Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Celiński M., Gajek A., Gloc M: Właściwości pożarowe i wybuchowe surowców roślinnych stosowanych w produkcji mieszanek paszowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 3(570), s. 11-14
 • Gołofit-Szymczak M, Górny R. L.: Narażenie pracowników opieki zdrowotnej na patogeny krwiopochodne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 1(568), s. 15-18
 • Jakubiak S.: ISO 21083 − nowa norma międzynarodowa do określania skuteczności filtracji nanocząstek, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 7–11
 • Jankowski T. : Narażenia zawodowe na dymy spawalnicze i wentylacja na stanowiskach spawalniczych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 4(571), s. 10-14
 • Jeżewska A., Woźnica A.: But-2-enal. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 1(99), s. 5–18
 • Jeżewska A., Woźnica A.: Chlorobenzen. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 1(99), s. 19-27
 • Kondej D.: Wpływ nanorurek węglowych występujących w powietrzu środowiska pracy na układ oddechowy człowieka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 1(568), s. 19-23
 • Koradecka D., Skowroń J.: 93. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 11(578), s. 3-5
 • Koradecka D., Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2018 r. oraz plan pracy w 2019 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 1(99), s. 107−126
 • Koradecka D., Skowroń J.: 91. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 8(575), s. 26-28
 • Koradecka D., Skowroń J.: 92. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 10(577), s. 28
 • Kowalska J., Jeżewska A.: 3,3’-Dimetoksybenzydyna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 113-125
 • Oberbek P.: Bezpieczeństwo stosowania, przetwarzania i produkowania nanomateriałów, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 3(570), s. 8-10
 • Surgiewicz J.: Wodorotlenek wapnia. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 139-150
 • Surgiewicz J.: Dichlorek cynku. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 101−112
 • Woźnica A.: Ftalan dimetylu. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 127-137
 • Bakal A., Górny R. L., Ławniczek-Wałczyk A., Cyprowski M.: Zastosowanie metod biologii molekularnej w ocenie narażenia zawodowego na szkodliwe czynniki biologiczne., Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 3(93), s. 5-16
 • Dobrzyńska E.: Kwas adypinowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 139-149
 • Frączek K., Kozdrój J., Górny R.L., Cyprowski M., Gołofit-Szymczak M.: Fungal air contamination in distinct sites within a municipal landfill area, International Journal of Environmental Science and Technology, 2017, 14, 12, s. 2637-2648
 • Jeżewska A.: 2-Etyloheksan-1-ol. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy., Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 2(92), s. 149–160
 • Jeżewska A.: 2,2’-Oksydietanol. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 2(92), s. 161–171
 • Kowalska J.: Octan n-butylu i jego izomery – octan izobutylu i octan sec-butylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 151-165
 • Kozajda A., Jeżak K., Cyprowski M., Szadkowska-Stańczyk I.: Inhalable dust, endotoxins and (1-3)-β-D-glucana as indicators of exposure in waste plant environment, Aerobiologia , 2017, 33, 4, s. 481-491
 • Kulawik-Pióro A., Kurpiewska J., Kułaszka A.: Rheological and sensory properties of hydrophilic skin protection gels based on polyacrylates, International Journal od Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2017
 • Ławniczek-Wałczyk A., Gołofit-Szymaczak M., Cyprowski M. , Stobnicka A. , Górny R.L. : Monitoring of bakterial pathogens at workplaces in power plant using bichemical and molecular methods, International Archives of Occupational and Environmental Health, 2017, 90, 3, s. 285-295
 • Skowroń J., Konieczko K.: Cyjanowodór i cyjanki w przeliczeniu na CN–. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 5-62
 • Stobnicka A., Gołofit-Szymczak, Wójcik-Fatla M.A., Zając V., Korczyńska-Smolec J., Górny R.L. : Prevalence of human parainfluenza viruses and noroviruses genomes on office fomites, Food and Environmental Virology, 2017, 1.12.2017 online
 • Stobnicka-Kupiec A., Górny R. L.: Pyły mąki – frakcja wdychalna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego., Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 3(93), s. 95-120
 • Surgiewicz J.: Wodorek litu . Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 3(93), s. 155-168
 • Szewczyńska M.: Modyfikacja procedury ekstrakcji frakcji torakalnej kwasu siarkowego(VI) z filtrów w metodzie oznaczania tego kwasu w powietrzu na stanowiskach pracy. , Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 2(92), s. 5–19
 • Woźnica A.: Bezwodnik maleinowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 115-125
 • Woźnica A.: Ftalan dietylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 127-137
 • Domański W.: Pyłowe atmosfery wybuchowe – parametry charakteryzujące wybuchowość pyłów, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 7, s. 14-17
 • Jeżewska A.: 2-Metylo-4,6-dinitrofenol. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 109-122
 • Jeżewska A.: Akrylamid. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 5-17
 • Koradecka D., Skowroń J.: Działalność Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w latach 2014-2016., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 4(90), s. 5-39
 • Kowalska J.: N,N-bis(2-Aminoetylo)- etylenodiamina Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 19-31
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2015 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 139-158
 • Skowroń J.: Wsparcie przedsiębiorstw w realizacji obowiązków ustawowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 3(89), s. 17-35
 • Skowroń J., Konieczko K.: Związki chromu(VI) – w przeliczeniu na Cr(VI). Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 2(88), s. 15-112
 • Surgiewicz J.: Cyna i jej związki nieorganiczne. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 2(88), s. 113-127
 • Surgiewicz J.: Tellur i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 2(88), s. 147-162
 • Surgiewicz J.: Ołów i jego związki nieorganiczne – metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 3(89), s. 147-162
 • Szewczyńska M., Pośniak M.: Rakotwórcze wielopierścieniowe substancje organiczne występujące we frakcji cząstek drobnych – metoda oznaczania., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 3(89), s. 163-183
