas dla kobiet nie będących w ciąży ani w okresie karmienia. Ponadto kobiety w ciąży i w okresie karmienia nie mogą wykonywać pracy w pozycji wymuszonej, jak również prac w pozycji stojącej łącznie przez ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

 


 

[2] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313)

Ze zmianami:

[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. 2017 poz. 796)


[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac  (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1509)