Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Gryz K., Karpowicz J.: Stacjonarne urządzenia komputerowe – rozpoznanie i ocena pola elektromagnetycznego w przestrzeni pracy, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 8(563), s. 21-23
 • Bieńkowski P., Aniołczyk H., Karpowicz J., Kieliszek J.: Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ – wymagania szczegółowe., Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 2(92), s. 89–131
 • Karpowicz J., Zradziński P., Kieliszek J., Gryz K., Sobiech J., Leszko W.: An in situ and in silico evaluation of biophysical effects of 27 MHz electromagnetic whole body humans exposure expressed by the limb current, BioMed Research International, 2017, vol. 2017, 9
 • Bieńkowski P., Karpowicz J., Kieliszek J.: Przegląd miar skutków narażenia na zmienne w czasie pole elektromagnetyczne i właściwości metrologicznych mierników, istotnych podczas oceny narażenia w środowisku pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 4(90), s. 41-74
 • Gryz K., Karpowicz J.: Ekspozycja na pole elektromagnetyczne w elektrowniach wiatrowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 7, s. 10-13
 • Jolanta Karpowicz, Marek Zmyślony, Jarosław Kieliszek, Paweł Bieńkowski,: Nowelizacja prawa pracy określającego zasady ochrony pracowników przed zagrożeniami elektromagnetycznymi i dostosowanie środków ochronnych do nowych wymagań , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 7, s. 8-9
 • Karpowicz J., Aniołczyk H., Bieńkowski P., Gryz K., Kieliszek J., Poltański P., Zmyślony M., Zradziński P.: Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń do magnetoterapii lub magnetostymulacji. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ – wymagania szczegółowe., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 4(90), s. 151-180
 • Szuba M., Hasiec I., Papliński P., Śmietanka H., Zajder K., Zmyślony M., Gryz K., Karpowicz J.: Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ – wymagania szczegółowe., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 4(90), s. 91-150
 • Zradziński P.: Uwarunkowania wykorzystania numerycznych modeli pracowników do oceny zagrożeń bezpośrednich wynikających z narażenia na pole elektromagnetyczne., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 4(90), s. 75-89
 • Karpowicz J., Gryz K.: Harmonizacja najwyższych dopuszczalnych natężeń pola elektrycznego i magnetycznego z wymaganiami dyrektywy 2013/35/UE, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 8, s. s. 24-27
 • Zradziński P.: Difficulties in applying numerical simulations to an evaluation of occupational hazards caused by electromagnetic fields, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 2, s. 213-220
 • Gryz K., Karpowicz J., Leszko W., Zradziński P.: Evaluation of exposure to electromagnetic radiofrequency radiation at the indoor workplace accessible to the public by the use of frequency-selective exposimeters, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2014, 27(6), s. 1033-1044
 • Gryz K., Karpowicz J. : Znaczenie poza pasmowej czułości aparatury pomiarowej przy ocenie narażenia na radio falowe pola elektromagnetyczne w sąsiedztwie linii energetycznych wysokiego napięcia , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 9 (504) , s. 5-7
 • Gryz K., Karpowicz J. : Ocena prądu dłoni u pracowników i pół elektromagnetycznych przy fizykoterapeutycznych diatermiach krótkofalowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 9 (504) , s. 16-18
 • Karpowicz J., Gałęziak J. : Podstawy europejskiego systemu ochrony pracowników przed elektromagnetycznymi zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz wymagania dyrektywy 2013/35/UE , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 9 (504) , s. 2-4
 • Karpowicz J., Gryz K.: The pattern of exposure to static magnetic field of nurses involved in activities related to contrast administration into patients diagnosed in 1.5T MRI scanners, Electromagnetic Biology and Medicine, 2013, 32, 2, s. 182-191
