Sprawy ogólne BHP
CHOROBY ZAWODOWE

 

Choroby zawodowe w Polsce wywoływane przez szkodliwe czynniki biologiczne
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2014 str. 11-13

prof. dr hab. Irena Szadkowska-Stańczyk dr Anna Kozajda Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia

W wykazie chorób zawodowych obecnych jest 8 grup chorobowych powodowanych czynnikami biologicznymi o etiologii alergicznej oraz zakaźnej lub pasożytniczej. Odnośnie do chorób alergicznych w latach 2004-2012 odnotowano niewielką tendencję malejącą (w 2012 r. stanowiły ok. 3,7%). Wśród chorób powodowanych przez czynniki biologiczne i rozpoznanych jako zawodowe dominującą grupę stanowią choroby zakaźne lub pasożytnicze (prawie 30%). W latach 80. i 90. XX w. dominowały WZW, gruźlica i bruceloza, natomiast obecnie należą do nich choroby przenoszone przez kleszcze, w szczególności borelioza, a dopiero na kolejnych miejscach  WZW i gruźlica.Neurologiczne choroby zawodowe w Polsce
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2011 str. 20-23

Lek. Med. Paweł Gać Koło Naukowe Przy Katedrze I Zakładzie Higieny Am We Wrocławiu Lek. Med. Marta Waliszewska-Prosół Koło Naukowe Przy Katedrze I Zakładzie Higieny Am We Wrocławiu Dr N. Med. Rafał Poręba Katedra I Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych I Nadciśnienia Tętniczego Am We Wrocławiu Lek. Med. Marcin Zawadzki Katedra I Zakład Higieny Akademii Medycznej We Wrocławiu Prof. Nadzw., Dr Hab. N. Med. Krystyna Pawlas Katedra I Zakład Higieny Akademii Medycznej We Wrocławiu

Znaczenie neurologicznych chorób zawodowych (zwłaszcza przewlekłych chorób obwodowego układu nerwowego wywołanych sposobem wykonywania pracy) w ostatnich latach rośnie. Sumaryczna liczba rozpoznanych chorób zawodowych w latach 2003-2008 uległa zmniejszeniu o 18,8%. Największy spadek liczby stwierdzonych chorób zawodowych (o 28,3%) obserwowano w latach 2003-2006. Natomiast liczba stwierdzonych zawodowych, przewlekłych chorób obwodowego układu nerwowego wywołanych sposobem wykonywania pracy w omawianym okresie uległa zwiększeniu o 79,8%. Dlatego też spróbowano przedstawić w obecnym artykule choroby zawodowe mające podłoże neurologiczne.Występowanie zawodowych chorób skóry w Unii Europejskiej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2011 str. 24-26

Mgr Inż. Joanna Kurpiewska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Dr Inż. Jolanta Liwkowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule omówiono metody zbierania danych dotyczących liczby zachorowań na zawodowe choroby skóry rąk w różnych krajach świata. W Wielkiej Brytanii są to systemy EPIDERM, OPRA, THOR, w krajach nordyckich: NOSQ-2002/SHORT i NOSQ–2002/LONG, a we wszystkich krajach europejskich – EODS.Zachorowalność na pylicę płuc w górnictwie węgla i skuteczność działań profilaktycznych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2010 str. 13-16

Dr Inż. Krzysztof Matuszewski Wyższy Urząd Górniczy

W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zachorowalności na pylicę płuc w górnictwie węgla. Opisano podstawowe źródła zapylenia w kopalniach węgla kamiennego oraz najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli tego zagrożenia, zwracając szczególną uwagę na zmniejszanie emisji pyłów oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej dróg oddechowych.


Wypadki i choroby zawodowe w górnictwie w 2008 r.
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2009 str. 16-18

Dr Inż. Krzysztof Matuszewski Wyższy Urząd Górniczy

W artykule zestawiono liczbę zakładów, zatrudnienie w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, a w tym kontekście przedstawiono stan wypadkowości i chorób w górnictwie w 2008 roku. Wskazano na główne przyczyny zaistniałych wypadków śmiertelnych, ciężkich i ogółem. Na podstawie liczby zarejestrowanych chorób zawodowych przedstawiono stan higieny pracy w górnictwie w ubiegłym roku. Sformułowano wnioski dotyczące najważniejszych problemów bezpieczeństwa i zdrowia w polskim górnictwie.Znaczenie badań okulistycznych u pracowników zatrudnionych przy produkcji chloru metodą rtęciową
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/2007 str. 7-9