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Krzemińska S.: Cisplatyna. Zastosowanie wysokosprawnej chromatografi i cieczowej do oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 47-64
 • Woźnica A.: Ftalan dibutylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 79-91
 • Woźnica A.: Bezwodnik ftalowy Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 33-45
 • Zapór L.: Nanomateriały ceramiczne – potencjalne czynniki ryzyka zawodowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 1, s. 18-21
 • Zapór L.: Strategia grupowania nanomateriałów., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 3(89), s. 5-15
 • Dobrzyńska E., Woźnica A.: Tiuram. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 1(83), s. 119-130
 • Gajek A.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym – nowe przepisy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 11, s. s. 22-25
 • Jankowska E.: Zasady zarządzania ryzykiem zawodowym związanym z narażeniem na nanoobiekty, ich aglomeraty i agregaty (NOAA), Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 2(84), s. 17-36
 • Jeżewska A.: Tetrahydrofuran. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 4(86), s. 191-202
 • Kaczorowska B.: Metody generowania nanoobiektów o stabilnych stężeniach – przegląd piśmiennictwa, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 3(85), s. 5-14
 • Kowalska J., Woźnica A.: Kwas nadoctowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 3(85), s. 125-142
 • Kurpiewska J.: Zagrożenia dla skóry rąk pracowników przemysłu meblowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 4(86), s. 5-11
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: Starzenie komórkowe (senescencja) i jego konsekwencje dla człowieka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 4(523), s. 14-17
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwyc dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2014 r. , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 1(83), s. 131-154
 • Skowroń J., Golimowski W.: Produkcja biopaliw – priorytetowy kierunek badań naukowych , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 2(84), s. 5-15
 • Sobiech P.: Badanie pylistości nanomateriałów metodą bębna obrotowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 1(83), s. 7-15
 • Stobnicka A., Górny R.L.: Exposure to flour dust in the occupational environment, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 3, s. 241-249
 • Stobnicka A., Górny R.L., Gołofit-Szymczak M.: Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy personelu pokładowego w ruchu lotniczym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 11, s. 26-28
 • Stobnicka A., Górny R.L., Gołofit-Szymczak M., Cyprowski M., Ławniczek-Wałczyk A.: Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy personelu odprawy biletowo-bagażowej w portach lotniczych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 3(522), s. 16-18
 • Surgiewicz J.: Tal i jego związki. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 3(85), s. 143-156
 • Cyprowski M., Ławniczek-Wałczyk A., Gołofit-Szymczak M., Stobnicka A., Górny R. L.: Markery mikrobiologicznego zanieczyszczenia środowiska pracy przy zagospodarowaniu odpadów komunalnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 4(511), s. 35-37
 • Cyprowski M., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L.: Peptidoglycans in cutting fluids – a good indicator of bacterial contamination, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2014, 21, 2, s. 256-258
 • Gajek A., Gałkowska O., Zatorski W.: Poważne awarie przemysłowe, w przemyśle nawozowym – na przykładzie awarii w Tuluzie, Chemik – Nauka Technika Rynek, 2014, 68, 3 , s. 235-240
 • Gawęda E.: Selen i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 141-149
 • Gawęda E.: Molibden i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 131-140
 • Gołofit-Szymczak M., Cyprowski M., Ławniczek-Wałczyk A., Stobnicka A., Górny R. L.: Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w instalacjach klimatyzacyjnych budynków, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 4(511), s. 24-26
 • Górny R., Gołofit-Szymczak M., Stobnicka A.: Szkodliwe czynniki biologiczne w przedszkolach, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2(509), s. 16-20
 • Górny R. L., Stobnicka A.: Szkodliwe czynniki biologiczne – ochrona zdrowia pracowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 4(511), s. 6-10
 • Jankowska J.: Harmonizacja strategii pomiarowych do oceny narażenia na: nanoobiekty, ich aglomeraty i agregaty (NOAA), Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 4(81), s. 7-21
 • Jankowski T.: Badania ruchu powietrza, i rozkładu stężenia nanocząstek podczas obróbki nanomateriałów, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2014, 53, 4 , s. 253-254
 • Jeżewska A.: 3,4-Dichloroanilina. Chromatograficzne oznaczanie , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 83-93
 • Jeżewska A. : 4-Chloro-3-metylofenol. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 4(81), s. 143-153
 • Jeżewska A., Szewczyńska M., Woźnica A.: Narażenie konserwatorów malarstwa na substancje chemiczne występujące w powietrzu środowiska pracy, Medycyna Pracy, 2014, 65(1), s. 33-41
 • Jeżewska A., Woźnica A.: Hydrochinon. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 3(81), s. 57-70
 • Jeżewska A., Woźnica A.: Metanol. Chromatograficzne oznaczanie w powietrzu środowiska pracy , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 3(81), s. 89-120
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Physicochemical mechanisms of mineral nanoparticles effects on pulmonary gas/liquid interface studied in model systems, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 2014, 50(1), s. 55-67
 • Kondej D., Sosnowski T.R.: Analiza cech monowarstwy lipidowej poddanej deformacji, w obecności nanocząstek metali, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2014, 53, 4, s. 257-258
 • Kowalska J., Szewczyńska M., Pośniak M.: Measurements of chlorinated volatile organic compounds emitted from pffice printers and photocopiers, online 18.10.2014 DOI:10.1007/s11356-014-3672-3, Environmental Science and Pollution Research, 2014
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.: Stosowanie preparatów barierowych w profilaktyce dermatoz rąk, online 2014, http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.2014.022, Medycyna Pracy, 2014, 65(2)
 • Ławniczek-Wałczyk A., Górny R. L., Gołofit-Szymczak M., Cyprowski M., Stobnicka A.: Zagrożenia biologiczne związane z produkcją zwierzęcą, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 4(511), s. 14-17
