Poważne awarie przemysłowe

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Kropidłowska P., Irzmańska E., Zgórniak P., Byczkowska P.: Evaluation of the mechanical strength and protective properties of polycarbonate toecaps subjected to repeated impacts simulating workplace conditions, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2021, Vol. 27, 3, s. 698-707
 • Bazan P., Sałasińska K., Kuciel S.: Flame retardant polypropylene reinforced with natural additives, Industrial Crop, and Products, 2020, 164, s. 113356
 • Celiński M., Borucka M., Gloc M., Gajek A., Sałasińska K.: Determination, of explosion, characteristics,, fire behavior, and thermal degradation products, of aspartame, Fire Safety Journal, 2020, 117, s. 103208
 • Sałasińska K., Mizera K., Celiński M., Kozikowski P., Borucka M., Gajek A.: Thermal properties and fire behavior, of polyethylene with a mixture of copper phosphate and melamine phosphate as, a novel flame, retardant, Fire Safety Journal, 2020, 115, s. 103137
 • Celiński M., Borucka M., Sałasińska K., Gajek A.: Charakterystyka parametrów wybuchowych i palnych wybranych poeksploatacyjnych naturalnych sorbentów substancji ropopochodnych, Przemysł Chemiczny, 2019, Vol. 98, 3, s. 472-477
 • Gajek A.: Process safety education – learning at the level of the establishment and at the human level, Chemical Engineering Transactions, 2019, 77, s. 841-846
 • Barczewski M., Sałasińska K., Kloziński A., Skórczewska K., Szulc J., Piasecki A.: Application of the basalt powder as a filler for polypropylene composites with improved thermo-mechanical stability and reduced flammability, Polymer Engineering and Science, 2018, online
 • Borucka M.: Emisja substancji organicznych podczas spalania wybranych środków ochrony roślin z grupy fungicydów, Przemysł Chemiczny, 2018, 97, 3, s. 98-403
 • Celiński M., Borucka M., Sałasińska K., Gajek A.: Charakterystyka parametrów wybuchowych i palnych wybranych poeksploatacyjnych syntetycznych sorbentów substancji ropopochodnych, Przemysł Chemiczny, 2018, 97, 3, s. 404-409
 • Gajek A.: Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym w Polsce, Przemysł Chemiczny, 2018, 97, 11: 1000-1004 , s. 1000-1004
 • Gajek A.: Nadtlenki organiczne. Substancje stwarzające zagrożenie poważną awarią przemysłową. Cz. 1, Przemysł Chemiczny, 2018, 97, 2, s. 282-287
 • Kuśmierek K., Borucka M., Lipińska L., Jagiełło J., Świątkowski A.: Adsorpcja 4-chlorofenolu na nanomateriałach węglowych i ich zastosowanie w mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej, Przemysł Chemiczny, 2018, 97, 11, s. 1878-1883
 • Sałasińska K., Borucka M., Celiński M., Gajek A., Zatorski W., Mizera K., Leszczyńska M., Ryszkowska J.: Thermal stability, fire behavior, and fumes emission of polyethylene nanocomposites with halogen-free fire retardants, Advances in Polymer Technology, 2018, 37, s. 2394-2410
 • Gajek A.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym – nowe przepisy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 11, s. s. 22-25
 • Gajek A., Michalik J.S., Sakrajda S., Rybacki W. : Ocena zarządzania bezpieczeństwem w zakładach niesevesowskich w kontekście przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 1 (484) , s. 16-19
 • Michalik J.S., Gajek A. : Zarządzanie bezpieczeństwem w zakładach niesevesowskich w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - niezbędne procedury zarządzania (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 5 (488) , s. 16-19
 • Broszkiewicz R., Gajek A. : Wybrane zagadnienia prawne przewozu towarów niebezpiecznych przez obszary wielkomiejskie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 24-25
 • Michalik J.S., Gajek A., Janik P., Zając S., Koniuch A., Obolewicz A., Porowski R. : Propozycje poprawy zarządzania bezpieczeństwem w cyklu transportowym przewozów drogowych towarów niebezpiecznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 5 (476) , s. 24-27
 • Michalik J.S., Gajek A. Słomka L.: Poważne awarie w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów (1) - prognozy skutków, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 3 (474), s. 15-18
 • Michalik J.S., Gajek A., Słomka L. : Poważne awarie w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów (2) - ocena skutków , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 4 (475) , s. 6-8
 • Gajek A., Michalik J.S.: Obliczeniowa metoda prognozowania i ocena możliwości powstawania PCDDs oraz PCDFs podczas pożarowego scenariusza poważnych awarii przemysłowych, Przemysł Chemiczny , 2010, 89, 5, s. 742-746
 • Gajek A., Michalik J.S.: Prekursory oraz uprzywilejowane reakcje niekontrolowane mogące spowodować poważne awarie przemysłowe o największym ryzyku powstawania toksycznych PCDDs oraz PCDFs, Przemysł Chemiczny, 2010, 89, 5, s. 747-752
