3. System szkoleń miesięcznych

 

Nazwa firmy: CEMEX Polska Sp. z o.o.

 

Dziedzina gospodarki/branża: Produkcja materiałów dla budownictwa
Liczba pracowników (lub klasyfikacja małe/średnie/duże): duże
Strona internetowa: www.cemex.pl

 

Tytuł dobrej praktyki: SYSTEM SZKOLEŃ MIESIĘCZNYCH

 

      1.     Charakterystyka zagadnienia, którego dotyczy dobra praktyka
              (powód podjęcia tematu):

 

System szkoleń miesięcznych opracowano, jako element poprawy kultury bezpieczeństwa i zachowań pracowników w środowisku pracy.

 

      2.     Orientacyjna liczba osób (lub firm), których dotyczyło scharakteryzowane zagadnienie:

 

Ponad 1000 osób.

 

      3.     Opis podjętych działań:

 

Tematy szkoleń miesięcznych są określane na początku każdego roku przez Służbę BHP. Następnie są tworzone w każdym miesiącu materiały składające się z opisu tematu, testu dla osób, które są szkolone, a także test z odpowiedziami do sprawdzenia dla osoby szkolącej. Tematy zawierają zagadnienia związane z bezpieczeństwem przy pracach wykonywanych przez pracowników na zakładach CEMEX. Szkolenie przeprowadza przełożony lub wyznaczona przez niego osoba. Szkolenie polega na luźnej rozmowie z pracownikami i przytaczaniu przykładów zdarzeń wypadkowych, które miały miejsce w CEMEX. Osoba szkoląca może także podawać przykłady pozytywnych lub negatywnych zachowań z obszaru, którym kieruje. 

 

      4.     Efekty przeprowadzonych działań, w tym szczególnie związane z bezpieczeństwem pracy
              (dla przedsiębiorstwa oraz dla pracowników):

 

W wyniku przeprowadzania szkoleń, co miesiąc znacząco wzrosła wiedza i świadomość pracowników a także wiedza jak wykonać pracę, aby była bezpieczna i stwarzała jak najmniejsze zagrożenie. System szkoleń przyczynia się do minimalizacji wystąpienia zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz wypadków przy pracy. 

 

      5 .     Orientacyjna liczba osób, dla których osiągnięto poprawę bezpieczeństwa pracy:

 

 Ponad 1000 pracowników.

 

      6.     Możliwość wykorzystania opisanego rozwiązania przez inne przedsiębiorstwa:

 

x  Uważam, że istnieje taka możliwość                              ž 

x  Deklaruję gotowość udzielenia dodatkowych informacji przedstawicielom przedsiębiorstw zainteresowanych wykorzystaniem opisanej „dobrej praktyki bhp”

 

      7.     Kontakt:

 

CCEMEX Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Osoba do kontaktu w sprawie opisanej dobrej praktyki: Tomasz Skibiński