Kampanie informacyjne oraz Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

 
Kampania informacyjna „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy, Dobre dla ciebie. Dobre dla firmy” 

 

Największa na świecie kampania informacyjna poświęcona bezpieczeństwu pracy jest organizowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), we współpracy z państwami członkowskimi i prezydencją Unii Europejskiej. Od 2008 roku kampanie, które dotychczas trwały rok, mają cykl dwuletni. W ramach kampanii odbywają się konferencje, warsztaty i wystawy, prowadzona jest dystrybucja plakatów i materiałów informacyjnych. Wybrana dla danego roku tematyka nagłaśniana jest w mediach a informacje o niej są rozpowszechniane wśród społeczeństwa.

 

2016 – 2017 - Kampania „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

W latach 2016-2017 w ramach cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” realizowana jest kampania „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”.

Siła robocza Europy starzeje się. Część pracowników będzie musiała prawdopodobnie zmierzyć się zarówno z dłuższym życiem zawodowym, jak i dłuższym okresem narażenia na zagrożenia w pracy.

Aby zapobiec nasileniu występowania problemów zdrowotnych, należy podjąć wysiłki służące zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przez całe życie zawodowe. Konieczne jest także wspieranie pracowników w starszym wieku i zwiększenie świadomości w odniesieniu do tej kategorii osób pracujących.

Cel kampanii

 • Promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się oraz podkreślanie znaczenia profilaktyki zdrowotnej w całym życiu zawodowym.
 • Zapewnienie zarówno pracodawcom, jak i pracownikom informacji i praktycznych narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem pracy w kontekście starzejącej się siły roboczej.
 • Ułatwianie wymiany informacji i upowszechniania najlepszych praktyk w tej dziedzinie.

Kluczowe elementy kampanii

 • Organizowanie konferencji i seminariów związanych z tematyką kampanii.
 • Dystrybucja materiałów informacyjnych, publikacji i interaktywnych narzędzi internetowych.
 • Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, do którego serdecznie zachęcamy przedsiębiorstwa i organizacje.


Kto może wziąć udział w kampanii

Do wzięcia udziału w kampanii zaproszone są organizacje publiczne i prywatne dowolnej wielkości, reprezentujące wszystkie sektory, a także osoby fizyczne, w tym:

Uroczyste rozpoczęcie polskiej edycji kampanii z udziałem dr Christy Sedlatschek, dyrektor EU-OSHA w centrum TECH-SAFE-BIO naszego Instytutu 18.05.2016 r.

 • pracodawcy z sektora publicznego i prywatnego;
 • menedżerowie, kadra kierownicza i pracownicy;
 • związki zawodowe oraz społeczni inspektorzy pracy;
 • specjaliści BHP, pracownicy działów kadr;
 • organizacje pracodawców;
 • stowarzyszenia zawodowe;
 • podmioty świadczące usługi w zakresie szkolenia i kształcenia;
 • instytucje zajmujące się zapobieganiem wypadkom i ubezpieczeniami w kontekście bezpieczeństwa pracy.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie bezpieczni.ciop.pl.

 

Informacje na temat kampanii na poziomie ogólnoeuropejskim znajdują się na stronie www.healthy-workplaces.eu/pl

 

2014 – 2015 - Kampania „Stres w pracy? Nie, dziękuję!      

Kolejna kampania z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” jest prowadzona w latach 2014 - 2015 pod hasłem „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”.

Pojęcie stresu należy do kluczowych pojęć współczesnej psychologii. Popularności tej problematyki towarzyszy duża różnorodność znaczeń przypisywanych temu pojęciu. Stres w miejscu pracy występuje wtedy, kiedy osoby pracujące – pracownicy i pracodawcy – odczuwają dyskomfort psychiczny dot. warunków i/lub wymagań pracy w sytuacji, w której w danym momencie warunki i wymagania te przekraczają ich możliwości.

