Baza behawioralnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy

 

Typ działania Tytuł Charakterystyka działania Branża, w której zdrożono projekt
OBSERWACJE ZACHOWAŃ System BBS
 1. Szkolenie dla kadry kierowniczej
 2. Stworzenie bazy zachowań i dokumentacji potrzebnej do rejestracji obserwacji
 3. Wyznaczenie i przeszkolenie obserwatorów
 4. Prowadzenie obserwacji (wyniki obserwacji są wpisywane do bazy elektronicznej) - auditami zachowań są objęci wszyscy pracownicy, podwykonawcy zewnętrzni i goście

Prowadzenie analiz z uzyskanych obserwacji - omawianie zachowań niebezpiecznych i pozostałych wyników z obserwacji na codziennych spotkaniach porannych i innych spotkaniach.
Przemysł spożywczy
Program „PATRZ”
 1. Opracowanie założeń programu
 2. Przygotowanie akcji promocyjnej Programu
 3. Wyznaczenie i przeszkolenie obserwatorów (obserwatorami są kierownicy)
 4. Stworzenie bazy zachowań i dokumentacji potrzebnej do rejestracji obserwacji
 5. Prowadzenie obserwacji (wyniki obserwacji wpisywane do bazy elektronicznej)
 6. Analiza i omawianie wyników (zachowań bezpiecznych i niebezpiecznych) oraz pozostałych wyników z obserwacji na codziennych spotkaniach i szkoleniach.
Budownictwo
Program „REAGUJ” Proces systematycznego i standaryzowanego pomiaru oraz redukcji zagrożeń w miejscu pracy przez obserwacje zachowań i prowadzenie dialogu Przetwórstwo przemysłowe
SMAT AUDYT Podjęte działania:
 1. Stworzenie druku SMAT zawierającego kategorie obserwacji (5) w formie rysunków ułatwiających zakwalifikowanie niebezpiecznego zachowania.
 2. Szkolenia teoretyczne - szkolenie pracowników za pomocą lekcji jednotematycznych.
 3. Szkolenia praktyczne – przeprowadzenie pierwszego SMAT Audytu w asyście inspektora bhp. Nauka dialogu po przeprowadzonym audycie z obserwowanym pracownikiem.
 4. Stworzenie piramidy „Zarządzania bezpieczeństwem” z przypisaniem częstotliwości przeprowadzania audytu przez każdy poziom zarządzania.


Czas trwania audytu - ok. 15-30 minut - tak aby obserwowany pracownik „przyzwyczaił” się do obecności osoby audytującej i wykonywał swoją pracę w sposób zwyczajowy (przewidziany czas audytu umożliwia obserwację kilku, kilkunastu cykli pracy).

Audyt jest anonimowy, nie są wpisywane dane osoby obserwowanej.

Każdy audyt musi zakończyć się przekazaniem informacji zwrotnej obserwowanemu pracownikowi - należy podjąć z pracownikiem rozmowę na temat zaobserwowanego niebezpiecznego zachowania, by znaleźć przyczynę i wspólnie pomyśleć nad działaniami jakie można podjąć by przeciwdziałać ich ponownemu wystąpieniu w przyszłości.

Audyty obierają formę dialogu – pracownicy uczą się jak rozmawiać i reagować na niebezpieczne zachowania w ich otoczeniu (eliminacja często spotykanej agresji na rzecz partnerskiej rozmowy).

Przetwórstwo przemysłowe
Program „Zadbaj o bezpieczeństwo”
 1. Wprowadzenie do programu i zbieranie danych (spotkania w grupach, dyskusje, badania ankietowe, wywiady dotyczące kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie)
 2. Identyfikacja zachowań kluczowych dla bezpiecznych (powstała lista 20 KZB - Kluczowych Zachowań dla Bezpieczeństwa)
 3. Pomiar zachowań (pomiar bazowy tych 20 KZB oraz ustalenie, czy pracownicy wolą auto-obserwacje czy obserwować innych)
 4. Szkolenia (wszyscy pracownicy wzięli udział w warsztatach z zakresu prowadzenia obserwacji, obejmujących m.in. ćwiczenie prowadzenia obserwacji z wykorzystaniem listy kontrolnej, omawianie praktycznych przykładów poszczególnych zachowań w kontekście pracy w danym przedsiębiorstwie)
 5. Wprowadzenie polityki „Bez obwiniania” (nacisk na anonimowość i poufność obserwacji; deklarację „Bez obwiniania” podpisali także przedstawiciele średniego i najwyższego kierownictwa)
 6. Wybór sposobu kontrolowania zachowań (każdy z pracowników mógł wybrać, czy woli listę kontrolną do autoobserwacji czy obserwację innych)
 7. Skonstruowanie listy kontrolnej (lista kontrolna bardzo prosta, wymagająca od pracownika jedynie zaznaczenia „tak” lub „nie” lub „nie dotyczy” dla każdej pozycji z listy; każdy kto chciał podać powód zachowania, mógł go opisać na odwrocie kartki; pracownicy, którzy prowadzili obserwacje kolegów mieli za zadania zapytać o powód niebezpiecznego zachowania)
 8. Zbieranie list kontrolnych (na zakończenie zmiany – zbierane lub wrzucane do specjalnych skrzynek)
 9. Podliczenie wyników pomiarów (dla uzyskania zwięzłej miarę KZB zbudowano Indeks bezpieczeństwa behawioralnego)
 10. Przekazywanie informacji zwrotnej (z powrotem do wszystkich pracowników podczas cotygodniowych rozmów o bezpieczeństwie oraz menedżerów podczas comiesięcznych spotkań przeglądowych)
 11. Analiza przyczyn (zastosowano technikę ABC)
 12. Dokonywanie zmian (w tym system nagród i kar)
 13. Ocena skuteczności programu
Górnictwo i wydobywanie
Program „Bezpieczne zachowania” Kluczowym elementem programu jest obserwacja zachowań.
 • Ustalenie 40 „Ambasadorów Bezpieczeństwa”- którzy zgłosili się sami lub zostali wyłonieni spośród pracowników
 • Wstępne szkolenia dla wybranych Ambasadorów (docelowo, każdy z pracowników zakładu ma być „Ambasadorem Bezpieczeństwa”, reagującym na niebezpieczne zachowania swoich kolegów).
 • Cykl „miękkich” warsztatów szkoleniowych dla „Ambasadorów Bezpieczeństwa” z obszaru umiejętności społecznych z zakresu bezpieczeństwa pracy.
 • Przeprowadzenie wewnętrznej kampanii komunikacyjnej na rzecz programu - program jest także silnie wspierany przez członków kierownictwa firmy, których zadaniem jest realizowanie działań zapobiegawczych i prewencyjnych.
Przemysł spożywczy
Behaviour Based Safety System
 1. Przygotowanie kart obserwacji dla stanowisk pracy (opracowano 19 typów)
 2. Rekrutacja obserwatorów do projektu - łącznie wybrano 67 obserwatorów
 3. Szkolenie obserwatorów
 4. Przeprowadzanie obserwacji

