Opisy zagrożeń zawodowych
CZYNNIKI GORĄCE

Literatura1. Wolska A. i in. Badania zagrożenia promieniowaniem nadfioletowym (UV) na stanowiskach spawalniczych oraz promieniowaniem podczerwonym (IR) na stanowiskach pracy w hutach przy zastosowaniu techniki spektroradiometrycznej. Warszawa, CIOP-PIB, 2001, maszynopis.
2. Konarski S. Zagrożenia promieniowaniem cieplnym. Bezpieczeństwo Pracy. 1988; (4): 15-22.
3. ISO FDIS 2801:1998 Clothing for protection against heat and flame - General recommendations for selection, care and use of protective clothing [Odzież chroniąca przed gorącem i płomieniem - Ogólne wytyczne dotyczące doboru, utrzymania i użytkowania].
4. A. Andrzejewska, G. Bartkowiak, H Makinen, Odzież, rękawice i obuwie chroniące przed czynnikami gorącymi - dobór i stosowanie. CIOP-PIB, Warszawa 2005,
5. PN-EN 340:2006 Odzież ochronna -- Wymagania ogólne
6. PN-EN 531:1999 Odzież ochronna dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących.
7. PN-EN 470-1:1999 Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne. Wymagania.
8. PN-EN 470-1:1999/A1:2002 Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne. Wymagania.
9. PN-EN 407:2005 (U) Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień).
10. PN-EN 407:1997 Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień).
11. PN-EN 12477: 2005 Rękawice ochronne dla spawaczy.
12. PN-EN 12477:2005/A1:2006 Rękawice ochronne dla spawaczy.
13. PN-EN 420:2005 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań.
14. PN-EN 388:2006 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.
15. PN-EN ISO 20345: 2005 (U) Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne.
16. PN-EN ISO 20346: 2005 (U) Środki ochrony indywidualnej. Obuwie ochronne.
17. PN-EN ISO 20347: 2005 (U) Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe.
18. PN-EN ISO 20344: 2005 (U) Środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia.