7. Program audytów behawioralnych „REAGUJ”

 

Nazwa firmy: Philips Lighting Piła S.A.

 

Dziedzina gospodarki/branża: przemysł oświetleniowy
Liczba pracowników: 3000 osób.
Strona internetowa: www.philips.pl

Tytuł dobrej praktyki:  PROGRAM AUDYTÓW BEHAWIORALNYCH „REAGUJ”

 

      1.     Charakterystyka zagadnienia, którego dotyczy dobra praktyka
              (powód podjęcia tematu):

 

Zmniejszenie liczby wypadków poprzez zmianę niebezpiecznych zachowań pracowników w drodze długofalowego programu obserwacji/audytów behawioralnych. Program Reaguj jest procesem systematycznego i standaryzowanego pomiaru oraz redukcji zagrożeń w miejscu pracy przez obserwacje zachowań i prowadzenie dialogu. To wysoko efektywne narzędzie angażujące pracowników wszystkich szczebli w poprawę bezpieczeństwa.

 

      2.     Orientacyjna liczba osób (lub firm), których dotyczyło scharakteryzowane zagadnienie:

 

Wszyscy pracownicy Philips Lighting  Piła w liczbie ok. 3000. 

 

      3.     Opis podjętych działań:

 

Program został zapoczątkowany w roku 2010  pilotem na jednej linii produkcyjnej w wydziale produkcji świetlówek liniowych w zakładzie PD (80 pracowników) , następnie w tym samym roku  objęta nim została Huta Szkła (200 pracowników).

Rok 2011  to implementacja działań we wszystkich pozostałych wydziałach produkcyjnych zakładu PD co  łącznie z magazynami produkcyjnymi obejmowało 4 obszary na których pracowało w sumie  1300 osób.

W kolejnym roku program audytów został wprowadzony w zakładzie produkcji żarówek liniowych oraz zakładzie produkcji elektroniki oświetleniowej  i zostało nim objętych kolejne 1300 pracowników.

W trakcie pierwszego przeglądu trwałości potwierdzono objecie programem Reaguj 2600 osób bezpośrednio  i pośrednio produkcyjnych, 10 procent stanowi grupa obserwatorów.

 

      4.     Efekty przeprowadzonych działań, w tym szczególnie związane z bezpieczeństwem pracy
              (dla przedsiębiorstwa oraz dla pracowników):

 

W wyniku prowadzonego programu liczba wypadków w PLP S.A. zmalała do poziomu przedstawionego w poniższej tabeli:

 

Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PLP S.A.

98

51

32

12

10

9

 

Dodatkowy efekt  to spadek o 420 000 PLN średnio rocznie kosztów wypadków poprzez wyeliminowanie wypadków ciężkich i wypadków związanych z długotrwałym procesem leczenia.

 

      5.     Orientacyjna liczba osób, dla których osiągnięto poprawę bezpieczeństwa pracy:

 

2600 osób

 

      6.     Możliwość wykorzystania opisanego rozwiązania przez inne przedsiębiorstwa:

x  Uważam, że istnieje taka możliwość                              ž 

x  Deklaruję gotowość udzielenia dodatkowych informacji przedstawicielom przedsiębiorstw zainteresowanych wykorzystaniem opisanej „dobrej praktyki bhp”

 

      7.     Wnioski/uwagi:

 

Program BBS podlega ciągłemu doskonaleniu zgodnie z metodą PDCA.

 

      8.     Kontakt:

 

Philips Lighting Piła S.A.
Adres: 64-920 Piła, ul. Kossaka 150
Osoba do kontaktu w sprawie opisanej dobrej praktyki: Jolanta Florczak-Górska