 • Karpowicz J., Gryz K.: An assessment of hazards caused by electromagnetic interaction on humans present near short-wave physiotherapeutic devices of various types, including hazards for users of electronic active implantable medical devices (AIMD), BioMed Research International, 2013
 • Karpowicz J., Gryz K. : Praktyczna implementacja międzynarodowych zasad oceny zagrożeń zawodowych związanych z elektrodynamicznym oddziaływaniem pól magnetycznych małej częstotliwości na pracownika , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 3(77), s. 129-149
 • Karpowicz J., Gryz K., Leszko W., Zradziński P.: Zobiektywizowana ocena narażenia chirurgów na radiofalowe pola elektromagnetyczne – w kontekście czasu narażenia oraz polskich i znowelizowanych międzynarodowych wymagań dotyczących ochrony pracowników, Medycyna Pracy, 2013, 64(4), s. 487-501
 • Karpowicz J., Zradziński P., Gryz K.: Profilaktyka elektromagnetycznych zagrożeń wypadkowych w placówkach diagnostyki medycznej stosujących technikę rezonansu magnetycznego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 9 (504) , s. 28-29
 • Zradziński P.: The properties of human body phantoms used in calculations of electromagnetic fields exposure by wireless communication handsets and hand operated industrial devices, Electromagnetic Biology and Medicine, 2013, 32, 2, s. 1-10
 • Zradziński P., Leszko W., Karpowicz J., Gryz K. : Profilaktyka zagrożeń elektromagnetycznych związanych z użytkowaniem radiotelefonów , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10 (505) , s. 20-23
 • Gryz K., Karpowicz J., Leszko W. : Ekspozymetry radiofalowego promieniowania elektromagnetycznego - przegląd parametrów użytkowych i technicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 2 (485) , s. 12-15
 • Karpowicz J., Gryz K.: Narażenie na pola elektromagnetyczne przy czynnościach pielęgniarskich w placówkach diagnostyki rezonansu magnetycznego, Acta Bio-Optica et Informatica Medica, 2012, 18, 3, s. 206-212
 • Karpowicz J., Zradziński P., Gryz K.: Miary narażenia zawodowego na zmienne pola magnetyczne małej częstotliwości o niejednorodnym rozkładzie przestrzennym w kontekście zaleceń międzynarodowych i natury elektromagnetycznego oddziaływania na organizm, Medycyna Pracy, 2012, 63, 3, s. 317-328
 • Leszko W., Zradziński P. : Profesjonalna łączność mobilna i związane z nią zagrożenia elektromagnetyczne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 4 (487) , s. 15-17
 • Gryz K., Karpowicz J., Zradziński P. : Pole magnetyczne wytwarzane przez wyposażenie elektroenergetyczne w budynkach - zalecenia profilaktyczne dotyczące ograniczenia narażenia długotrwałego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 5 (476) , s. 16-19
 • Zradziński P., Roman-Liu D, : Ochrona operatorów rezystancyjnych zgrzewarek podwieszanych przed zagrożeniami elektromagnetycznymi i biomechanicznymi , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 10-13
 • Karpowicz J., Grabarczyk Z.J. : Zagrożenia elektromagnetyczne i elektryczność statyczna , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 32-35
 • Gryz K., Karpowicz J., Kurczewska A., Stefko A., Smalcerz A. : Ograniczanie ryzyka zawodowego przy źródłach pól elektromagnetycznych (3) - przegląd wybranych materiałów barierowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 3 (450) , s. 22-26
 • Karpowicz J., Gryz K. : Ograniczanie ryzyka zawodowego przy źródłach pól elektromagnetycznych (1) - środki ochrony zbiorowej i indywidualnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1 (448) , s. 6-9
 • Karpowicz J., Gryz K. : Ograniczanie ryzyka zawodowego przy źródłach pól elektromagnetycznych (2) - wybrane źródła pól i charakterystyka odzieży ochronnej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 2 (449) , s. 2-5
 • Leszko W., Gryz K. : Ocena zagrożeń elektromagnetycznych na stanowiskach dyspozytorów punktów alarmowania jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 9 (456) , s. 13-16