W Europie stres zajmuje drugie miejsce, po zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego, wśród najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych związanych z pracą zawodową. Szacuje się, że ok. 50-60% utraconych dni roboczych może być spowodowanych stresem związanym z pracą.

Cel kampanii

Głównym celem kampanii jest promowanie zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi związanymi z pracą, a tym samym zapobieganie negatywnym skutkom, jakie niosą ze sobą dla pracowników, pracodawców, a w dłuższej perspektywie również dla gospodarki.

Kampania koncentruje się na następujących kwestiach:

 • zwiększeniu wiedzy na temat narastającego problemu związanego ze stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy, ze szczególnym naciskiem na potrzebę wprowadzania rozwiązań organizacyjnych i zapobieganie problemowi stresu
 • udostępnianiu i promowaniu możliwości korzystania z prostych, praktycznych narzędzi i wytycznych w zakresie zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi i stresem w miejscu pracy
 • podkreślanie pozytywnych skutków zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi i stresem w miejscu pracy, w tym również danych dot. ekonomicznego aspektu zagadnienia.

Adresatami kampanii są:

 • pracodawcy, u których kampania ma wykształcić przekonania, że zarządzanie stresem i zagrożeniami psychospołecznymi wymaga wdrożenia odpowiednich środków na poziomie organizacji i jest istotne dla sukcesu firmy oraz motywacji i zdrowia personelu.
 • pracownicy, których kampania ma przekonać o tym, że stres związany z pracą to kwestia organizacyjna procesu pracy, a brak komfortu w tej materii należy zgłaszać pracodawcy.

Do udziału w kampanii są zachęcani:

 • pracodawcy z sektora publicznego i prywatnego, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa
 • menedżerowie, kadra kierownicza i pracownicy
 • specjaliści BHP
 • przedstawiciele związków zawodowych
 • stowarzyszenia pracodawców
 • ośrodki edukacyjno-szkoleniowe
 • instytucje i organizacje ubezpieczeniowe i prewencyjne

Ważnym czasem w kampanii jest Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, odbywający się w październiku każdego roku. W tym okresie w całej Europie odbywają się szkolenia, konferencje i warsztaty, konkursy i wystawy. Kalendarium polskiej edycji kampanii oraz więcej informacji na jej temat jest dostępnych na stronie stres.ciop.pl.

Informacje na temat kampanii na poziomie ogólnoeuropejskim można znaleźć na stronie https://www.healthy-workplaces.eu/pl

 

2012-2013 Kampania "PARTNERSTWO DLA PREWENCJI"

 

W latach 2012-2013 prowadzona była Kampania „Partnerstwo dla prewencji” - przedsięwzięcie zdecentralizowane i  zaprojektowane tak, by wesprzeć władze krajowe, przedsiębiorstwa,  organizacje, kadrę kierowniczą, pracowników i ich przedstawicieli oraz inne  zainteresowane strony w dialogu, którego celem było wzmocnienie bezpieczeństwa  i zdrowia w pracy. W ramach kampanii realizowano szereg działań na szczeblu krajowym i europejskim, w tym spotkania i seminaria gromadzące krajowych partnerów kampanii. Do udziału w kampanii szczególnie zachęcano małe i średnie przedsiębiorstwa. Internetowa strona kampanii dostępna jest pod adresem  http://hw2012.healthy-workplaces.eu/pl/.


Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2013

 2013-10-16

Europejski  Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy to największe ogólnoeuropejskie  przedsięwzięcie, mające na celu zwiększenie świadomości tego, jak ważne jest  bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. W roku 2013 Europejski Tydzień odbył się w  dniach od 21 do 25 października. Jego inicjatorem i koordynatorem była  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Został on organizowany w 28 państwach członkowskich UE, a także poza nią.