 • Gajek A., Michalik J.S., Janik P., Dziwulski D., Zając S., Adamczyk A., Sakrajda S., Rybacki W.: Zakłady niesevesowskie: struktura branżowa, występujące niebezpieczne substancje chemiczne oraz stan zarządzania ryzykiem poważnych awarii przemysłowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 4 (463), s. 14-18
 • Michalik J.S.: Major Industrial Accidents (Chapter 22), (W: Handbook of Occupational Safety and Health. , CRC Press, Taylor & Francis Group), (Pod red.: Ed. D. Koradecka), 2010
 • Michalik J.S. , Borysiewicz M.J.: Poważne awarie i zagrożenia terrorystyczne instalacji chemicznych (2) - zintegrowany system zarządzania ryzykiem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 2 (449), s. 10-13
 • Michalik J.S. , Borysiewicz M.J.: Poważne awarie i zagrożenia terrorystyczne instalacji chemicznych (1) - metody oceny podatności na zagrożenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1 (448), s. 2-5
 • Michalik J.S. , Gajek A.: Aktualne prace badawczo-rozwojowe o strategicznym znaczeniu dla przeciwdziałania zagrożeniom poważnymi awariami oraz atmosferami wybuchowymi, (W: Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym i biznesie. ), (Pod red.: Red. naukowa: T. Białas, M. Grzybowski, J. Tomaszewski ), Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego, 2009
 • Michalik J.S., Gajek A., Grzegorczyk K., Gredecki S., Piękniewski M., Słomka L., Janik P., Dziwulski D., Zając S.: Przyczyny zagrożeń w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 10 (457), s. 14-17
 • Michalik J.S., Gajek A., Grzegorczyk K., Gredecki S., Piękniewski M., Słomka L., Janik P., Dziwulski D., Zając S.: Zagrożenia poważnymi awariami w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 9 (456), s. 6-9
 • Borysiewicz M.J., Michalik J.S.: Metody przeciwdziałania terrorystycznym zagrożeniom poważnymi awariami instalacji chemicznych, (W: Konferencja naukowa -Zarządzanie bezpieczeństwem - wyzwania XXI wieku- Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie), (Pod red.: Marek Lisiecki. Wyd.: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej), Kazimierz Dolny, 27 – 28 marca, 2008
 • Gajek A., Michalik J.S.: Ocena zagrożeń zdarzeniami o znamionach poważnych awarii przez zakłady niesevesowskie , Chemia Przemysłowa, BMP, 2008, 5 (395), s. 40-45
 • Gajek A., Michalik J.S.: Metoda oceny ryzyka powstawania polichlorowanych dioksyn i furanów w warunkach poważnej awarii, (W: [W:] Administracja Bezpieczeństwa Chemicznego. Analiza zagrożeń, ratownictwo chemiczne, ekologiczne i medyczne.), Poznań, 2008
 • Michalik J.S.: Zarządzanie bezpieczeństwem w aspekcie przeciwdziałania poważnym awariom (cz.2) - zagadnienia badawcze, Magazyn Ex, 2008, 9, s. 19-27
 • Michalik J.S.: Wdrażanie postanowień rozporządzenia REACH, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 6 (441), s. 10-13
 • Michalik J.S. , Borysiewicz M.J. : Zagrożenia terrorystyczne. Metody i narzędzia ochrony instalacji chemicznych, Chemia Przemysłowa , 2008, 2(377), s. 42-46
 • Michalik J.S. , Gajek A. : Zagrożenie zdarzeniami o znamionach poważnych awarii w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 3 (438), s. 8-12
 • Borysiewicz M.J. , Michalik J.S. : Cyberbezpieczeństwo przemysłowych systemów sterowania, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10 (433), s. 8-11
 • Gajek A., Michalik J.S.: Możliwości prognozowania ilości polichlorowanych dioksyn i furanów powstających w trakcie poważnych awarii, Chemia Przemysłowa, BMP, 5 , 2007, 361, s. 29-31
 • Michalik J.S.: Ograniczanie zagrożeń poważnymi awariami z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych jako istotny czynnik poprawy bezpieczeństwa cywilnego w Polsce, (W: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa-Wyzwania Bezpieczeństwa Cywilnego XXI wieku -inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki- Warszawa, 31 maja -1 czerwca 2007 r), Warszawa, 2007
 • Michalik J.S.: Legislation and research questions concerning the safety management in the context of major accident control, (W: [W:] Functional Safety Management in Critical Systems (Chapter 1)), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2007
 • Michalik J.S.: Zagrożenia poważnymi awariami w Polsce - stan aktualny, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 5 (428), s. 14-18
 • Michalik J.S. : Zagrożenia poważnymi awariami w Polsce - stan aktualny , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 5 (428) , s. 14-18
 • Michalik J.S. : Zarządzanie bezpieczeństwem w aspekcie przeciwdziałania poważnym awariom (cz.1) - zagadnienia prawne, Magazyn Ex, 2007, 4(8), s. 41-48
 • Michalik J.S.: REACH - projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie rejestracji, oceny, dopuszczania i ograniczania chemikaliów -główne postanowienia i procedury oraz oczekiwane skutki, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 6 (417), s. 16-19
