Szkolenia problemowe i specjalistyczne - Lista (2017)

 

Warsztaty dotyczące nowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w polu elektromagnetycznym określonych rozporządzeniami ministra rodziny pracy i polityki społecznej (DzU 2016, poz. 950 i 952)

Termin szkolenia: 

3 lutego
24 lutego

11 maja

Koszt szkolenia: 300zł 

więcej informacji  

 

Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy

Termin szkolenia:  

20-21 lutego
24-26 października

Koszt szkolenia: 700 zł 

  więcej informacji  

 

Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych

Termin szkolenia

23-24 lutego
25-26 września

Koszt szkolenia: 550 zł 

więcej informacji  

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w małych firmach budowlanych z punktu widzenia podwykonawców i generalnych wykonawców

Termin szkolenia: 

28 lutego
23 listopada

Koszt szkolenia: 260zł 

  więcej informacji  

 

Obciążenie wysiłkiem fizycznym w pracy (wydatek energetyczny)

Termin szkolenia:

30-31 marca
9-10 października

Koszt szkolenia: 550 zł 

  więcej informacji  

 

Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary)

Termin szkolenia

13–15 marca
16-18 października

Koszt szkolenia: 800 zł 

więcej informacji  

 

Zagrożenie hałasem i wibracją w środowisku pracy

Termin szkolenia: 

20-22 marca
6-8 listopada

Koszt szkolenia: 800 zł 
(Dla osób zainteresowanych tylko szkoleniem z zagrożeniem hałasem 
- koszt 600 zł) 

   więcej informacji  

 

Badanie wypadków przy pracy

Termin szkolenia:

27-29 marca
13-15 listopada

Koszt szkolenia: 700 zł

więcej informacji  

 

Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie

Termin szkolenia: 

3-5 kwietnia
5-7 grudnia

Koszt szkolenia: 700 zł   

  więcej informacji  

 

Ocena zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi oraz dostosowanie do wymagań minimalnych

Termin szkolenia:

10-12 kwietnia
8-10 listopada

Koszt szkolenia: 800 zł

więcej informacji  

 

Zagrożenia atmosferą wybuchową w miejscu pracy
Przygotowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem
Przygotowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

Termin szkolenia:

8-10 maja
11-13 grudnia

Koszt szkolenia:  600 zł 

 więcej informacji  

 

Ergonomia stanowisk pracy

Termin szkolenia:

15-16 maja
23-24 października

Koszt szkolenia: 500 zł 

 więcej informacji  
 

Pyły w środowisku pracy. Ocena ryzyka i zapobieganie narażeniu na pyły poprzez stosowanie środków ochrony zbiorowej

Termin szkolenia

17-19 maja
18-20 października

Koszt szkolenia: 650 zł

  więcej informacji  

 

Obciążenie cieplne człowieka w środowisku termicznym

Termin szkolenia:

22-23 maja
20-21 listopada

Koszt szkolenia: 550 zł 

  więcej informacji  

 

Szkolenie z zakresu projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach

Termin szkolenia:

24-26 maja
9-11 października

Koszt szkolenia: 600 zł 

  więcej informacji  

 

Nanomateriały w środowisku pracy. Charakterystyka zagrożeń, ocena ryzyka i ochrona pracowników przed nanomateriałami

Termin szkolenia:

5-6 czerwca

Koszt szkolenia: 450zł 

  więcej informacji  
 

Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy

Termin szkolenia:

12-14 czerwca
4-6 grudnia

Koszt szkolenia: 450zł

  więcej informacji  

 

Jak radzić sobie ze stresem w pracy (teoria i praktyka)

Termin szkolenia

18-20 września

Koszt szkolenia: 600 zł 

  więcej informacji  

 

Środki ochrony indywidualnej - charakterystyka oraz zasady prawidłowego doboru i stosowania (dla użytkowników)

Termin szkolenia:

18-19 września

Koszt szkolenia: 450 zł 

  więcej informacji  

 

 

UWAGA:

  • Na wymienione ceny poszczególnych szkoleń składają się koszty przeprowadzenia wykładów i zajęć praktycznych, materiały dla słuchacza, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
  • Szkolenia bez podania miejsca odbywają się w  Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - PIB. W cenę tych szkoleń wliczone są również obiady
  • Po przesłaniu zgłoszenia uczestnicy szkoleń otrzymują szczegółowy program     i instrukcje organizacyjne

Na zamówienie grupowe zorganizujemy:

  • Każde szkolenie wymienione w ofercie
  • Każde szkolenie związane z problematyką kształtowania bezpiecznego, higienicznego i ergonomicznego środowiska pracy i życia człowieka

Dane niezbędne do dokonywania opłat:

 
Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 
Program wybranego szkolenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych

 

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla inspektorów ds. bezpieczeństwa laserowego
   
Cele szkolenia wynikają ze spełnienia  wymagań dyrektywy 2006/25/EU w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (promieniowaniem optycznym), i normy PN-EN 60825-1 „Bezpieczeństwo urządzeń laserowych. Część 1: Klasyfikacja sprzętu, wymagania i przewodnik użytkownika”.


W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
ramowy program szkoleń

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
• aspekty prawne i normy techniczne dotyczące pracy przy urządzeniach
laserowych,
• zasada działania lasera i charakterystyka promieniowania laserowego,
• zagrożenia przy obsłudze laserów ze szczególnym uwzględnieniem
promieniowania laserowego,
• kryteria oceny zagrożenia promieniowaniem laserowym i ocena ryzyka
zawodowego,
• środki techniczne służące ograniczaniu ryzyka zawodowego.


Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB


Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w zajęciach
i zaliczenie testu. Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia


Zakwaterowanie

 


Karta zgłoszenia
uczestnictwa należy przesłać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (pocztą lub e-mail na adres: makal@ciop.pl ; krswi@ciop.pl) 


Kontakt:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93