Podczas Europejskiego  Tygodnia w 2013 r. podkreślane było najważniejsze przesłanie kampanii „Partnerstwo dla  prewencji”, realizowanej w latach 2012-2013 i będącej częścią wieloletniego  cyklu pn. “Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”: tylko współpraca kadry  menedżerskiej, pracowników i ich przedstawicieli gwarantuje zdrowe i bezpieczne  miejsca pracy. W czasie Europejskiego Tygodnia w całej Europie zorganizowano  liczne wydarzenia, podkreślające korzyści płynące z tej współpracy.

Dr Christa Sedlatschek, dyrektor  EU-OSHA podkreśliła, że „najlepsze wyniki w zarządzaniu zdrowiem i bezpieczeństwem  organizacji oraz w ich poprawie uzyskuje się przez aktywne zaangażowanie  pracowników i ich przedstawicieli we współpracę z kierownictwem – samo  przywództwo kadry menedżerskiej nie wystarcza. Przedsiębiorstwa, w których  udział pracowników w zarządzaniu jest połączony z dużym zaangażowaniem  kierownictwa, dziesięć razy częściej mają wdrożoną i udokumentowaną politykę  bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Z takiego podejścia wynikają duże korzyści:  obniżenie kosztów działalności i zwiększona produktywność, mniej wypadków oraz skuteczniejsza  prewencja i kontrola zagrożeń w miejscu pracy”.

Działania podejmowane w ramach  Europejskiego Tygodnia skupiały się na zachęcaniu kierownictwa do aktywnego  zaangażowania w ograniczanie ryzyka oraz do zachęcania pracowników, ich  przedstawicieli i innych zainteresowanych stron do współpracy z kierownictwem w  celu zwalczania zagrożeń. Krajowe Punkty Centralne EU-OSHA, działające we  wszystkich krajach UE, a także inni jej partnerzy wspierali Europejski Tydzień  poprzez organizowanie w całej Europie wydarzeń poświęconych tej tematyce.

Rolę polskiego Krajowego Punktu Centralny EU-OSHA pełni  Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (www.ciop.pl). W ramach kampanii i Europejskiego Tygodnia Instytut zorganizował  m.in.: 17 października w Częstochowie seminarium “Partnerstwo dla prewencji”,  22 października w Starogardzie Gdańskim konferencję “Komunikacja na rzecz  bezpieczeństwa pracy w firmie”, 29 października w Krakowie konferencję i  warsztaty pn. “Kultura bezpieczeństwa pracy w firmie”. To ostatnie wydarzenie było  związane z wręczeniem nagród laureatom konkursu “Safety Culture Award”,  organizowanego we współpracy z Firmą Kirschstein &  Partner Polska (K&P). Celem konkursu było m. in. znalezienie firm, w  których kultura bezpieczeństwa pracy jest skutecznie wdrożona i wciąż  doskonalona. Zwycięzcami konkursu są:

 1. Bitron  Poland Sp. z o.o., Sosnowiec
 2. Volvo Polska Sp. z o. o. - Volvo Construction Equipment
 3. Coca-Cola  HBC Polska Sp. z o.o., Filia NIEPOŁOMICE
 4. Zakłady  Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Nagrodę  specjalną otrzymała firma GKN Driveline Polska Sp. z o.o. Laureaci konkursu  oraz wszyscy zainteresowani tematyką kultury bezpieczeństwa zostali zaproszeni do  udziału w konferencji w Krakowie.

Wielojęzyczna strona internetowa kampanii  “Partnerstwo dla prewencji” www.healthy-workplaces.eu oferuje liczne narzędzia,  które mogą pomóc organizacjom w poprawianiu zarządzania bezpieczeństwem pracy,  wzmocnieniu roli przywódczej kadry menedżerskiej i zwiększaniu udziału  pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy. Przykładem  mogą być rozwiązania prewencyjne dla sektorów: budowlanego, ochrony zdrowia,  hotelarskiego, restauracyjnego i cateringowego, obejmujące m.in. listy  kontrolne wspomagające ocenę ryzyka.

