Pracownia Technik Rzeczywistości Wirtualnej

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Grabowski A.: Virtual Reality and Virtual Environments. A Tool for Improving Occupational Safety and Health, CRC Press / Taylor & Francis Group, 2020
 • Dźwiarek M.: Projektowanie urządzeń logicznych do blokowania i ryglowania osłon, Mechanik, 2019, 7, s. 474-477
 • Grabowski A., Zawadzki P.: Architektura systemu wykorzystującego bezzałogowy pojazd latający do pomiaru stężeń substancji chemicznych, Przegląd Mechaniczny, 2019, 7-8, s. 44-47
 • Grabowski A., Zawadzki P.: An ICT Tool for Visualising and Archiving Measurement Data Collected using Mobile Sensors, Problems of Mechatronics. Armament, Aviation, Safety Engineering, 2019, 10 (3), s. 79-89
 • Jankowski J.: Budowa egzoszkieletu kończyny górnej sterowanego za pomocą dwuosiowego sensora o dużej sztywności, Mechanik, 2019, 8-9, s. 565-567
 • Jankowski J.: Badawczo-szkoleniowy symulator jazdy samochodem, o masie do 3,5 t dla osób z niepełnosprawnością ruchową, Mechanik, 2019, 8-9 , s. 571-573
 • Kalwasiński D. : Oprogramowanie do symulatora wirtualnej suwnicy, Mechanik, 2019, 7, s. 442-444
 • Ziemek K.: Symulator żurawia wieżowego do szkolenia operatorów z wykorzystaniem środowiska wirtualnego, Mechanik, 2019, 8-9, s. 582-584
 • Grabowski A.: Trenażery wspomagające kształcenie i doskonalenie zawodowe strażaków oraz aspirantów straży pożarnej, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2018, (101)2, s. 156-163
 • Grabowski A.: Porównanie efektywności szkolenia w środowisku wirtualnym dla osób w różnych grupach wiekowych, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2017, 4, s. 55-62
 • Milanowicz M., Kędzior K.: Active numerical model of human body for reconstruction of falls from height, Forensic Science International, 2017, 270, s. 223-231
 • Budziszewski P., Grabowski A., Milanowicz M., Jankowski J.: Workstations for people with disabilities: an example of a virtual reality approach, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 3, s. 367-373
 • Milanowicz M., Kędzior K.: Multibody model of the human upper extremity for fracture simulation, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 3, s. 320-326
 • Budziszewski P.: Autonomiczny system awaryjnego hamowania – działanie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 5(524), s. 22-24
 • Kalwasiński D.: Wybrane aspekty przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych w kontekście występowania zagrożeń mechanicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 9, s. s. 18-22
 • Malińska M., Zużewicz K., Bugajska J.,Grabowski A.: Heart rate variability (HRV) during virtual reality immersion, International Journal od Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 1, s. 47-54
 • Milanowicz M.: Dostosowanie numerycznego modelu ciała człowieka do rekonstrukcji upadków z wysokości, Modelowanie Inżynierskie, 2015, 52, s. s. 126-131
 • Grabowski A.: Sesje szkoleniowe górników, w wirtualnej kopalni, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2014, 3, s. 113-121
 • Grabowski A.: The influence of age-age correlations on epidemic spreading in social network, DOI:10.1140/epjb/e2014-50098-0, The European Physical Journal B, 2014, 87, s. 146
 • Grabowski A. : Wpływ pola widzenia na odbiór symulacji szkoleniowej, w środowisku wirtualnym, Mechanik, 2014, 7, s. 195-202, CD
 • Grabowski A., Jankowski J., Dźwiarek M., Kosiński R. A.: Stereovision Safety System for Identifying Workers’ Presence: Results of Tests, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 1, s. 103-109
 • Grabowski A., Kosiński R.: Modeling of pedestrian evacuations in buildings, Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement , 2014, 7, s. 283-290
 • Grabowski A., Welenc H.: Symulacja procesu ewakuacji, z wykorzystaniem silnika Bullet – porównanie z eksperymentem, Mechanik, 2014, 7, s. 203-208, CD
 • Jankowski J.: Zastosowanie technik rzeczywistości wirtualnej, w zdalnej kontroli pracy robota inspekcyjnego, Pomiary Automatyka Robotyka, 2014, 1, s. 112-118
 • Kalwasiński D.: Praktyczny test symulatora suwnicy w aspekcie symulacji wrażenia dotyku, Mechanik, 2014, 7, s. 283-294, CD
 • Kalwasiński D.: Koncepcja wykorzystania rzeczywistości wirtualnej do odwzorowania zdarzeń wypadkowych występujących podczas użytkowania suwnic, Przegląd Mechaniczny, 2014, 1, s. 19-22