 • Michalik J.S.: Zmiany krajowych przepisów dotyczących kryteriów kwalifikacyjnych dla zakładów stwarzających zagrożenie poważną awarią przemysłową, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 10 (421), s. 9-11
 • Michalik J.S.: Zmiany krajowych przepisów dotyczących niektórych elementów i procedur przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 9 (420), s. 16-19
 • Michalik J.S.: REACH - nowe zasady postępowania w odniesieniu do niebezpiecznych substancji chemicznych, Chemia Przemysłowa, BMP, 2 , 2006, 310, s. 29-31
 • Michalik J.S.: REACH - projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie rejestracji, oceny, dopuszczania i ograniczania chemikaliów - przyczyny i przesłanki, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 5 (416), s. 12-15
 • Gajek A., Michalik J.S.: Uwzględnianie niebezpiecznych substancji chemicznych powstających w trakcie awarii w procedurach przeciwdziałania poważnym awariom. Cz.1, Chemia Przemysłowa, 2004, 5 (264), s. 34-35
 • Michalik J.S.: Das polnische System zur Verhinderung von Störfällen - Umsetzung der Vorschriften der Seveso-II-Richtlinien. Teil 2, Notfallvorsorge/Bevolkerungsschutz, 2004, 3, s. 6-9
 • Michalik J.S.: Das polnische System zur Verhinderung von Störfällen - Umsetzung der Vorschriften der Seveso-II-Richtlinien. Teil 1 , Notfallvorsorge/Bevolkerungsschutz, 2004, 2, s. 12-14
 • Michalik J.S.: Uzupełnienia i zmiany Dyrektywy Seveso II, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 9 (398), s. 8-11
 • Michalik J.S.: Wprowadzenie, (W: W monografii - Dyrektywa Seveso II), CIOP-PIB, Warszawa, 2004
 • Michalik J.S., Domański W.: Zawartość i cele programu zapobiegania awariom i systemu bezpieczeństwa w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 2(391), s. 22-25
 • Michalik J.S.: Ocena zagrożeń awariami chemicznymi w Polsce, Rynek Chemiczny, 2003, 9, s. 26-28
 • Michalik J.S.: Szczególne aspekty przeciwdziałania poważnym awariom w siłach zbrojnych - wątpliwości, Myśl Wojskowa, 2003, 6, s. 86-96
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - nowe regulacje prawne (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 9 (386) , s. 2-5
 • Michalik J.S.: Kształtowanie postaw i zachowań pracowników w celu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 6(383), s. 8
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - nowe regulacje prawne (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 7-8(384-385), s. 5-7
 • Michalik J.S.: Prognozowanie zagrożeń chemicznych i radiologicznych, (W: Konferencja "Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie powiatu - przygotowanie powiatu na wypadek sytuacji kryzysowych"), 2002
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - przepisy szczegółowe, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 9(374), s. 22-25
 • Michalik J.S.: Obiekty zagrażające poważną awarią przemysłową. Nowe kryteria kwalifikacyjne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 2 (367), s. 16-19
 • Michalik J.S. , Domański W. : Program zapobiegania awariom i system zarządzania bezpieczeństwem w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej, CIOP, Warszawa, 2002
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 12(365) , s. 18-21
 • Michalik J.S.: Procedury przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - regulacje Unii Europejskiej i nowe przepisy krajowe, (W: I Krajowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Główne procedury zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków"), 2001
 • Michalik J.S.: Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym. Nowe polskie przepisy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 9
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11(364), s. 14-18
 • Michalik J.S.: Narzędzia wspomagające wykonywanie zadań i procedur systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Wyniki Programu Wieloletniego (1998-2001)., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 10 (363), s. 2
 • Michalik J.S.: Systemowe przeciwdziałanie poważnym awariom chemicznym, Rynek Chemiczny, 2001, 12, s. 20-23
 • Michalik J.S.: Zagrożenia wielkimi i lokalnymi awariami przemysłowymi w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 6(347), s. 12-16
 • Michalik J.S.: Wykonywanie przepisów Dyrektywy Seveso oraz zagrożenia poważnymi awariami w państwach UE, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 10(351), s. 13-16
 • Michalik J.S.: Ocena zagrożeń poważnymi awariami chemicznymi w Polsce w świetle kryteriów kwalifikacyjnych Dyrektywy Seveso II, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 7-8 (348-349), s. 14-19
 • Michalik J.S., Kijeńska D. T.: Identyfikacja obiektów zagrażających poważną awarią przemysłową - Substancje niebezpieczne i zasady postępowania - Wytyczne, CIOP, Warszawa, 2000
 • Michalik J.S.: Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska - przepisy projektowane (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1999, 12 (341), s. 12-16