Poważne awarie przemysłowe

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Celiński M., Borucka M., Sałasińska K., Gajek A.: Charakterystyka parametrów wybuchowych i palnych wybranych poeksploatacyjnych naturalnych sorbentów substancji ropopochodnych, Przemysł Chemiczny, 2019, Vol. 98, 3, s. 472-477
 • Gajek A.: Process safety education – learning at the level of the establishment and at the human level, Chemical Engineering Transactions, 2019, 77, s. 841-846
 • Barczewski M., Sałasińska K., Kloziński A., Skórczewska K., Szulc J., Piasecki A.: Application of the basalt powder as a filler for polypropylene composites with improved thermo-mechanical stability and reduced flammability, Polymer Engineering and Science, 2018, online
 • Borucka M.: Emisja substancji organicznych podczas spalania wybranych środków ochrony roślin z grupy fungicydów, Przemysł Chemiczny, 2018, 97, 3, s. 98-403
 • Celiński M., Borucka M., Sałasińska K., Gajek A.: Charakterystyka parametrów wybuchowych i palnych wybranych poeksploatacyjnych syntetycznych sorbentów substancji ropopochodnych, Przemysł Chemiczny, 2018, 97, 3, s. 404-409
 • Gajek A.: Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym w Polsce, Przemysł Chemiczny, 2018, 97, 11: 1000-1004 , s. 1000-1004
 • Gajek A.: Nadtlenki organiczne. Substancje stwarzające zagrożenie poważną awarią przemysłową. Cz. 1, Przemysł Chemiczny, 2018, 97, 2, s. 282-287
 • Kuśmierek K., Borucka M., Lipińska L., Jagiełło J., Świątkowski A.: Adsorpcja 4-chlorofenolu na nanomateriałach węglowych i ich zastosowanie w mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej, Przemysł Chemiczny, 2018, 97, 11, s. 1878-1883
 • Sałasińska K., Borucka M., Celiński M., Gajek A., Zatorski W., Mizera K., Leszczyńska M., Ryszkowska J.: Thermal stability, fire behavior, and fumes emission of polyethylene nanocomposites with halogen-free fire retardants, Advances in Polymer Technology, 2018, 37, s. 2394-2410
 • Gajek A.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym – nowe przepisy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 11, s. s. 22-25
 • Gajek A., Michalik J.S., Sakrajda S., Rybacki W. : Ocena zarządzania bezpieczeństwem w zakładach niesevesowskich w kontekście przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 1 (484) , s. 16-19
 • Michalik J.S., Gajek A. : Zarządzanie bezpieczeństwem w zakładach niesevesowskich w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - niezbędne procedury zarządzania (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 5 (488) , s. 16-19
 • Broszkiewicz R., Gajek A. : Wybrane zagadnienia prawne przewozu towarów niebezpiecznych przez obszary wielkomiejskie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 24-25
 • Michalik J.S., Gajek A., Janik P., Zając S., Koniuch A., Obolewicz A., Porowski R. : Propozycje poprawy zarządzania bezpieczeństwem w cyklu transportowym przewozów drogowych towarów niebezpiecznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 5 (476) , s. 24-27
 • Michalik J.S., Gajek A. Słomka L.: Poważne awarie w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów (1) - prognozy skutków, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 3 (474), s. 15-18
 • Michalik J.S., Gajek A., Słomka L. : Poważne awarie w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów (2) - ocena skutków , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 4 (475) , s. 6-8
 • Gajek A., Michalik J.S.: Obliczeniowa metoda prognozowania i ocena możliwości powstawania PCDDs oraz PCDFs podczas pożarowego scenariusza poważnych awarii przemysłowych, Przemysł Chemiczny , 2010, 89, 5, s. 742-746
 • Gajek A., Michalik J.S.: Prekursory oraz uprzywilejowane reakcje niekontrolowane mogące spowodować poważne awarie przemysłowe o największym ryzyku powstawania toksycznych PCDDs oraz PCDFs, Przemysł Chemiczny, 2010, 89, 5, s. 747-752
 • Gajek A., Michalik J.S., Janik P., Dziwulski D., Zając S., Adamczyk A., Sakrajda S., Rybacki W.: Zakłady niesevesowskie: struktura branżowa, występujące niebezpieczne substancje chemiczne oraz stan zarządzania ryzykiem poważnych awarii przemysłowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 4 (463), s. 14-18
 • Michalik J.S.: Major Industrial Accidents (Chapter 22), (W: Handbook of Occupational Safety and Health. , CRC Press, Taylor & Francis Group), (Pod red.: Ed. D. Koradecka), 2010
 • Michalik J.S. , Borysiewicz M.J.: Poważne awarie i zagrożenia terrorystyczne instalacji chemicznych (1) - metody oceny podatności na zagrożenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1 (448), s. 2-5
