Publikacje

 

Wybrane publikacje EU-OSHA

 

Monitorowanie narastających i pojawiających się  zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa pracy jest jedynym z ważnych zadań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Nowe publikacje na ten temat są rezultatem badań, przeglądów literatury i dyskusji eksperckich. Poniższy wybór obejmuje tytuły przetłumaczone na jęz. polski dzięki współpracy Krajowego Punktu Centralnego z EU-OSHA.

 

Temat:

Bezpieczeństwo pracy w czasach pandemii COVID-19

 COVID-19: POWRÓT DO MIEJSCA ZATRUDNIENIA – dostosowanie środowiska pracy i ochrona pracowników

https://osha.europa.eu/pl/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view

Krótki animowany film z serii NAPO

 https://www.napofilm.net/pl/napos-films/napo-stop-pandemic

 

Temat:

Bezpieczeństwo pracy a nowe technologie

Prognozy dotyczące nowych i pojawiających się rodzajów ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy związanych cyfryzacją do 2025 r.  Streszczenie raportu.

https://osha.europa.eu/pl/publications/summary-foresight-new-and-emerging-occupational-safety-and-health-risks-associated/view

Bezpieczeństwo i zdrowie a przyszłość pracy: korzyści i ryzyko związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

https://osha.europa.eu/pl/publications/osh-and-future-work-benefits-and-risks-artificial-intelligence-tools-workplaces/view

Drukowanie przestrzenne i obróbka przyrostowa – wpływ na kwestie związane z bezpieczeństwem pracy

https://osha.europa.eu/en/publications/3d-printing-new-industrial-revolution/view

Technologia monitorująca: dążenie do dobrostanu w XXI wieku?

(broszura dostępna również w wersji drukowanej w CIOP-PIB, publikacja  bezpłatna, kontakt: wioleta.klimaszewska@ciop.pl)

https://osha.europa.eu/en/publications/monitoring-technology-workplace/view

 

Temat:

Czynniki chemiczne i biologiczne

Rozwiązania w zakresie ostrzegania i nadzoru do celów rozpoznawania chorób związanych z pracą w UE.  Streszczenie raportu.

https://osha.europa.eu/pl/publications/summary-alert-and-sentinel-approaches-identification-work-related-diseases-eu/view

Nanomateriały produkowane w miejscu pracy. Arkusz informacyjny

https://osha.europa.eu/pl/publications/info-sheet-manufactured-nanomaterials-workplace/view

 

Temat:

Czynniki ekonomiczne w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy

Wartość bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koszty społeczne urazów i chorób związanych z pracą. Prezentacja.

https://osha.europa.eu/pl/publications/presentation-value-occupational-safety-and-health-and-societal-costs-work-related/view

 

 

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy w mikro- i małych przedsiębiorstwach

 

Kontekst i środki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach w UE – projekt SESAME (opublikowane w 2016 r., streszczenie dostępne także w jęz. polskim)

https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/executive-summary-contexts-and-arrangements-occupational-safety/view

 

Fragment raportu:

 

Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa (MMP) stanowią trzon gospodarki Unii Europejskiej i są uważane za kluczowy czynnik napędzający wzrost gospodarczy i wspierający innowacje, wzrost zatrudnienia i integrację społeczną. Około połowa europejskiej siły roboczej to osoby zatrudnione w MMP. Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach jest niezbędne, aby zapewnić dobrostan pracowników i długoterminowe przetrwanie takich przedsiębiorstw na rynku. Statystyki i badania pokazują jednak, że zdrowie i bezpieczeństwo wielu pracowników MMP jest niewystarczająco chronione, a dobre zarządzanie BHP w takich przedsiębiorstwach pozostaje dużym wyzwaniem. Problem ten dostrzeżono w przyjętych przez Komisję Europejską strategicznych ramach UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020. W dokumencie tym stwierdzono, że zwiększenie możliwości MMP w zakresie wdrażania skutecznych i wydajnych środków zapobiegania ryzyku stanowi jeden z kluczowych celów strategicznych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Safety and health in micro and small enterprises in the EU: the view from the workplace (data publikacji: 2018 r.)