 • Skowroń J.: 75. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 6, s. 24-27
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych w Środowisku Pracy w latach 2011-2013, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 161-184
 • Szewczyńska M., Pągowska E., Pośniak M., Pyrzyńska K.: Fluorki. Metoda oznaczania fluorków we frakcji wdychalnej i respirabilnej aerozoli w środowisku pracy z zastosowaniem chromatografii jonowej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 3(81) , s. 71-87
 • Woźnica A.: 1,1-Dichloroeten. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 2(80), s. 145-157
 • Woźnica A., Kowalska J. : Bezwodnik octowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 4(81), s. 129-142
 • Zapór L.: Evaluation of the Toxic Potency of Selected Cadmium Compounds on A549 and CHO-9 Cells, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 4, s. 573-581
 • Zapór L.: Ocena cytotoksycznego działania nanocząstek tlenku ceru, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2014, 53, 4, s. 326-327
 • Brouwer D.H., Duuren-Struuman B., Berges M., Bard D., Jankowska E., Moehlmann C., Pelzer J., Mark D.: Workplace air measurements and likelihood of exposure to manufactured nano-objects, agglomerates, and aggregates, Journal of Nanoparticle Research, 2013
 • Dobrzyńska E., Buszewski B: Needle trap device for the sampling and determination of chlorinated volatile compounds, Journal of Separation Science, 2013, s. 1-7
 • Domański W.: Regulacje prawne dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 1, s. 10-14
 • Domański W. : Bezpieczeństwo pracy przy magazynowaniu chemikaliów , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 4 (499) , s. 19-21
 • Domański W., Leppert T., Polasik R.: Badania wpływu właściwości cieczy chłodząco-smarujących na cechy geometryczne warstwy wierzchniej, Mechanik, 2013, 8-9, s. 193-200
 • Domański W., Leppert T., Polasik R.: Badania wpływu właściwości cieczy chłodząco-smarujących na siły skrawania podczas toczenia, Mechanik, 2013, 8-9, s. 555-562
 • Frączek K., Górny R.L., Ropek D.: Bioaerosols of subterraneotheraphy chambers at salts mine health resort, online DOI: 10.1007/s10453-013-9298-y, Aerobiologia, 2013
 • Gajek A.: Dyrektywa Seveso III. Zmiany procedur i elementów systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 5 , s. 602-605
 • Gajek A., Benczek K., Gałkowska O., Kurpiewska J.: Ocena możliwości powstawania niebezpiecznych substancji w wyniku utraty kontroli nad procesem, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 6, s. 870-876
 • Gajek A., Gałkowska O., Benczek K., Kurpiewska J.: Zagrożenie cyjanowodorem i cyjankami w trakcie poważnej awarii przemysłowej, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 11 , s. 2039-2043
 • Gawęda E.: Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych (6), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 11(506), s. 24-25
 • Gawęda E.: Znowelizowana metoda oznaczania chlorowodoru w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 165-172
 • Gawęda E.: Znowelizowana metoda oznaczania dekatlenku tetrafosforu w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 173-180
 • Gawęda E.: Znowelizowana metoda oznaczania pentachlorku fosforu w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 181-188
 • Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L.: Exposure of ventilation system cleaning workers to harmful microbiological agents, Medycyna Pracy, 2013, 64(5), s. 613-623
 • Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L.: Ilościowa i jakościowa kontrola szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 2(75), s. 5-17
 • Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L. : Bioaerozole w pomieszczeniach pracy - źródła i zagrożenia , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 3 (498) , s. 9-11
 • Jankowska E.: Wpływ wentylacji na usuwanie cząstek pyłu ze strefy oddychania spawacza, Instal, 2013, 4, s. 25-28
 • Jankowska E., Łukaszewska J.: Potencjalne narażenie na nanocząstki srebra podczas rozpylania preparatu do czyszczenia klimatyzacji, Medycyna Pracy, 2013, 64(1), s. 57-67
 • Jankowska E., Sobiech P.: Metody badania pylistości nanomateriałów, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 7-20
 • Jankowski T.: Wpływ zmian w przepływie powietrza na wydajność dygestoriów chemicznych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2013, 4, s. 323-324
 • Jankowski T.: Charakterystyki dynamiczne procesu penetracji cząstek pyłu i mgły olejowej w układzie włókninowy, 2013, 4, s. 321-322
 • Jeżewska A.: Chromatograficzna metoda oznaczania 4,4’-tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenolu) w powietrzu środowiska pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 69-78
 • Jeżewska A.: Oznaczanie 3,7-dimetylookta-2,6-dienalu w powietrzu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 127-138
 • Jeżewska A.: Nitropropan. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowe, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 2(75), s. 155-170
 • Kondej D., Sosnowski T.: Alteration of biophysical activity of pulmonary surfactant by aluminosilicate nanoparticles, Inhalation Toxicilogy, 2013, 25(2), s. 77-83
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Metoda badania wpływu nanocząstek na własności powierzchniowe monowarstwy głównego składnika surfaktantu plucnego (DPPC) w układzie wagi Langmuira-Wilhelm`ego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 2(75), s. 143-153
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Organizacja cząsteczek monowarstwy fosfolipidowego składnika surfaktantu płucnego podczas kompresji w obecności nanocząstek mineralnych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2013, 4, s. 338-339
 • Kowalska J.: Zastosowanie chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów w analizie heksachlorocyklopentadienu w próbkach powietrza, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 153-163
 • Kowalska J.: Triazotan(V)-propano-1,2,3-triylu. Zastosowanie chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów w analizie próbek powietrza, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 4(75), s. 135-148
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.: Środki ochrony skóry zabezpieczające przed substancjami organicznymi, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 2(75), s. 171-184
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Padlewska K. : Skuteczność środków ochrony skóry stosowanych przez kosmetyczki – badania ankietowe i dermatologiczne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 2 (497) , s. 13-16