 • Michalik J.S. , Borysiewicz M.J.: Poważne awarie i zagrożenia terrorystyczne instalacji chemicznych (2) - zintegrowany system zarządzania ryzykiem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 2 (449), s. 10-13
 • Michalik J.S. , Gajek A.: Aktualne prace badawczo-rozwojowe o strategicznym znaczeniu dla przeciwdziałania zagrożeniom poważnymi awariami oraz atmosferami wybuchowymi, (W: Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym i biznesie. ), (Pod red.: Red. naukowa: T. Białas, M. Grzybowski, J. Tomaszewski ), Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego, 2009
 • Michalik J.S., Gajek A., Grzegorczyk K., Gredecki S., Piękniewski M., Słomka L., Janik P., Dziwulski D., Zając S.: Przyczyny zagrożeń w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 10 (457), s. 14-17
 • Michalik J.S., Gajek A., Grzegorczyk K., Gredecki S., Piękniewski M., Słomka L., Janik P., Dziwulski D., Zając S.: Zagrożenia poważnymi awariami w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 9 (456), s. 6-9
 • Borysiewicz M.J., Michalik J.S.: Metody przeciwdziałania terrorystycznym zagrożeniom poważnymi awariami instalacji chemicznych, (W: Konferencja naukowa -Zarządzanie bezpieczeństwem - wyzwania XXI wieku- Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie), (Pod red.: Marek Lisiecki. Wyd.: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej), Kazimierz Dolny, 27 – 28 marca, 2008
 • Gajek A., Michalik J.S.: Ocena zagrożeń zdarzeniami o znamionach poważnych awarii przez zakłady niesevesowskie , Chemia Przemysłowa, BMP, 2008, 5 (395), s. 40-45
 • Gajek A., Michalik J.S.: Metoda oceny ryzyka powstawania polichlorowanych dioksyn i furanów w warunkach poważnej awarii, (W: [W:] Administracja Bezpieczeństwa Chemicznego. Analiza zagrożeń, ratownictwo chemiczne, ekologiczne i medyczne.), Poznań, 2008
 • Michalik J.S.: Wdrażanie postanowień rozporządzenia REACH, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 6 (441), s. 10-13
 • Michalik J.S.: Zarządzanie bezpieczeństwem w aspekcie przeciwdziałania poważnym awariom (cz.2) - zagadnienia badawcze, Magazyn Ex, 2008, 9, s. 19-27
 • Michalik J.S. , Borysiewicz M.J. : Zagrożenia terrorystyczne. Metody i narzędzia ochrony instalacji chemicznych, Chemia Przemysłowa , 2008, 2(377), s. 42-46
 • Michalik J.S. , Gajek A. : Zagrożenie zdarzeniami o znamionach poważnych awarii w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 3 (438), s. 8-12
 • Borysiewicz M.J. , Michalik J.S. : Cyberbezpieczeństwo przemysłowych systemów sterowania, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10 (433), s. 8-11
 • Gajek A., Michalik J.S.: Możliwości prognozowania ilości polichlorowanych dioksyn i furanów powstających w trakcie poważnych awarii, Chemia Przemysłowa, BMP, 5 , 2007, 361, s. 29-31
 • Michalik J.S.: Zagrożenia poważnymi awariami w Polsce - stan aktualny, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 5 (428), s. 14-18
 • Michalik J.S.: Legislation and research questions concerning the safety management in the context of major accident control, (W: [W:] Functional Safety Management in Critical Systems (Chapter 1)), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2007
 • Michalik J.S.: Ograniczanie zagrożeń poważnymi awariami z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych jako istotny czynnik poprawy bezpieczeństwa cywilnego w Polsce, (W: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa-Wyzwania Bezpieczeństwa Cywilnego XXI wieku -inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki- Warszawa, 31 maja -1 czerwca 2007 r), Warszawa, 2007
 • Michalik J.S. : Zarządzanie bezpieczeństwem w aspekcie przeciwdziałania poważnym awariom (cz.1) - zagadnienia prawne, Magazyn Ex, 2007, 4(8), s. 41-48
 • Michalik J.S. : Zagrożenia poważnymi awariami w Polsce - stan aktualny , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 5 (428) , s. 14-18
 • Michalik J.S.: REACH - projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie rejestracji, oceny, dopuszczania i ograniczania chemikaliów -główne postanowienia i procedury oraz oczekiwane skutki, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 6 (417), s. 16-19
 • Michalik J.S.: REACH - nowe zasady postępowania w odniesieniu do niebezpiecznych substancji chemicznych, Chemia Przemysłowa, BMP, 2 , 2006, 310, s. 29-31
 • Michalik J.S.: Zmiany krajowych przepisów dotyczących niektórych elementów i procedur przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 9 (420), s. 16-19