Dr N. Med. Agnieszka Kobierzycka-Bala, Dr Hab. N. Med. Marta Misiuk-Hojło, Lek. Aneta Hill-Bator Katedra I Klinika Okulistyki Akademii Medycznej We Wrocławiu, Dr N. Med. Anna Affelska-Jercha, Dr N. Med. Ewa Lewczuk Katedra I Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych I Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej We Wrocławiu

Rtęć i chlor mogą wpływać toksycznie na narząd wzroku. Celem przedstawionej w artykule pracy była ocena wpływu rtęci na narząd wzroku u osób zatrudnionych przy produkcji chloru metodą rtęciową. Przebadano 20 pacjentów (39 oczu). Oceniano stan przedniego odcinka i dno oka, ciśnienie wewnątrzgałkowe, pole widzenia podstawowe oraz na barwę czerwoną i zieloną. U większości pacjentów stwierdzono zmiany w przednim odcinku oka. Zaburzenia pola widzenia stwierdzono w 7 oczach, a zaburzenia pola widzenia na barwy w 14. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność okresowych badań okulistycznych u pracowników narażonych na działanie rtęci i chloru.


Co to jest choroba zawodowa i jak uzyskać decyzję o jej stwierdzeniu ?
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2006 str. 30-31

Wiesława Lempska Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W ramach cyklu "Odpowiadamy na pytania czytelników" syntetyczny komentarz nt. procedur związanych z problematyką chorób zawodowych przedstawia specjalista z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Nowelizacja wykazu chorób zawodowych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2004 str. 16-18

Prof. Dr Hab. Med. Kazimierz Marek Instytut Medycyny Pracy I Zdrowia Środowiskowego

Artykuł stanowi komentarz do nowego wykazu chorób zawodowych wprowadzonego w Polsce rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. (DzU nr 132 poz. 1115). Wykaz został dostosowany do aktualnego stanu wiedzy i wymogów Unii Europejskiej. Autor porównuje treść nowego wykazu ze starym wykazem, obowiązującym do roku 2002 i omawia wprowadzone zmiany.


Analiza trendów wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń w środowisku pracy w okresie transformacji gospodarczej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2001 str. 14-17

Jerzy Kowalski Dyrektor Departamentu Warunków Pracy Ministerstwo Pracy I Polityki Socjalnej

Analiza trendów najważniejszych zjawisk rejestrowanych w Polsce w związku z warunkami pracy w okresie transformacji gospodarczej, wskazuje na konieczność oceny dynamiki tych zjawisk, także na tle dynamiki podstawowych, makroekonomicznych wskaźników gospodarczych. Niektóre z przedstawionych trendów wskazują na konieczość podjęcia zdecydowancych działań legislacyjnych, badawczych i kontrolnych w skali kraju oraz prewencyjnych działań technicznych i organizacyjnych w celu poprawienia dynamiki poprawy warunków pracy i ograniczenia zagrożeń zawodowych.


Neurological occupational diseases in Poland
"Bezpieczeństwo Pracy - Monthly (Occupational Safety)" 7-8/2011 str. 20-23

Lek. Med. Paweł Gać Koło Naukowe Przy Katedrze I Zakładzie Higieny Am We Wrocławiu Lek. Med. Marta Waliszewska-Prosół Koło Naukowe Przy Katedrze I Zakładzie Higieny Am We Wrocławiu Dr N. Med. Rafał Poręba Katedra I Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych I Nadciśnienia Tętniczego Am We Wrocławiu Lek. Med. Marcin Zawadzki Katedra I Zakład Higieny Akademii Medycznej We Wrocławiu Prof. Nadzw., Dr Hab. N. Med. Krystyna Pawlas Katedra I Zakład Higieny Akademii Medycznej We Wrocławiu

In recent years the significance of neurological occupational diseases (especially work-related chronic diseases of the peripheral nervous system) has been growing. The total number of diagnosed occupational diseases in 2003-2008 decreased by 18.8%. The biggest decrease in the number of diagnosed occupational diseases took place in 2003-2006. However, the number of diagnosed chronic occupational diseases of the peripheral nervous system in the same period increased by 79.8%. That is why this article discusses the problem of occupational diseases of the peripheral nervous system.