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/executive-summary-safety-and-health-micro-and-small-enterprise-0/view

PL: Bezpieczeństwo i zdrowie w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach w UE z perspektywy miejsc pracy

Streszczenie w jęz. polskim:

W publikacji przedstawiono wyniki badania dotyczącego rozumienia i praktykowania zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w 162 mikro i małych przedsiębiorstwach (MSE), wybranych z wielu sektorów gospodarki w dziewięciu państwach członkowskich UE. Każde studium przypadku obejmowało wizytę w firmie uczestniczącej w badaniu, wywiady z właścicielem - kierownikiem i pracownikiem, a także obserwacje działalności przedsiębiorstwa.

 

Safety and health in micro and small enterprises in the EU: Final report from the 3-year SESAME project (data publikacji: 2018 r.)

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/executive-summary-safety-and-health-micro-and-small-enterprises/view
PL: Bezpieczeństwo I zdrowie w pracy w mikro- i w małych przedsiębiorstwach: raport końcowy z 3-letniego projektu pn. SESAME

Streszczenie w jęz. polskim:

Raport przedstawia wnioski z końcowej analizy trzyletniego projektu pn. SESAME, mającego na celu identyfikację czynników, wpływających na stan bezpieczeństwa i higieny pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach (MSE) w Europie. Głównym celem analizy było sprawdzenie, jakie czynniki oddziałują, na które firmy i w jakich kontekstach.

Jednym z kluczowych zaleceń wynikających z projektu jest potrzeba wzmocnienia i utrzymania systemów państwowych w zakresie regulacji i kontroli, we wszystkich państwach członkowskich UE. Analizy wskazują również na duże znaczenie zaangażowania związków zawodowych i organizacji pracodawców w rozwój polityk, które mogą dotrzeć do MSE, lepszą integrację BHP z systemem edukacji właściwej dla danego sektora oraz oferowanie trwałych, łatwych do zastosowania i możliwych do upowszechnienia rozwiązań w tym zakresie.

 

Przyszłość pracy, nowe technologie i ich wpływ na pracę i pracowników

 

"Technologia monitorująca: dążenie do dobrostanu w XXI wieku?"  
(wersja drukowana broszury jest dostępna bezpłatnie w Krajowym Punkcie Centralnym EU-OSHA, kontakt: 22 623 36 77, email: wioleta.klimaszewska@ciop.pl)

 

 

Monitoring technology: the 21st century's pursuit of well-being? (data publikacji: 2018 r.)

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/monitoring-technology-workplace

PL: Technologia monitorowania: XXI wiek i potrzeba dobrego samopoczucia

Streszczenie w jęz. polskim:

Jakiego rodzaju technologie monitorowania sprawiają, że człowiek ​​czuje się lepiej? Czy mają one długoterminowy wpływ na samopoczucie człowieka? Być może jest to np. oprogramowanie, które liczy kroki lub takie, które zmusza do zrobienia sobie przerwy, albo profesjonalne narzędzie do czatowania, za pomocą którego można utrzymywać kontakt z kolegami w pracy. Czy są to tylko gadżety czy coś więcej, co może nas wspomagać w dążeniu do zdrowia? Publikacja EU-OSHA odpowiada na takie pytania, analizując dane nt. elektronicznego monitorowania wydajności zawodowej oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w miejscu pracy. 

Technologia monitorowania może przybierać różne formy:

-   oparte na rozpoznawaniu dźwięku (na przykład automatyczne rozpoznawanie mowy);

-   biosygnały (np. elektrokardiogram);

-   oparte na rozpoznawaniu (na przykład wyrazu twarzy);

-   tekstu (np. wiadomości na Twitterze);

-   próbki krwi (na przykład poziomy hormonów);

-   oparte na interakcjach (np. interakcja myszy i klawiatury, czujniki ciśnienia, pozycjonowanie globalne, system GPS;

-   kwestionariusze  (np. za pomocą 5-punktowe skale Likerta);

-   wywiady (np. za pomocą bota na czacie).