 • Mild K.H., Alanko T., Decat G., Falsaperla R., Gryz K., Hietanen M., Karpowicz J., Rossi P., Sandström M. : Exposure of Workers to Electromagnetic Fields. A Review of Open Questions on Exposure Assessment Techniques, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 1, s. 3-33
 • Gryz K., Karpowicz J., Zradziński P. : Pola elektromagnetyczne przy urządzeniach elektrochirurgicznych - ocena ryzyka zawodowego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 5 (440) , s. 16-21
 • Gryz K., Karpowicz J.: Zasady oceny zagrożeń elektromagnetycznych związanych z występowaniem prądów indukowanych i kontaktowych, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 4(58), s. 143-177
 • Karpowicz J., Bortkiewicz A., Gryz K., Kubacki R., Wiaderkiewicz R.: Pola i promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości z zakresu 0 Hz ÷ 300 GHz. Dokumentacja nowelizacji harmonizującej dopuszczalny poziom ekspozycji pracowników z wymaganiami dyrektywy 2004/40/WE, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 4(58), s. 7-45
 • Karpowicz J., Gryz K., Zradziński P.: Zasady wykorzystania symulacji komputerowych do oceny zgodności z wymaganiami dyrektywy europejskiej 2004/40/WE dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 4(58), s. 103-135
 • Karpowicz J., Gryz K., Zradziński P. : Pola elektromagnetyczne przy urządzeniach do magnetoterapii - ocena ryzyka zawodowego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 9 (444) , s. 21-25
 • Gryz K., Karpowicz J., Molenda M., Zradziński P. : Ekspozycja na pola elektromagnetyczne w elektrycznych pojazdach komunikacji miejskiej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 7-8 (430), s. 24-27
 • Grabarczyk Z. : Zasady badania zagrożeń elektromagnetycznych na stanowiskach pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Gryz K., Karpowicz J.: Occupational exposure to magnetic fields in 6-400 kV substations, (W: Proceedings of the 5th International Congress of the European BioElectromagnetic Association (EBEA)), Brak, Helsinki, 2001
 • Gryz K., Karpowicz J., Wincenciak S.: Nowelizacja krajowego systemu nadzoru nad warunkami pracy w polach elektromagnetycznych, (W: Proceedings of the 2001 Asia -Pacific Radio Science Conference AP-RASC"01), Brak, Tokio, 2001
 • Gryz K., Karpowicz J., Wincenciak S.: Ocena ryzyka zawodowego w polach elektromagnetycznych zgodnie z zaleceniami normy PN-N-18002, (W: Materiały sesji naukowej wdrażającej i upowszechniającej wyniki zadań badawczych programu wieloletniego (b. SPR-1): Zagrożenia elektromagnetyczne - znowelizowane zasady oceny ekspozycji zawodowej), CIOP, Warszawa, 2001
 • Gryz K., Karpowicz J., Wincenciak S.: Szerokopasmowa ocena ekspozycji zawodowej na pola częstotliwości przemysłowej, (W: Materiały sesji naukowej wdrażającej i upowszechniającej wyniki zadań badawczych programu wieloletniego (b. SPR-1): Zagrożenia elektromagnetyczne - znowelizowane zasady oceny ekspozycji zawodowej), CIOP, Warszawa, 2001
 • Gryz K., Karpowicz J., Wincenciak S.: Nowelizacja krajowego systemu nadzoru nad warunkami pracy w polach elektromagnetycznych, (W: Materiały sesji naukowej wdrażającej i upowszechniającej wyniki zadań badawczych programu wieloletniego (b. SPR-1): Zagrożenia elektromagnetyczne - znowelizowane zasady oceny ekspozycji zawodowej), CIOP, Warszawa, 2001
 • Gryz K., Karpowicz J., Wincenciak S.: Ograniczanie prądu indukowanego w ciele eksponowanego w polu elektrycznym człowieka - badania doświadczalne i obliczenia numeryczne, (W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. M. Skłodowskiej-Curie), Brak, Kraków, 2001
 • Gryz K., Karpowicz J., Wincenciak S.: Metody prewencji i ograniczania zagrożeń elektromagnetycznych, (W: Materiały sesji naukowej wdrażającej i upowszechniającej wyniki zadań badawczych programu wieloletniego (b. SPR-1): Zagrożenia elektromagnetyczne - znowelizowane zasady oceny ekspozycji zawodowej), CIOP, Warszawa, 2001
 • Gryz K., Karpowicz J., Wincenciak S.: Wykorzystanie obliczeń numerycznych rozkładu pola elektrostatycznego do modelowania prądu stóp, (W: Materiały Polsko -Ukraińskiej Szkoły-Seminarium „Aktualne problemy elektrotechniki teoretycznej: nauka i dydaktyka"), Brak, Krym - Ałuszta, 2001