 • Lis D.O., Górny R.L.: Haemophilus influenzae as an airborne contamination in child day care centers, American Joural of Infection Control, 2013, 41, s. 438-442
 • Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L., Gołofit-Szymczak M., Niesler A., Wlazło A.: Occupational exposure to airborne microorganisms, endotoxins and β-glucans in poultry houses at different stages of the production cycle, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2013, 20, 2, s. 259-268
 • Łukaszewska J., Jankowska E. : Potencjalne narażenie na nanocząstki ditlenku krzemu podczas rozpylania preparatu do zabezpieczania lakieru samochodowego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 11 (406) , s. 16-19
 • Pośniak M., Szewczyńska M: Antropogenne cząstki drobne źródłem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wysokotemperaturowych procesach technologicznych , Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 4, s. 542-547
 • Pośniak M., Szewczyńska M. : Sól sodowa warfaryny. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 4(75), s. 119-134
 • Skowroń J.: 73. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 7, s. 27-29
 • Skowroń J.: Zagrożenia dla zdrowia stwarzane przez formaldehyd, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 2, s. 181-185
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2012 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 189-204
 • Skowroń J.: 72. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 5, s. 18-19
 • Skowroń J.: 74. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 12, s. 25-27
 • Skowroń J., Czerczak S.: Zasady ustalania dopuszczalnych poziomów narażenia dla czynników rakotwórczych w środowisku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Medycyna Pracy, 2013, 64(4) , s. 541-563
 • Surgiewicz J.: Oznaczanie frakcji wymiarowych aerozolu w świetle nowych definicji. Cz. 1. Przyrządy do pobierania próbek frakcji wymiarowych aerozolu zawierającego metale i ich związki, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 4(75), s. 5-32
 • Surgiewicz J.: Metoda oznaczania tlenków żelaza na stanowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 89-99
 • Surgiewicz J. : Selektywność absorpcyjnej spektrometrii atomowej w analizie powietrza na stanowiskach pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 3 (498) , s. 24-28
 • Szewczyńska M., Pośniak M.: Pobieranie drobnych frakcji aerozoli do analizy chemicznych zanieczyszczeń powietrza w środowisku pracy, Analityka: Nauka i Praktyka, 2013, 4, s. 42-45
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Dobrzyńska E.: Ultrafine particles from solid fractions of diesel and biodiesel exhaust fumes, e-Journal of Chemistry, 2013
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Dobrzyńska E., Pyrzyńska K., Baraniecka J.: Polycyclic aromatic hydrocarbons distribution in fine and ultrafine particles emitted from diesel engines, Polish Journal of Environmental Studies , 2013, 22, 2, s. 553-560
 • Woźnica A.: Chromatograficzne oznaczanie tetrametylosukcynonitrylu w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 79-88
 • Cyprowski M. : Zanieczyszczenia mikrobiologiczne cieczy obróbkowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 9 (492) , s. 16-19
 • Dobrzyńska E., Szewczyńska M., Pośniak M.: Polichlorowane dibenzodioksyny i polichlorowane dibenzodifurany w procesach wysoko-temperaturowej obróbki metali, Przemysł Chemiczny, 2012, 91, 6, s. 1000-1004
 • Domański W., Makles Z.: Zagrożenia substancjami chemicznymi podczas prac z klejami rozpuszczalnikowymi, Medycyna Pracy, 2012, 63, 1, s. 31-38
 • Gajek A., Michalik J.S., Sakrajda S., Rybacki W. : Ocena zarządzania bezpieczeństwem w zakładach niesevesowskich w kontekście przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 1 (484) , s. 16-19
 • Gawęda E.: Trichlorek fosforu – metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 135-139
 • Gawęda E.: Srebro i jego związki nierozpuszczalne – metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 123-127
 • Gołofit-Szymczak M., Jeżewska A., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L.: Narażenie pracowników konserwujących instalacje wentylacyjne na szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne, Medycyna Pracy, 2012, 63, 6, s. 711-722
 • Górny R.L.: Microbial fragments as hidden indoor contaminants, Alergologia Immunologia, 2012, 9, 2-3, s. 135-138
 • Górny R.L., Ławniczek-Wałczyk A.: Effect of two aerosolization methods on the release of fungal propagules from a contaminated agar surface, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2012, 19, 2, s. 279-284
 • Jankowski T.: Dynamic changes in the filtration efficiency of cooling oil filter media, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2012, 20, 1(90), s. 105-112
 • Jeżewska A., Szewczyńska M.: Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy konserwatora malarstwa, Medycyna Pracy, 2012, 63, 5, s. 547-558
 • Kondej D., Gawęda E.: Metals in dust fractions emitted at mechanical workstations, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 4, s. 453-460
 • Kondej D. Sosnowski T.: Metoda badania wpływu nanocząstek na dynamiczne napięcie powierzchniowe modelowego surfaktantu płucnego w układzie pulsującego pęcherzyka, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 5-11
 • Kowalska J., Gierczak T.: Qualitative and Quantitative Analyses of the Halogenated Volatile Organic Compounds Emitted from the Office Equipment Items, DOI:10.1177/1420326X12458299 , Indoor and Built Environment, 2012
 • Ławniczek-Wałczyk A. , Gołofit-Szymczak M., Cyprowski M., Górny R.L. : Szkodliwe czynniki biologiczne w gabinetach stomatologicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 9 (492) , s. 20-23
 • Ławniczek-Wałczyk A., Gołofit-Szymczak M., Cyprowski M., Górny R.L. : Exposure to harmful microbiological agents during the handling of biomass for power production purposes, Medycyna Pracy, 2012, 63, 4, s. 395-407
 • Miranowicz-Dzierżawska M. : Substancje działające szkodliwie na rozrodczość - zagrożenia, narażenie, uregulowania prawne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 12 (495) , s. 11-15
 • Pośniak M., Pestka-Pędziwiatr B.: Kwas siarkowy – frakcja torakalna – metoda oznaczania , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 97-104
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2011 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 141-150