Zespół wdrażający składa się z pracowników, kierowników poszczególnych wydziałów, mistrzów i liderów. W projekcie uczestniczą również dwie konsultantki reprezentujące środowisko naukowe. Łącznie ponad 40 osób.
Przetwórstwo przemysłowe
Program „Stop wypadkom”
 1. Wybór i wyszkolenie Liderów, którzy następnie przygotowali obserwatorów zachowań
 2. Opracowanie programu komputerowego do zbierania i analizowania danych z obserwacji w celu podejmowania adekwatnych działań prewencyjnych
 3. Prowadzenie obserwacji (obserwacja pracy jest anonimowa – w karcie obserwacyjnej nie podaje się danych osoby obserwowanej, a wyniki obserwacji nie są podstawą do postępowania dyscyplinarnego)
 4. Gromadzenie wyników obserwacji w opracowanej komputerowej bazie danych.
 5. Podsumowanie łącznych wyników obserwacji.
 6. Nagrodzenie najaktywniejszych obserwatorów.
Przemysł chemiczny
Visible Felt Leadership (VFL) Działanie, którego celem jest zwiększenie zaangażowania pracowników w kwestie bezpieczeństwa poprzez wizyty (obserwacje) na stanowiskach pracy, prowadzone przez przedstawicieli najwyższego kierownictwa.

Regularne wizyty członków Zarządu, Dyrektorów na stanowiskach pracy (w zakładach produkcyjnych) - dawanie przykładu zaangażowania oraz najwyższej wagi, jaka przykładana jest do kwestii BHP w przedsiębiorstwie.
Budownictwo
SZKOLENIA Szkolenie Legacy Dwudniowe szkolenie dla wszystkich szczebli kierownictwa, jak i zarządzania ludźmi.

Szkolenie miało na celu zwrócenie uwagi na odpowiedzialność spoczywającą na osobach kierujących pracownikami oraz na ryzyka związane z zagrożeniami, które mogą przyczynić się do powstania wypadków przy pracy.
Budownictwo
System szkoleń miesięcznych
 • Szkolenie przeprowadzane przez przełożonego lub wyznaczoną przez niego osobę.
 • Szkolenie polega na luźnej rozmowie z pracownikami i przytaczaniu przykładów zdarzeń wypadkowych.
 • Osoba szkoląca może także podawać przykłady pozytywnych lub negatywnych zachowań z obszaru, którym kieruje.
Budownictwo
MATERIAŁY WSPOMAGAJĄCE Karty Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych Karty umożliwiają pisemne zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych / zagrożeń.

Karty zostały skierowane głównie do pracowników, jako osób odgrywających największą rolę w procesie produkcji. Karty również wypełniają podwykonawcy pracujący i wykonujący usługi.

Pracownik przekazuje wypełniona kartę swojemu przełożonemu, który podejmuje działania mające na celu likwidacje zagrożenia.

W celu zwiększenia motywacji pracowników wprowadzono nagrody za zgłoszone zdarzenia, które komisja losuje raz na kwartał w każdym pionie biznesowym firmy.
Budownictwo
Tablica: WYPADKI W PRACY Tablica jest wykorzystywana do informowania o zdarzeniach i zagrożeniach, a także o podejmowanych działaniach profilaktycznych.

Zapisy na tablicy są wykorzystywane podczas odpraw pracowniczych, co wpłynęło na wzrost ich zainteresowania zagadnieniami bezpieczeństwa pracy pracowników i podwykonawców.