 • Malińska M., Zużewicz K., Bugajska J., Grabowski A.: Subiektywne odczucia wskazujące na występowanie choroby symulatorowej I zmęczenie po ekspozycji na rzeczywistość wirtualną, Medycyna Pracy, 2014, 65(3), s. 361-371
 • Milanowicz M.: Koncepcja symulowania wypadków podnośnikowych wózków jezdniowych spowodowanych utratą stateczności z wykorzystaniem metod numerycznych, Mechanik, 2014, 7, s. 423-430, CD
 • Budziszewski P.: System wspomagania rehabilitacji kończyny górnej z wykorzystaniem gier komputerowych, Mechanik, 2013, 7, s. 53-60 CD
 • Budziszewski P., Kędzior K.: Reakcja kierowcy w chwili poprzedzającej wypadek – badania z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, Mechanik, 2013, 7, s. 61-70 CD
 • Felijakowski K., Kosiński R.: Bounded confidence model in complex networks, International Journal of Modern Physics C, 2013, 24, 8, s. 13500491-135004912
 • Grabowski A.: Subiektywnie postrzegana przydatność zastosowania zmysłu dotyku w aplikacjach szkoleniowych wykorzystujących techniki rzeczywistości wirtualnej, Mechanik, 2013, 7, s. 213-220 CD
 • Grabowski A., Jankowski J.: Procedura testowa wizyjnych systemów bezpieczeństwa oparta na wykorzystaniu syntetycznych obrazów, Mechanik, 2013, 7, s. 221-230 CD
 • Jankowski J.: Interaktywne metody eksploracji wirtualnych środowisk w immersyjnej technice rzeczywistości wirtualnej, Mechanik, 2013, 7, s. 255-262 CD
 • Kalwasiński D., Filipek D. : Narzędzie komputerowe do wspomagania szkoleń operatorów suwnic, Mechanik, 2013, 7, s. 297-306 CD
 • Kosiński R., Grabowski A, : Matematyczne modelowanie i badania symulacyjne zachowania się ludzi podczas ewakuacji z budynków , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 20-25
 • Milanowicz M.: Koncepcja wykorzystania technik rzeczywistości wirtualnej do prowadzenia badań nad utratą równowagi człowieka, Mechanik, 2013, 7, s. 433-442 CD
 • Milanowicz M.: Wykorzystanie numerycznego modelu człowieka stosowanego w analizie wypadków do symulacji złamania kończyn górnych, Mechanik, 2013, 7, s. 443-452 CD
 • Pęciłło M., Pawłowska Z., Antoniak M., Grabowski A.: Skłonność pracowników i kadry zarządzającej do ponoszenia kosztów na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy - badania ankietowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 7-9
 • Budziszewski P.: Zastosowanie kontrolera Kinect oraz zestawu czujników inercyjnych do rejestracji ruchu człowieka dla potrzeb sterowania oraz rzeczywistości wirtualnej, POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA, 2012, 2, s. 189-193
 • Grabowski A.: Wykorzystanie otwartego oprogramowania do rekonstrukcji stanowisk pracy, Pomiary Automatyka Robotyka, 2012, 2, s. 183-188
 • Grabowski A.: Wykorzystanie współczesnych technik rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej do szkolenia pracowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 4 (357), s. 18-22
 • Grabowski A., Rosińska M.: The relationship between human behavior and the process of epidemic spreading in a real social network, DOI:10.1140/epjb/e2012-20250-1, Eur. Phys. J. B., 2012, 85:248
 • Gradowski T.M., Mrowiński M.J., Kosiński R.A.: The dependency network in free operating system, Acta Physica Polonica B, 2012, 5, s. 47-52
 • Gradowski T.M., Mrowiński M.J., Kosiński R.A.: Discrete and continuous models of pedestrian movement – a comparison, Acta Physica Polonica B, 2012, 5, s. 117-129
 • Gradowski T.M., Mrowiński M.J., Kosiński R.A. : Models of pedestrian evacuation based on cellular automata, Acta Physica Polonica A, 2012, 121, s. 95-98
 • Gradowski T.M., Mrowiński M.J., Kosiński R.A. : Cooperation model with costly punishment, Acta Physica Polonica A, 2012, 121, s. s. 31-33
 • Jankowski J.: Wykorzystanie technik rzeczywistości wirtualnej do teleoperacji robota mobilnego, POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA, 2012, 2, s. 265-269
 • Milanowicz M., Budziszewski P.: Komputerowy model kończyny górnej człowieka poruszany zespołem symulowanych mięśni, POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA, 2012, 2, s. 194-200
 • Budziszewski P., Grabowski A., Jankowski J., Milanowicz M.: Możliwości wykorzystania rzeczywistości wirtualnej do projektowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 5
 • Grabowski A., Kosiński R.A., Dźwiarek M.: Vision safety system based on cellular neural networks, Machine Vision and Applications, 2011, 22, s. 581-590
 • Kalwasiński D., Filipek D. : Multimedialna wizualizacja zagrożeń mechanicznych związanych z użytkowaniem maszyn w przemyśle metalowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 14-17