 • Skowroń J. : 69. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 4 (487) , s. 29
 • Starek-Świechowicz B., Miranowicz-Dzierżawska K., Szymczak W., Budziszewska B., Starek A. : Hematological effects of exposure to mixtures of selected ethylene glycol alkyl ethers in rats, Pharmacological Reports, 2012, 64, s. 166-178
 • Surgiewicz J.: Mangan i jego związki – metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 111-116
 • Surgiewicz J.: Ocena zagrożeń organicznymi związkami metali w przemysłowych procesach produkcji i przetwarzania polichlorku winylu, Medycyna Pracy, 2012, 63, 4, s. 419-429
 • Surgiewicz J.: Tlenek wapnia – metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 129-133
 • Szewczyńska M., Pośniak M. : Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i sucha organiczna pozostałość cząstek drobnych emitowanych ze spalin biodiesla, Medycyna Pracy, 2012, 63, 6, s. 659-666
 • Zapór L.: Zintegrowane strategie badań toksyczności produktów nanotechnologii, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 4, s. 33-40
 • Zapór L. : Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój nanotechnologii , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 1 (484) , s. 4-7
 • Zapór L. : Toksyczność nanocząsteczek metali. Wybrane zagadnienia, Przemysł Chemiczny, 2012, 91, 6, s. 1237-1240
 • Broszkiewicz R., Gajek A. : Wybrane zagadnienia prawne przewozu towarów niebezpiecznych przez obszary wielkomiejskie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 24-25
 • Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A. : Biomasa jako źródło zagrożeń biologicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 17-19
 • Jankowska E.: Nanoobiekty w środowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 4(70), s. 7-20
 • Jankowska E. : Badanie narażenia spawaczy na cząstki zawarte w dymach spawalniczych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 9 (480) , s. 7-9
 • Kowalska J., Zapór L. : Ocena narażenia na czynniki biologiczne i chemiczne w małych zakładach gastronomicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 5 (476) , s. 12-15
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J. : Występowanie zawodowych chorób skóry w Unii Europejskiej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 6 (477) , s. 24-26
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K., Padlewska K. : A Survey of Work-Related Skin Diseases in Different Occupations in Poland, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 2, s. 207–214
 • Michalik J.S., Gajek A., Janik P., Zając S., Koniuch A., Obolewicz A., Porowski R. : Propozycje poprawy zarządzania bezpieczeństwem w cyklu transportowym przewozów drogowych towarów niebezpiecznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 5 (476) , s. 24-27
 • Michalik J.S., Gajek A., Słomka L. : Poważne awarie w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów (2) - ocena skutków , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 4 (475) , s. 6-8
 • Miranowicz-Dzierżawska M. : Rozporządzenie CLP - zharmonizowana klasyfikacja oraz oznakowanie chemikaliów , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 2 (473) , s. 16-19
 • Baraniecka J., Pyrzyńska K., Szewczyńska M., Pośniak M., Dobrzyńska E.: Emission of polycyclic aromatic hydrocarbons from selected processes in steelworks, Journal of Hazardous Materials, 2010, 183, s. 111-115
 • Dobrzyńska E., Szewczyńska M., Pośniak M., Buszewski B.: Chlorinated Volatile Organic Compounds - Old, however, Actual Analytical and Toxicological Problem., Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2010, 40 (issue 1), s. 41--57
 • Gawęda E.: Kobalt i jego związki - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 163-167
 • Gawęda E.: Tlenek magnezu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 221-226
 • Gawęda E. : Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych (3) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12 (471) , s. 25-27
 • Gołofit-Szymczak M., Górny R.L. : Bacterial and Fungal Aerosols in Air-Conditioned Office Buildings in Warsaw, Poland - The Winter Season, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 4, s. 465–476
 • Jankowska E., Pośniak M. : Stężenie i rozkład wymiarowy cząstek spalin silników Diesla w powietrzu w garażu , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 1 (460) , s. 23-27
 • Jeżewska A.: n-Butan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 107-112
 • Jeżewska A., Buszewski B.: Bifenylo-4-amina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 101-106
 • Jeżewska A., Buszewski B.: 2,2`-Dichloro-4,4`-metylenodianilina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 125-130
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Aerosol Generation and Identification for Model Studies of Particle - Lung Interactions, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 1, s. 41-48
 • Koradecka D., Pośniak M., Widerszal-Bazyl M., Augustyńska D., Radkiewicz P.: A Comparative Study of Objective and Subjective Assessment of Occupational Risk, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 1, s. 3-22
 • Kowalska J.: Ortokrzemian tetraetylu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 193-198
 • Niesler A., Górny R.L., Ławniczek-Wałczyk A., Gołofit-Szymczak M. i inni: Microbial contamination of storerooms at the Auschwitz-Birkenau Museum, Aerobiologia, 2010, (DOI 10.1007/s10453-
 • Pośniak M. : Zagrożenia chemiczne i pyłowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 18-25
 • Pośniak M., Dobrzyńska E., Domański W.: Niebezpieczne substancje chemiczne w przemyśle tekstylno-odzieżowym - ocena ryzyka zawodowego, (W: Sympozjum pt.: „Chemiczne szkodliwości zawodowe środowiskowe”, Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych), Łódź, 7-8 grudnia, 2010
 • Pułkowski M., Domański W.: Bezpieczeństwo transportu drogowego paliw płynnych w cysternach - podstawowe obowiązki uczestników przewozu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 9(468), s. 9-13
 • Surgiewicz J.: Wodorotlenek potasu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 237-242
 • Surgiewicz J. : Wybrane aspekty bezpieczeństwa pracy w procesach produkcji i przetwarzania PVC , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 10 (469) , s. 26-29
 • Szewczyńska M., Dobrzyńska E., Pośniak M.: Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy personelu sprzątającego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 2, s. 7-9
 • Szewczyńska M., Osytek A., Pośniak M., Galwas-Grzeszkiewicz M.: Diprofilina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 131-137
