Programy, strategie, sprawozdania

 

EU-OSHA wśród swoich celów strategicznych na lata 2014-2020 wymienia:

  • prognozowanie zmian i nowych trendów dotyczących zagrożeń w miejscu pracy.
  • udostępnianie danych statystycznych dot. warunków pracy (tendencje demograficzne, kwestie dotyczące chorób związanych z wykonywaną pracą, zarządzanie ryzykiem w miejscu pracy).
  • zapewnienie małym przedsiębiorstwom odpowiednich narzędzi wspomagających zarządzanie bhp, jak też angażowanie zainteresowanych stron w przyszły rozwój i upowszechnianie tych narzędzi.
  • mobilizacja środowiska zajmującego się tematyką bhp do wspólnego uzupełniania i dalszego rozwijania zasobów wiedzy nt. bhp, przy wykorzystaniu nowoczesnych sposobów i narzędzi (takich jak np. media społecznościowe)
  • docieranie z informacją o bhp do różnych grup odbiorców, zwiększanie świadomości dot. zagrożeń zawodowych i zapobiegania im.
  • promowanie współpracy w ramach sieci partnerskich, podejmowanie działań upowszechniających.

 Jako swoje sztandarowe działania i produkty EU-OSHA podaje:

Na podstawie dokumentów strategicznych EU-OSHA opracowuje roczne plany działania.