Pracodawcy i pracownicy mogą też  szukać inspiracji do takich działań w przygotowanych przez EU-OSHA studiach  przypadku, które są doskonałymi przykładami skutecznego zarządzania bezpieczeństwem  i zdrowiem w pracy. Studia przypadku są zaczerpnięte z różnych sektorów i branż  gospodarki i można je znaleźć w bazie dostępnej online.

Wszyscy zainteresowani mogli  skorzystać także z dostępnego na stronie zestawu “narzędzi”, pomocnych w  organizowaniu kampanii i dostarczających pomysłów i przykładów na to, jak  skutecznie przekazywać przesłanie kampanii.

Linki:
Dowiedz się więcej o wydarzeniach w twoim kraju w krajowym punkcie  centralnym
Przydatne narzędzia
Rozwiązania prewencyjne
Studia przypadku
Narzędzia kampanii

 

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2012

 2012-10-22

W roku 2012, podczas Europejskiego  Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, przypadającego na dni 22 -26  października, podkreślana była rola współpracy pomiędzy pracodawcami a  pracownikami w celu kształtowania bezpiecznych, zdrowych i bardziej wydajnych  miejsc pracy. Założenia merytoryczne tego przedsięwzięcia wpisywały się w kampanię na rzecz  zdrowych miejsc pracy, noszącą nazwę „Partnerstwo dla prewencji“ i organizowaną  przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz jej  partnerów w UE i poza jej granicami.

"Bezpieczeństwo i higiena w pracy ważne są dla wszystkich, ale sukces w  tym obszarze możemy osiągnąć jedynie dzięki współpracy", wyjaśnia dr  Christa Sedlatschek, dyrektor EU-OSHA. „Dobrym  przykładem tego, co można osiągnąć dzięki współdziałaniu pracodawców i  pracowników, była budowa Parku Olimpijskiego w Londynie, na potrzeby igrzysk w  2012 r., stanowiąca największe przedsięwzięcie infrastrukturalne w Europie, w  którym uczestniczyło około 36 tys. pracowników. Była to pierwsza budowa  stadionu olimpijskiego, podczas której nie odnotowano ofiar śmiertelnych, co  było możliwe dzięki silnemu przywództwu, efektywnym kanałom komunikacji oraz  zaangażowaniu pracowników i partnerów w sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy” – dodała. Z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w  Pracy, EU-OSHA przygotowała dwa praktyczne przewodniki dotyczące przywództwa w  zarządzaniu kwestiami zdrowia i bezpieczeństwa w pracy oraz zaangażowania w nie  pracowników wszystkich szczebli.

„Przywództwo w  zarządzaniu w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Praktyczny przewodnik”  zapewnia liderom biznesu praktyczne informacje o możliwościach poprawy  bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez skuteczne przywództwo, zaangażowanie  pracowników oraz bieżącą ocenę stosowanych procedur bhp. Przewodnik „Udział  pracowników w zapewnianiu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy”  pokazuje, w jaki sposób pracownicy mogą wykorzystywać swoją wiedzę, aktywnie  współdziałając z kierownictwem na rzecz poprawy warunków pracy. Określa on  role, zakres odpowiedzialności i obowiązki prawne pracowników i ich przedstawicieli  oraz pracodawców. Przewodnik zawiera również bardzo przydatne listy kontrolne, umożliwiające  praktyczną ocenę udziału pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy. Materiały  oferowane przez EU-OSHA dostępne są też w formie aplikacji na iPada,  zatytułowanej „Partnerstwo – kampania na rzecz zdrowych i bezpiecznych miejsc  pracy”, zawierającej cenne narzędzia i zasoby informacji, przeznaczone dla  pracowników oraz kadry kierowniczej.