 • Szewczyńska M., Osytek A., Pośniak M., Galwas-Grzeszkiewicz M.: N-Hydroksymocznik - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 155-162
 • Szewczyńska M., Osytek A., Pośniak M., Galwas-Grzeszkiewicz M.: Sulpiryd - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 205-212
 • Woźnica A.: Propan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 199-204
 • Baraniecka J. , Pyrzyńska K. ,Szewczyńska M., Pośniak M. ,Jankowska E.: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne we frakcjach pyłów emitowanych do powietrza w wybranych procesach IV Konferencja chromatograficzna - Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej 15 -16 października, Warszawa, Brak, 2009
 • BergesM., Mohlmann C., Welter J., Bard D., Mark D., Brouwer D., Stuurman B., Nieboer-op de Weegh M., Jankowska E.: Exposure estimation from aerosol measurements in nanotechnology industries, (W: Proceesing of 4th International Conference on Nanotechnology - Occupational and Environmental), Brak, Health, Helsinki, 2009
 • Brouwer D., Stuurman B., Welter J., Moehlmann C., Berges M., Bard D., Wake D., Jankowska E., Mark D.: The NANOSH database for results of workplace air monitoring studies to manufactured nanomaterials (MNM): A preliminary tool to estimate the potential for inhalation exposure?, (W: Proceesing of 4th International Conference on Nanotechnology - Occupational and Environmental Health), Brak, Helsinki, Finland, 2009
 • Brzozowski Z.K., Staszczak S., Kozioł P., Zatorski W. and Bogdał D.: DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF NOVEL FIRE SAFE EPOXY RESINS, CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY, Vol.3, 2009, 4
 • Domański W., Makles Z.: Gospodarka odpadami chemicznymi w laboratoriach. , (W: Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium. Praktyczny poradnik dla pracowników laboratoriów: medycznego, chemicznego i mikrobielogicznego), Verlag Dashöfer, Warszawa, 2009
 • Domański W., Makles Zb.: Zagrożenia atmosferą wybuchową w środowisku pracy cz. IV, Przyjaciel przy Pracy, 2009, 2, s. 27-29
 • Domański W., Makles Zb.: Zagrożenia atmosferą wybuchową w środowisku pracy cz. III, Przyjaciel przy Pracy, 2009, 1, s. 20-21
 • Domański W., Makles Zb.: Zagrożenia chemiczne w przemyśle obuwniczym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 4, s. 19-22
 • Gawęda E.: Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 9 (456), s. 24-25
 • Gawęda E.: Tlenek cynku - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 175-180
 • Gawęda E.: Jod - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 153-157
 • Gołofit-Szymczak M.: Wirus A(H1N1). Drogi zakażenia i profilaktyka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 5, s. 2
 • Gołofit-Szymczak M., Zapór L.: Szkodliwe czynniki biologiczne w zakładach fryzjerskich, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1 (448), s. 20-22
 • Jankowska E.: Cząstki drobne w dymach spawalniczych, (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy"), Brak, Łódź, 2009
 • Jankowska E., Zatorski W.: Emission of nanosize particles in the process of nanoclay blending, (W: Proceedings of IEEE 2009, DOI 10.1109/ICQNM.2009.33, pp. 147-151), Brak, Cancun, Mexico, 2009
 • Jankowska E., Bard D., Zatorski W.: Emission of nanosize particles in the process of burning foams with nanoclay, (W: Proceesing of 4th International Conference on Nanotechnology - Occupational and Environmental Health), Brak, Helsinki, Finland, 2009
 • Jankowska E., Kałużka J.: Struktury filtracyjno - sorpcyjne do oczyszczania powietrza z aerozoli wysokotemperaturowych., (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy"), Brak, Łódź, 2009
 • Jankowska E., Pośniak M.: Number and mass concentrations and surface area of particles in Diesel exhaust fumes, (W: European Aerosol Conference 2009, Abstract T083A22.), Brak, Karlsruhe, 2009
 • Jankowska E., Zatorski W.: Concentration of nanosize particles when determining ZnO and TiO2 parameters, (W: Proceesing of 4th International Conference on Nanotechnology - Occupational and Environmental Health), Brak, Helsinki, Finland, 2009
 • Jankowska E., Zatorski W.: Emission of Nanosize Particles in the Process of Nanoclay Blending, The Third International Conference on Quantum, Nano and Micro Technologies, ICQNM 2009, February 1-7 Cancun, Mexico., Brak, Cancun, Mexico, 2009
 • Jankowski T.: Filtracja aerozoli cieczy emitowanych podczas obróbki mechanicznej z użyciem chłodziw olejowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 7-8(454-455), s. 29-33
 • Jankowski T.: Effect of air flow distribution on dust emission and efficiency of local exhaust ventilation during wood grinding, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2009), Brak, Karlsruhe, Niemcy, 2009
 • Jankowski T.: Badania emisji zanieczyszczeń pyłowych w procesach obróbki skrawaniem z użyciem metody znaczników gazowych, (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy"), Brak, Łódź, 2009
 • Jankowski T.: Heksafluorek siarki jako znacznik gazowy w badaniach emisji zanieczyszczeń powietrza., (W: Materiały 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego nt. "Chemia dla Społeczeństwa"), Brak, Łódź, 2009
 • Jankowski T.: Znaczniki gazowe w ocenie emisji zanieczyszczeń przenoszonych powietrzem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 2(449), s. 14-16
 • Jankowski T.: Effect of air flow distribution on dust emission and efficiency of local exhaust ventilation during wood grinding, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2009), Brak, Karlsruhe, Niemcy, 2009
 • Jankowski T.: Sulfur hexafluoride as a tracer gas for evaluation of the emission of airborne pollutants by machining operations, (W: Materiały International Congress of Young Chemists, 7th YoungChem 2009), Brak, Warszawa, 2009
 • Jankowski T., Gądor W.: Filtration of oil mists in multilayer filter fabrics composed from PES and PP fibres, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2009), Brak, Karlsruhe, Niemcy, 2009
 • Jankowski T., Gądor W.: Filtracja aerozoli cieczy w procesach obróbki z użyciem chłodziw olejowych, (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy"), Brak, Łódź, 2009
 • Jankowski T., Gądor W.: Zastosowanie aerozolu DEHS do badania procesu filtracji aerozoli cieczy., (W: Materiały 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego nt. "Chemia dla Społeczeństwa"), Brak, Łódź, 2009
 • Jankowski T., Gądor W.: Application DEHS and DOP aerosol for studies of filtration process of oil mists., (W: Materiały International Congress of Young Chemists, 7th YoungChem 2009), Brak, Warszawa, 2009
