Sprawy ogólne BHP
CHOROBY ZAWODOWE

 

MEDYCYNA PRACY
- Indeks tytułów (na stronie)

Treść dwumiesięcznika stanowią prace związane z patologią zawodową, szkodliwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, toksykologią i mutagenezą, prace poświęcone polityce zdrowotnej, zarządzaniu i organizacji ochrony zdrowia, badaniom epidemiologicznym. Są to prace oryginalne i poglądowe. Treść czasopisma stanowią również raporty z kongresów międzynarodowych i krajowych, konferencji i sympozjów.

 

http://www.imp.lodz.pl/
MEDYCYNA ŚRODOWISKOWA
- Indeks tytułów (na stronie)

"Medycyna Środowiskowa" jest oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej wydawanym przez PTMŚ i Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. Ukazuje się dwa razy w roku. Czasopismo przyczynia się do rozpowszechniania wiedzy w zakresie medycyny środowiskowej, podnoszenia poziomu fachowego i konsolidacji środowiska naukowego i zawodowego w tej dziedzinie.
Choroby zawodowe w Polsce w 2013 r.
- Neonila Szeszenia-Dąbrowska , Urszula Wilczyńska, Wojciech Sobala

 

Z wprowadzenia: "Roczne opracowania o zapadalności na choroby zawodowe w Polsce, ukazujące się w formie biuletynu, stanowią jedyne pełne źródło informacji o stwierdzonych w naszym kraju chorobach  zawodowych. Opracowania te są przygotowywane przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi od 1971 r. Co roku tworzony jest nowy zbiór, składający się ze stwierdzonych w danym roku chorób zawodowych. Powstaje w ten sposób bank danych, zawierający obecnie ponad 315 tysięcy przypadków. Od 1999 r. bank danych zarejestrowany jest w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem 000123 pod nazwą Centralny Rejestr Chorób Zawodowych [...]". (źródło: http://www.imp.lodz.pl, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź)

 

Więcej informacji --->Format: A4
Liczba stron: 81
ISBN: 978-83-93-6666-3-8
Rok wydania: 2014


CHOROBY ZAWODOWE W POLSCE W 2008 R.
- Neonila Szeszenia-Dąbrowska, Urszula Wilczyńska, Wiesław SzymczakFormat: A4
Liczba stron: 151
ISBN: 978-83-60818-32-9
Rok wydania: 2009


CHOROBY ZAWODOWE w Polsce w 2007 r.
- pod redakcją prof. dr hab. med. Neonili Szeszeni-Dąbrowskiej Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

Opracowanie o zapadalności na choroby zawodowe w Polsce stanowi podstawowe źródło informacji o stwierdzonych w naszym kraju chorobach zawodowych. W opracowaniu zawarto dane dotyczące chorób zawodowych według jednostek chorobowych, płci i wieku osób, u których stwierdzono chorobę zawodową, przyczyn wywołujących patologię, długości trwania narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz rodzaju działalności na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).Format: A4
Liczba stron: 120
ISBN: 978-83-60818-15-2
Rok wydania: 2008


CHOROBY ZAWODOWE
- pod redakcją prof. dr hab. med. Kazimierza Marka

Obszerny podręcznik dla lekarzy służby medycyny pracy, obejmujący problematykę chorób zawodowych. Stanowi on kompendium wiedzy praktycznej, niezbędnej do prawidłowego realizowania zadań przez lekarza odpowiedzialnego za opiekę nad pracującymi, zawierające aktualne opracowanie zagadnień dotyczących skutków zdrowotnych narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy, a także dotyczące orzecznictwa oraz działań profilaktycznych.Format: 165*235 mm
Liczba stron: 600
ISBN: 83-200-2572-9
Rok wydania: 2001


CHOROBY ZAWODOWE I POZAZAWODOWE W ROLNICTWIE
- Praca zbiorowa pod redakcją prof. dra hab. n. med. Jerzego Zagórskiego

Choroby zawodowe i parazawodowe w rolnictwie.Rok wydania: 2000