 • Gryz K., Karpowicz J., Wincenciak S.: Ekspozycja pracowników na stałe i wolnozmienne pola magnetyczne - źródła i zasady oceny, (W: Materiały sesji naukowej wdrażającej i upowszechniającej wyniki zadań badawczych programu wieloletniego (b. SPR-1): Zagrożenia elektromagnetyczne - znowelizowane zasady oceny ekspozycji zawodowej), CIOP, Warszawa, 2001
 • Gryz K., Karpowicz J., Wincenciak S.: Nowe zasady i metody kontroli warunków pracy w polach elektromagnetycznych, (W: Materiały sesji naukowej wdrażającej i upowszechniajacej wyniki zadań badawczych programu wieloletniego (b. SPR-1): Zagrożenia elektromagnetyczne - znowelizowane zasady oceny ekspozycji zawodowej), CIOP, Warszawa, 2001
 • Karpowicz J.: Pola i promieniowanie elektromagnetyczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Karpowicz J., Gryz K.: Exposure to magnetic fields during hand operating of welding machines - measurement and evaluation problems, (W: 5th International Congress of the European BioElectromagnetic Association (EBEA)), Brak, Helsinki, 2001
 • Karpowicz J., Gryz K.: Exposure to power frequency magnetic field - comparison of RMS and spectrum based analysis of exposure evaluation, (W: Proceedings of the 2001 Asia -Pacific Radio Science Conference AP-RASC"01), Brak, Tokio, 2001
 • Karpowicz J., Gryz K.: Wolnozmienne niesinusoidalne pola magnetyczne w środowisku pracy - problemy pomiarów i oceny, (W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. M. Skłodowskiej-Curie), Brak, Kraków, 2001
 • Karpowicz J., Gryz K.: Electromagnetic fields in the system of legislation of managing the ambient factors in occupational environment established in Poland, (W: Proceedings of the WHO EMF Standards Harmonizatiion Meeting), Brak, Varna, 2001
 • Karpowicz J., Gryz K.: Unormowania prawne związane z ochroną przed polami i promieniowaniem elektromagnetycznym, (W: Materiały III Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej), Brak, Wrocław, 2001
 • Karpowicz J., Gryz K.: Specyfika pomiarów i oceny wolnozmiennych pól magnetycznych w środowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 2
 • Karpowicz J., Gryz K.: Dobór metodyki pomiarów i oceny pól magnetycznych częstotliwości przemysłowej do charakterystyki ich oddziaływania na organizm człowieka, Przegląd Telekomunikacyjny, 2001, 7-8
 • Karpowicz J., Gryz K.: Zagrożenia fizyczne dla środowiska i zdrowia człowieka, (W: Materiały XIX Konferencji Ekologicznej), Brak, Łodź, 2001
 • Karpowicz J., Gryz K.: Kontrola i kształtowanie warunków pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym z zakresu częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 10
 • Karpowicz J., Gryz K.: Nowe zasady ochrony pracowników przed nadmierną ekspozycją na pola elektromagnetyczne, (W: Materiały XI Sympozjum Środowiskowego Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu: "Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce"), Brak, Bydgoszcz - Wenecja, 2001
 • Karpowicz J., Gryz K.: Recent changes of system of permissible occupational exposure to electromagnetic fields conditions in Poland, (W: Proceedings of the 2001 Asia -Pacific Radio Science Conference AP-RASC"01), Brak, Tokio, 2001
 • Karpowicz J., Gryz K., Wincenciak S.: Metody pomiaru i oceny ekspozycji ludzi na pola magnetyczne częstotliwości przemysłowej, (W: Materiały XI Sympozjum Œrodowiskowego Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu: „Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce"), Brak, Bydgoszcz - Wenecja, 2001
 • Karpowicz J., Gryz K., Wincenciak S.: Regulacje prawne związane z ochroną przed polami i promieniowaniem elektromagnetycznym, (W: Materiały III Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej "Warsztaty EMC - Wrocław 2001"), Brak, Wrocław, 2001
 • Korniewicz H., Karpowicz J., Gryz K. i in.: Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz - 300 GHz - dokumentacja, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 2