 • Jeżewska A.: 1,4-Dioksan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 141-146
 • Jeżewska A.: 1,4-Fenylenodiamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 147-152
 • Jeżewska A., Buszewski B.: Rakotwórcze aminy aromatyczne, Analityka - Nauka i Praktyka, 2009, 2, s. 26-31
 • Kałużka J., Jankowska E.: Oczyszczanie powietrza z cząstek o nanowymiarach przez włókniny polipropylenowe formowane techniką pneumotermiczną, Przegląd Włókienniczy. Włókno - Odzież - Skóra, 2009, 6-7, s. 65-68
 • Kondej D.: A study on dusts containing metals and their compounds for the assessment of their influence on model lung surfactant. 29th ICOH, International Congress on Occupational Health, p323, Cape Town - South Africa, 2009
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Wpływ pyłów emitowanych przy obróbce metali na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego., Inżynieria i aparatura chemiczna, 2009, 5, s. 53-54
 • Kowalska J.: Buta-1,3-dien - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 105-112
 • Kowalska J.: Zagrożenia chemiczne w sektorze hotelarskim Seminarium Ryzyko zawodowe w sektorze hotelarskim Gdańsk, 04.06., Brak, 2009
 • Kowalska J.: Szkodliwe czynniki chemiczne w placówkach gastronomicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 5(452), s. 14-16
 • Makles Z., Pośniak M.: Sezon grzewczy rozpoczęty- zagrożenia czadem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 12(459), s. 13-15
 • Mark D., Bard D., Wake D., Berges M., Mohlmann C., Welter J., Brouwer D., Stuurman B., Nieboer-op de Weegh M., Jankowska E.: Outcome of EU project NANOSH to assess potential worker exposure to engineered nanoparticles, (W: Proceesing of 4th International Conference on Nanotechnology - Occupational and Environmental Health), Brak, Helsinki, Finland, 2009
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: n-Heksanal. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 2(60), s. 79-91
 • Pośniak M., Jankowska E., Kowalska J.: Subiektywna ocena jakości powietrza w pomieszczeniach budynków szkół, (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy"), Brak, Łódź, 2009
 • Pośniak M., Jankowska E., Szewczyńska M.: Size distribution of hazardous chemical compounds in diesel exhaust particles, (W: European Aerosol Conference 2009, Abstract T083A23.), Brak, Karlsruhe, 2009
 • Rózga M., Protas A.M., Jabłonowska A., Dadlez M., Bal W.: The Cu(II) complex of Aß40 peptide in ammonium acetate solutions. Evidence for ternary species formation., CHEM. COMMUNICATION, 2009, s. 1374-1376
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2008 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 203-209
 • Skowroń J.: NDSy- aktualności. Seminarium Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy, PTHP Oddział Łódzki oraz PTHP Zarząd Główny, 14-15.05.Łódź, 2009
 • Skowroń J.: The role of MAC values in Polish occupational safety and health. Materiały konferencyjne, 29th ICOH International Congress of Occupational Health, Brak, Cape Town, RPA, 22-27.03., 2009
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2009 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 4(62), s. 151-158
 • Skowroń J.: 1,2,3-Trichloropropan. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 69-104
 • Sobiech P., Jankowska E.: Metodyka badania wpływu ładunków elektrostatycznych na skuteczność filtracji cząstek spalin diesla., (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy"), Brak, Łódź, 2009
 • Sokołowska M., Wszelaka-Rylik M., Poznański J., Bal W.: Spectroscopic and thermodynamic determination of three distinct binding sites for Co(II) ions in human serum albumin., JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, 2009, s. 1003,1005-1013
 • Surgiewicz J.: Chrom i jego związki - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 113-118
 • Surgiewicz J.: Wodorotlenek sodu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 189-194
 • Szewczyńska M., Dobrzyńska E., Pośniak M.: Application of HPLC to Determination of Aldehydem, Ketonem and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons In Air Samples Collected In Uncontrolled Combustion Sources, Chemia Analityczna, 2009, 54, s. 349-366
 • Woźnica A.: Dichlorometan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 135-140
 • Zapór L.: GHS - zmiany w systemie klasyfikacji i oznakowania substancji., (W: Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium), VERLAG DASHOFER Sp. z o. o., Warszawa, 2009
 • Zapór L., Gołofit-Szymczak M.: Zagrożenia biologiczne w placówkach gastronomicznych, Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2009, 2, s. 6-9
 • Benczek K.: Zagrożenia chemiczne przy stosowaniu farb proszkowych – ograniczyć emisje szkodliwych substancji Lakiernictwo Przemysłowe, 1/51/2008; 70-72, Lakiernictwo Przemysłowe, 2008, 1/51, s. 70-72
 • Benczek K.: Poprawa bezpieczeństwa w laboratoriach chemicznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2008
 • Benczek K.: Zagrożenia chemiczne przy stosowaniu farb proszkowych -ograniczyć emisje szkodliwych substancji Lakiernictwo Przemysłowe, 1/51/2008; 70-72, Lakiernictwo Przemysłowe, 2008, 1/51, s. 70-72
 • Domański W.: Zagrożenia atmosfery w przemyśle gumowym, Tworzywa Sztuczne i Chemia. 4(41). Dodatek: Kauczuki Naturalne i Syntetyczne., 2008, 5, s. 12-15
 • Domański W.: Trimetyloamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 1(55), s. 65-72
 • Domański W.: Metyloamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 1(55), s. 41-48
 • Domański W.: Butyloamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 55, s. 5-11
 • Domański W, Makles Zb.: Zagrożenia atmosferą wybuchową w środowisku pracy cz. II, Przyjaciel przy Pracy, 2008, 12, s. 20-21
 • Domański W, Makles Zb.: Zagrożenia atmosferą wybuchową w środowisku pracy cz. I, Przyjaciel przy Pracy, 2008, 11, s. 16-17
 • Frączek K., Grzyb J., Górny R.L., Wlazło A.: Badania aerozolu biologicznego w pomieszczeniach sanatorium naziemnego w Szczawnicy, Ekologia i Technika, 2008, 4 (95), s. 150-154
 • Gawęda E.: Zagrożenia chemiczne i pyłowe w procesach produkcji wyrobów metalowych., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 4, s. 7-11
 • Gawęda E.: Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 10 (445), s. 13-15
 • Gawęda E., Puchalska H.: Rozporządzenie REACH - wymagania dotyczšce karty charakterystyki substancji chemiczej., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 10, s. 8-12
 • Gawęda E., Puchalska H.: Rozporządzenie REACH - wymagania dotyczące karty charakterystyki substancji chemicznej., Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2008, 10, s. 8