 • Milanowicz M., Budziszewski P.: Wykorzystanie symulacji komputerowej do rekonstrukcji wypadków przy pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 3
 • Milanowicz M., Budziszewski P.: Wykorzystanie komputerowego modelu człowieka do rekonstrukcji wypadków przy pracy, Mechanik, 2011, 7, s. 567-574
 • Grabowski A., Kosiński R.: Life span in online communities, Phys. Rev., 2010, E 82
 • Grabowski A.: Opinion formation in a social network: The role of human activity, Physica A, 2009, Volume 388, Issue 6, s. 961-966
 • Grabowski A.: Human behavior in online social systems, Eur. Phys. J. B, 2009, 69, s. 605-611
 • Grabowski A., Kosiński R., Dźwiarek M.: Artificial neural network for worker presence identyfication in dangerous zones using stereovision, Pomiary Automatyka Robotyka, 2009, 2, s. 142-151
 • Kosiński R., Grabowski A, : Modelowanie epidemii. Jak epidemie się szerzą i jak im przeciwdziałać , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 5 (452) , s. 3-6
 • Grabowski A.: Interpersonal interactions and human dynamics in a large social network, Physica A, 2007, 385, s. 363-369
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Properties of an Evolving Directed Network with Local Rules and Intrinsic Variables, International Journal of Modern Physics C, 2007, 18, s. 43-52
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Evolving Directed Network with Intrinsic Variables and Local Rules: a Simple Model of WWW network, Acta Physica Polonica B, 2007, 38, , s. 1785
 • Grabowski A., N. Kruszewska: Experimental study of the structure of a social network and human dynamics in a virtual society, International Journal of Modern Physics C, 2007, 18, No. 10, s. 1527 - 1535
 • Kosiński R.A., Grabowski A.: Nonlinear model of epidemic spreading in complex social network, Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences, 2007, 11, No.4, s. 435-450
 • Kosiński R.A., Grabowski A.: Intelligent safety control with the advanced recognition of danger situations, Proceedings of 11th International Conference HAAMAHA 2007, Poznań, Poland, 2007
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Evolution of a social network: The role of cultural diversity, Physical Review E, 2006, 73, s. 016135-1–016135-7
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Epidemic control in a hierarchical social network, International Journal of Modern Physics C, 2006, 17, s. 133-145
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Ising-based model of opinion formation in a complex network of interpersonal interactions, Physica A, 2006, 361, s. 651-664
 • Grabowski A., Rosińska M. : The SIS Model for Assessment of Epidemic Control in a Social Network, Acta Physica Polonica B, 2006, vol. 37, nr 5, s. 1521-1535
 • Kosiński R.A., Grabowski A.: Dynamics of one- and two-dimensional complex neural networks, Acta Physicae Superficierum, 2006, vol. VIII, s. 87-98
 • Kosiński R.A., Grabowski A.: Simple Model of Spreading of Two Epidemics: Phase Transition and Pattern Formation, Acta Physica Polonica B, 2006, vol. 37, nr 5, s. 1561-1570
 • Kosiński R.A., Grabowski A., Siemiątkowska B.: Dwukamerowy, neuronowy system bezpieczeństwa do wykrywania sytuacji niebezpiecznych na zautomatyzowanych stanowiskach pracy, (W: AUTOMATION 2006), X konferencja Naukowo-Techniczna: Automatyzacja - Nowości i Perspektywy, Warszawa, 2006
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: The SIS Model of Epidemic Spreading in a Hierarchical Social Network, Acta Physica Polonica B, 2005, 36, s. 1579 - 1593
 • Kosiński R.A., Siemiątkowska B., Grabowski A.: Neural system with the advanced recognition of danger situations for safety control, SIAS, Rosemont, Illinois, 2005
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Epidemic spreading in a hierarchical social network, Physical Review E, 2004, 70, 031908,
 • Grabowski A., Kosiński R.A., Krawiecki A.: Dynamics of a one-dimensional neural network with a small-world topology of synaptic connections, Phisica A, 2004, 341, s. 702 - 716
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Neural system with two camera for the advanced recognition of danger situations on automatized work stands, (ESREL 2007), p.1225, Stavanger, Norway, 2001
 • Kosiński R.A., Krawiecki A., Sukiennicki A.: Chaotic Dynamics of a Linear Chain of Periodically Stimulated Neurons with Random Synaptic Conections, Acta Physica Polonica A, 2001, 100, s. 89-99