W  Polsce kampania „Partnerstwo dla prewencji” była realizowana przez Centralny  Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (www.ciop.pl). W Instytucie można było zamówić materiały  kampanii oraz uzyskać informacje merytoryczne na związane z nią. tematy W organizacji  przedsięwzięć kampanii brali udział także jej partnerzy – przedsiębiorstwa i  organizacje, takie jak np. polscy członkowie sieci Enterprise Europe Network (http://een.org.pl/), pełniący w sieci rolę ambasadorów bezpieczeństwa  pracy i ochrony zdrowia. W związku z kampanią i Europejskim Tygodniem  Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 30 października br. w Warszawie odbyło się otwarcie pokonkursowej wystawy  plakatów pt. „Aktywni 50+”, połączone z wręczeniem nagród laureatom –  artystom plastykom i studentom akademii sztuk pięknych. Wszyscy zainteresowani  bezpieczeństwem pracy oraz tym, jak sztuka plakatu może być wykorzystana do  promowania tematyki pracy byli zaproszeni na tę uroczystość i do obejrzenia  wystawy, do siedziby Centralnego Instytutu Ochrony Pracy przy ul.  Czerniakowskiej 16 w Warszawie.

Linki
„Przywództwo  w zarządzaniu w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Praktyczny  przewodnik. Praktyczny przewodnik
Udział pracowników w zapewnianiu bezpieczeństwa i higieny  pracy. Praktyczny przewodnik
Pobierz bezpłatną  aplikację na iPada
Wydarzenia i działania w  ramach kampanii w całej Europie

 

2010-2011  Kampania "BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI"

W latach 2010 - 2011 była prowadzona kampania informacyjna „Zdrowe i przyjazne miejsce pracy. Dobre dla ciebie. Dobre dla firmy", poświęcona bezpieczeństwu eksploatacji maszyn, urządzeń i  budynków”. Nawiązuje ona do problematyki poprzednich kampanii, a samo określenie "bezpieczna eksploatacja maszyn, urządzeń i budynków" na użytek kampanii obejmuje szereg czynności, od najmniejszych, takich jak wymiana żarówki czy tonera w drukarce, po tak istotne jak np. okresowa inspekcja w elektrowni. 


Dlaczego  właśnie kampania na rzecz bezpiecznej eksploatacji? 

  • Właściwa eksploatacja maszyn, urządzeń i budynków, a także utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony pracowników to proces istotny dla bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Brak utrzymania właściwych standardów środowiska pracy jest przyczyną chorób zawodowych (związanych np. z narażeniem na działanie azbestu, szkodliwych czynników biologicznych, itp.) oraz wypadków.
  • Do wielu wypadków dochodzi podczas prac takich jak np. sprzątanie.
  • Do wielu wypadków dochodzi z powodu braku dbałości o  miejsce pracy (np. upadki, poślizgnięcia).
  • Do wielu wypadków dochodzi w wyniku nieodpowiednich prac konserwacyjnych  i nieprawidłowego nimi zarządzania.
  • Zapewnienie odpowiedniej jakości prac związanych z bezpieczną eksploatacją nie odnosi się tylko do jednego, a do wielu zawodów (np. mechanicy, elektrycy, mechanicy samochodowi, sprzątacze,  inspektorzy nadzorujący prace i inni pracownicy, dla których czynności  konserwacyjne stanowią część ich pracy).
  • Odpowiednia eksploatacja maszyn, urządzeń i infrastruktury w miejscu pracy odnosi się do wszystkich sektorów (przemysł, budownictwo, rolnictwo, usługi, praca biurowa), jedynie rodzaj przeprowadzanych prac bywa różny.


Więcej informacji na temat kampanii i problematyki, którą się zajmuję można będzie znaleźć na stronie www.bezpiecznaeksploatacja.pl.

2008 - 2009 Kampania "OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO"


W roku 2008 miało miejsce rozpoczęcie europejskiej kampanii informacyjnej pn. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy.  Kampania ta trwała dwa lata – 2008-2009 i była poświęcona ocenie ryzyka zawodowego. Celem kampanii było promowanie idei oceny ryzyka zawodowego jako procesu, w który powinni włączyć się zarówno pracodawcy, eksperci  jak i pracownicy. Ponadto promowano proste ("krok po kroku") podejście do oceny ryzyka, a pracodawcy zachęcani byli do samodzielnego przeprowadzania oceny ryzyka. Jest to bowiem pierwszy krok do systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem.