 • Michalik J.S.: Zmiany krajowych przepisów dotyczących kryteriów kwalifikacyjnych dla zakładów stwarzających zagrożenie poważną awarią przemysłową, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 10 (421), s. 9-11
 • Michalik J.S.: REACH - projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie rejestracji, oceny, dopuszczania i ograniczania chemikaliów - przyczyny i przesłanki, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 5 (416), s. 12-15
 • Gajek A., Michalik J.S.: Uwzględnianie niebezpiecznych substancji chemicznych powstających w trakcie awarii w procedurach przeciwdziałania poważnym awariom. Cz.1, Chemia Przemysłowa, 2004, 5 (264), s. 34-35
 • Michalik J.S.: Das polnische System zur Verhinderung von Störfällen - Umsetzung der Vorschriften der Seveso-II-Richtlinien. Teil 1 , Notfallvorsorge/Bevolkerungsschutz, 2004, 2, s. 12-14
 • Michalik J.S.: Wprowadzenie, (W: W monografii - Dyrektywa Seveso II), CIOP-PIB, Warszawa, 2004
 • Michalik J.S.: Das polnische System zur Verhinderung von Störfällen - Umsetzung der Vorschriften der Seveso-II-Richtlinien. Teil 2, Notfallvorsorge/Bevolkerungsschutz, 2004, 3, s. 6-9
 • Michalik J.S.: Uzupełnienia i zmiany Dyrektywy Seveso II, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 9 (398), s. 8-11
 • Michalik J.S., Domański W.: Zawartość i cele programu zapobiegania awariom i systemu bezpieczeństwa w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 2(391), s. 22-25
 • Michalik J.S.: Kształtowanie postaw i zachowań pracowników w celu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 6(383), s. 8
 • Michalik J.S.: Szczególne aspekty przeciwdziałania poważnym awariom w siłach zbrojnych - wątpliwości, Myśl Wojskowa, 2003, 6, s. 86-96
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - nowe regulacje prawne (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 7-8(384-385), s. 5-7
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - nowe regulacje prawne (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 9 (386) , s. 2-5
 • Michalik J.S.: Ocena zagrożeń awariami chemicznymi w Polsce, Rynek Chemiczny, 2003, 9, s. 26-28
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - przepisy szczegółowe, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 9(374), s. 22-25
 • Michalik J.S.: Prognozowanie zagrożeń chemicznych i radiologicznych, (W: Konferencja "Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie powiatu - przygotowanie powiatu na wypadek sytuacji kryzysowych"), 2002
 • Michalik J.S.: Obiekty zagrażające poważną awarią przemysłową. Nowe kryteria kwalifikacyjne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 2 (367), s. 16-19
 • Michalik J.S. , Domański W. : Program zapobiegania awariom i system zarządzania bezpieczeństwem w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej, CIOP, Warszawa, 2002
 • Michalik J.S.: Systemowe przeciwdziałanie poważnym awariom chemicznym, Rynek Chemiczny, 2001, 12, s. 20-23
 • Michalik J.S.: Narzędzia wspomagające wykonywanie zadań i procedur systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Wyniki Programu Wieloletniego (1998-2001)., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 10 (363), s. 2
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 12(365) , s. 18-21
 • Michalik J.S.: Procedury przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - regulacje Unii Europejskiej i nowe przepisy krajowe, (W: I Krajowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Główne procedury zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków"), 2001
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11(364), s. 14-18
 • Michalik J.S.: Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym. Nowe polskie przepisy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 9
 • Michalik J.S.: Ocena zagrożeń poważnymi awariami chemicznymi w Polsce w świetle kryteriów kwalifikacyjnych Dyrektywy Seveso II, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 7-8 (348-349), s. 14-19
 • Michalik J.S.: Zagrożenia wielkimi i lokalnymi awariami przemysłowymi w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 6(347), s. 12-16
 • Michalik J.S.: Wykonywanie przepisów Dyrektywy Seveso oraz zagrożenia poważnymi awariami w państwach UE, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 10(351), s. 13-16
 • Michalik J.S., Kijeńska D. T.: Identyfikacja obiektów zagrażających poważną awarią przemysłową - Substancje niebezpieczne i zasady postępowania - Wytyczne, CIOP, Warszawa, 2000
 • Michalik J.S.: Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska - przepisy projektowane (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1999, 12 (341), s. 12-16