Europejska kampania informacyjna na rzecz oceny ryzyka zawodowego  została zainaugurowana 13 czerwca br. w Brukseli. W dniu 25 czerwca br. w Warszawie w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce odbyła się konferencja prasowa otwierająca polską edycję tej kampanii, którą objął patronatem Minister Pracy i Polityki Społecznej. W ramach kampanii planowane są liczne seminaria, konferencje, szkolenia i konkursy.
Wybór tematu tej kampanii nie jest przypadkowy. Obowiązek dokonywania oceny ryzyka zawodowego, który dotyczy pracodawcy, wynika z dyrektywy 89/391/UE, a w Polsce z ustawy – Kodeks pracy. Tymczasem, jak wynika zdanych Głównego Urzędu Statystycznego, zaledwie 37,7% pracodawców dokonuje takiej oceny, przy czym często jest ona formalna, bez udziału pracowników. Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy podaje, że w Europie 35%, a w Polsce 65% pracowników uważa, że praca stanowi zagrożenie dla ich zdrowia. Znajduje to potwierdzenie w krajowych statystykach. W roku 2007 w wypadkach przy pracy zostało poszkodowanych ponad 99 tysięcy osób, tj. o 3,9% więcej niż w 2006 r.
Ocena ryzyka zawodowego powinna być dla pracodawcy podstawowym narzędziem prowadzącym do poprawy bezpieczeństwa pracy. W krajach UE jest zatrudnionych 205 mln osób. Co 3,5 minuty w krajach UE jedna osoba umiera z przyczyn związanych z pracą, a co 4,5 sekundy uczestniczy w wypadku związanym z pracą, powodującym co najmniej trzy dni niezdolności do pracy. Koszty ponoszone przez pracowników i ich rodziny, związane m.in. z leczeniem i ograniczoną zdolnością do pracy wielu ofiar wypadków, a także koszty ekonomiczne ponoszone przez pracodawców oraz koszty społeczne tego stanu są ogromne.
Dlatego założeniem europejskiej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012 jest zmniejszenie wskaźnika wypadków przy pracy o 25%. Kampania informacyjna, która już trwa, ma wpłynąć na wzrost świadomości tego, jakie znaczenie ma ocena ryzyka zawodowego dla zapewnienia bezpieczeństwa w pracy, zachęcić do jej przeprowadzania oraz pokazać, jak w praktyce w sposób prosty, ale rzetelny, takiej oceny można dokonać. Mówili o tym uczestnicy konferencji prasowej, apelując do przedstawicieli mediów o włączenie się w propagowanie idei tej kampanii przez cały okres jej trwania.


Kampania Europejski Tydzień 2007, pod hasłem "Mniej dźwigaj"  dotyczyła przeciwdziałania zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym.

Czym są zaburzenia mięśniowo-szkieletowe (MSD)?
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe obejmują szeroki zakres problemów zdrowotnych, do głównej grupy jednak zaliczają się bóle pleców oraz urazy i zaburzenia w obrębie kończyn górnych, powszechnie znane jako urazy wynikające z chronicznego przeciążenia organizmu. Mogą one także dotyczyć kończyn dolnych. Ich przyczyną, lub powodem nasilenia, może być wykonywana praca.

Wielu problemów mięśniowo-szkieletowych można uniknąć lub je ograniczyć, dzięki przestrzeganiu przepisów BHP, stosowaniu się do wskazówek specjalistów i praktykowaniu właściwych zachowań.
Kampania „Mniej dźwigaj” miała na celu dostarczanie informacji, co robić, aby uniknąć problemów mięśniowo-szkieletowych oraz jak sobie radzić z już istniejącymi. Więcej informacji na stronie: www.mniejdzwigaj.pl.

Kalendarium polskiej edycji kampanii było następujące:

 

  • Ogólnopolski konkurs rysunkowy dla dzieci ze szkół podstawowych pn. „Mniej dźwigaj czyli lżej i bezpieczniej” (kwiecień - maj)
  • Dni Zdrowego Kręgosłupa (seminaria dla przedsiębiorstw, spotkania z młodzieżą, konkursy dla dzieci, impreza plenerowa, wystawy plakatów - od 2.maja do 3 czerwca 2007 r., Zamość)
  • Seminarium szkoleniowe dla Ekspertów BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB nt. ergonomicznej oceny stanowiska pracy (25 maja 2007 r., Warszawa)
  • Konferencja prasowa otwierająca kampanię (15 czerwca 2007 r., Warszawa)
  • Seminarium dla małych i średnich przedsiębiorstw pn.„Mniej dźwigaj” (6 lipca 2007 r., Olsztyn)
  • Polska edycja konkursu „Nagroda za Dobrą Praktykę” na najlepsze rozwiązania w zakresie zapobiegania i zwalczania MSD (kwiecień - wrzesień)
  • Ogólnopolski konkurs na plakat poświęcony tematyce kampanii (kwiecień - czerwiec)
  • Wystawy plakatów i pokazy filmów (czerwiec - listopad)
  • Kampania medialna (październik 2007 r.)
  • Seminarium i warsztaty „Mniej dźwigaj” (23-24 października 2007 r., Wrocław)


oraz inne przedsięwzięcia, prowadzone w całym kraju przez instytucje zajmujące się problematyką bhp, szkoły i uczelnie oraz firmy i przedsiębiorstwa.

Materiały informacyjne kampanii oraz wsparcie organizacyjne i merytoryczne:

Krajowy Punkt Centralny
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Tel. 48 22 623 36 77, Fax: 48 22 623 36 93
focalpoint@ciop.pl

W roku 2006 we wszystkich państwach UE realizowana była kampania na rzecz bezpieczeństwa młodych pracowników. Z europejskich danych zebranych przez Eurostat wynika, że w porównaniu z innymi kategoriami pracowników ryzyko wypadku przy pracy jest dla nich o 50% wyższe.


Wypadki zdarzają się codziennie i stanowią poważne zagrożenie dla 58 milionów  młodych mieszkańców UE. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w 2004 roku w Polsce wypadkom przy pracy uległo 87 050 osób, w tym 22 600 było w wieku 20-29 lat. 771 pracowników, którzy ulegli wypadkom to osoby w wieku 18-19 lat, natomiast 167 miało mniej niż 18 lat. Największy udział wśród osób, które uległy wypadkom mieli pracownicy zatrudnieni krócej niż rok (blisko 32%), natomiast prawie połowę wszystkich poszkodowanych stanowiły osoby o stażu krótszym niż 2 lata w zakładzie, w którym wydarzył się wypadek. Z przykrością trzeba stwierdzić, że zdarzeń takich zazwyczaj można było uniknąć.

"Młodzi pracownicy wykazują niższą świadomość zagrożenia wypadkiem, a nawet w przypadku wystarczającej świadomości, szansa na podjęcie przez nich odpowiedniego działania jest mniejsza. Niejednokrotnie przydzielone zadania po prostu przekraczają ich możliwości lub nie zapewnia im się odpowiedniego przeszkolenia czy nadzoru", uważa Hans-Horst Konkolewsky, dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. "Musimy podjąć kroki zmierzające do zapewnienia młodym ludziom bezpiecznego startu w życie zawodowe oraz promować postawy zwiększające świadomość ryzyka, a także działania prewencyjne na poziomie szkół i uczelni oraz przedsiębiorstw".

Europejska kampania informacyjna Tydzień Europejski 2006 pn. "Młodzi pracownicy - bezpieczny start" rusza w czerwcu równolegle we wszystkich krajach europejskich. Informacje na jej temat można znaleźć na stronie internetowej http://osha.europa.eu/pl/priority_groups/young_people


Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2005


W roku 2005 r. tematem kampanii informacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, był problem hałasu w środowisku pracy. Podjęciu tej tematyki sprzyjał także fakt, że nowa dyrektywa UE dotycząca hałasu ( Directive 2003/10/EC of the European Parliament and of the Council of 6 February 2003 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise), była wdrażana we wszystkich państwach członkowskich do lutego 2006 r.
Kampania "Stop hałasowi!", wspierana przez Parlament Europejski, Komisję Europejską oraz Luksemburg i Wielką Brytanię, które przewodniczyły Unii w 2005 r., była prowadzona w całej Europie i została zakończona corocznym Europejskim Tygodniem Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy  w dniach 24 - 28 października 2005 r.

Polską edycję kampanii "STOP HAŁASOWI!" organizował i koordynował Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji, którego rolę pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.
Kampania została  otwarta konferencją prasową w Międzynarodowym Dniu Walki z Hałasem, 20 kwietnia br. Podobne konferencje odbyły się w tym dniu także w Rzymie, Wiedniu i Londynie. Udział w konferencji wzięli m.in.: Pani Anna Hintz (Główny Inspektor Pracy), Pan Dyrektor Jerzy Kowalski (Ministerstwo Gospodarki i Pracy), Pan prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu), Pani prof. dr hab. med. Barbara Gworek (Instytut Ochrony Środowiska) oraz specjaliści z CIOP-PIB. Przedstawiciele mediów zapoznali się z informacjami nt. zagrożenia hałasem i sposobów walki z nim oraz użyskali materiały informacyjne, zarówno opublikowane przez Europejską Agencję, jak i przygotowane przez CIOP-PIB specjalnie dla celów kampanii. Uczestnikom konferencji prasowej przedstawiono programy komputerowe i nowoczesne rozwiązania oraz środki ochrony indywidualnej chroniące przed hałasem.
W ramach kampanii odbyło się szereg dalszych przedsięwzięć, których celem było rozszerzanie wiedzy na temat zwalczania hałasu wśród pracodawców, pracowników, specjalistów bhp oraz popularyzacja wśród społeczeństwa tematyki dotyczącej szkodliwości hałasu i możliwości ochrony przed nim.
Więcej informacji nt. Kampanii "STOP HAŁASOWI".


Poprzednie edycje Europejskiego Tygodnia

W roku 2000 Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy był poświęcony problemom chorób i urazów mięśniowo-szkieletowych, w 2001 roku wybrano tematykę zapobiegania wypadkom przy pracy.
W 2002 roku tematem  Tygodnia było zagadnienie "Praca a stres" (Working on stress), któremu poświęcono kampanię informacyjną nt.  zwalczania stresu związanego z pracą zawodową.  Kampanię wspierały wszystkie państwa członkowskie Unii, Komisja Europejska i Parlament Europejski oraz związki zawodowe i konfederacje pracodawców.
W roku 2003 Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy był poświęcony ochronie przed działaniem substancji niebezpiecznych w środowisku życia i pracy.


W roku 2004 kampania pod hasłem „Budować bezpiecznie”, której uwieńczeniem był coroczny Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (18 - 22 X), podkreślała wagę zagrożeń na stanowiskach pracy w budownictwie europejskim, dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, a także proponowała sposoby rozwiązania tego problemu.
Uczestnictwo 30 państw w tej kampanii uczyniło ją największym w historii wydarzeniem tego rodzaju.
Polską edycję kampanii realizował Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, którego rolę pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Zainaugurowała ją konferencja prasowa, która odbyła się 30 kwietnia br., o godz. 12.00, w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Wzięli  w niej udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Związku Zawodowego „Budowlani”.

Notatka prasowa (.pdf)