 • Górny R.L., Wlazło A., Niesler A., A. Ławniczek i inni: Effect of microwave radiation on viability and cytotoxicity of fungal spores growing on building materials, Proceedings of Indoor Air, 2008, paper ID: 528
 • Jankowska E.: Influence of air humidity and air temperature on fine particles concentration, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008), Brak, Saloniki, Grecja, 2008
 • Jankowska E., Pośniak M.: Contamination of office room air by fine particles of cigarette smoke 2008 European Aerosol Conference (EAC-2008), Saloniki, Grecja 24-29.08., Brak, 2008
 • Jankowska E., Pośniak M.: Contamination of office room air by fine particles of cigarette smoke, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008), Brak, Saloniki, Grecja, 2008
 • Jankowski T.: The influence of flow conditions on the filtration process of liquid aerosols, (W: W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008), Brak, Saloniki, Grecja, 2008
 • Jankowski T.: Investigation of capture aerosol efficiency of an exhaust system using tracer method, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008), Brak, Saloniki, Grecja, 2008
 • Jankowski T.: Evaluation of the quality of multilayer fibrous filters used for liquid aerosol filtration, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008), Brak, Saloniki, Grecja, 2008
 • Jankowski T.: Filtration of liquid aerosols in fibrous filters composed of melt blown nonwovens, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008), Brak, Saloniki, Grecja, 2008
 • Jeżewska A. , Buszewski B.: Born Hydrides in the Work Environment, Polish J. Chem., 2008, 82, s. 2233-2243
 • Jeżewska A., Buszewski B.: Occupational Exposure to Diborane 4TH International Conference Prevention of Occupational Accident in a Changing Work Environment Kreta, Grecja 30.09-3.10., Brak, 2008
 • Jeżewska A., Buszewski B.: Chromatograficzne oznaczanie 1,4-fenylenodiaminy w powietrzu środowiska pracy VIII Sympozjum chromatograficzne Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej, 21-23 kwiecień PŁ Łódź, Brak, 2008
 • Kałużka J., Pośniak M., Jankowska E., Pęczkowska E., Kowalska J.: Nonwoven composites for adsorption of chemicals, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008), Brak, Saloniki, Grecja, 2008
 • Kapka L., Pawlas N., Olewińska E., Kozłowska A., Górny R.L.: Analiza właściwości cytotoksycznych pyłów zawieszonych pobranych w wybranych miejscowościach województwa śląskiego badanych z wykorzystaniem linii makrofagów mysich RAW264.7., Medycyna Środowiskowa, 2008, 11 (1), s. 19-26
 • Kondej D.: Odpady komunalne i przemysłowe - charakterystyka, zagrożenia., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 1, s. 16-19
 • Kondej D.: Characteristics of the size-segregated aerosol emitted at mechanical working workplaces. CD Proceedings of XVIII World Congress on Safety and Health at Work, Korea, Seul,, Brak, 2008
 • Kondej D., Gawęda E.: Narażenie na pył całkowity i respirabilny glinu i jego związków w zakładach stosujących stopy aluminium., Medycyna Pracy, 2008, 59(5), s. 381-386
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Laboratory system for metal dusts generation. Proceedings of the 2008 European Aerosol Conference, Abstract T09A029P, Greece, Thessaloniki, Brak, 2008
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Model studies on interactions of occupational aerosols of metals with the lung surfactant. Proceedings of the 2008 European Aerosol Conference, Abstract T09A028P, Greece, Thessaloniki, Brak, 2008
 • Kowalska J.: Oznaczanie buta-1,3-dienu w powietrzu na stanowiskach pracy VIII Sympozjum chromatograficzne Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej, 21-23 kwiecień PŁ Łódź, Brak, 2008
 • Krakowiak, Cembrzyńska J., Sąkol G., Górny R.L.: Krakowiak, J. Cembrzyńska, G. Sąkol, R.L. Górny: Validation of new sampling strategy for respirable asbestos fibers in the air. Proceedings of Indoor Air, paper ID: 520., 2008
 • Krakowiak E., Cembrzyńska J., Sąkol G., Górny R.L.: Strategia pobierania próbek powietrza atmosferycznego w celu wyznaczenia stężenia respirabilnych włókien azbestu, Medycyna Środowiskowa, 2008, 11 (2), s. 23-30
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J: Hydrożele jako składniki hydrofilowych środków ochrony skóry, Chemik, 2008, 2, s. 78-80
 • Lis D.O., Mainelis G., Górny R.L.: Microbial air contamination in farmhouses - quantitative aspects, CLEAN - Soil, Air, Water, 2008, 36 (7), s. 551-555
 • Lis D.O., Pacha J.Z., Górny R.L.: Bacterial contamination of the air in farmhouses. Proceedings of Indoor Air paper ID: 509., 2008
 • Ławniczek A., Górny R.L., Wlazło A., Niesler A., Harkawy A., Lis D., Łudzeń-Izbińska B.: Zastosowanie mierników wolumetrycznych w monitoringu aerozoli biologicznych, Ekologia i Technika, 2008, 5A (96A), s. 90-94
 • Makles Zb., Domański W: Ślady pestycydów -niebezpieczne dla człowieka i środowiska, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 1, s. 5-9
 • Makles Zb., Domański W.: Gospodarka odpadami chemicznymi w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 7-8, s. 42-45
 • Michalik J.S.: Zarządzanie bezpieczeństwem w aspekcie przeciwdziałania poważnym awariom (cz.2) - zagadnienia badawcze, Magazyn Ex, 2008, 9, s. 19-27
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: Rozporządzenie REACH - sporządzanie raportu bezpieczeństwa chemicznego., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 9(444), s. 10-13
 • Pośniak M., Galwas-Grzeszkiewicz M.: Substancje farmakologicznie czynne - ocena i ograniczanie ryzyka zawodowego, Przemysł Farmaceutyczny, 2008, 2, s. 61-65
 • Pośniak M., Jankowska E.: Badanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych we frakcjach cząstek drobnych dymów antropogennych VIII Sympozjum chromatograficzne Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej, 21-23 kwiecień PŁ Łódź, Brak, 2008
 • Pośniak M., Jankowska E.,Pęczkowska B.,Kowalska J.,Kałużka J.: Nonwoven composites for adsorption of chemicals 2008 European Aerosol Conference (EAC-2008), Saloniki, Grecja 24-29.08., Brak, 2008
 • Pośniak M., Makles Z. : Stosowanie gazów technicznych w butlach - wybrane zagadnienia bezpieczeństwa , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 3 (438) , s. 22-25
 • Pośniak M., Szewczyńska M., Dobrzyńska E.: Occupational Risk Assessment Of Workers Employed In Uncontrolled Burning Processes 4TH International Conference Prevention of Occupational Accident in a Changing Work Environment Kreta, Grecja 30.09-3.10., Brak, 2008
 • Skowron J., Zapór L., Gołofit-Szymczak M.: Zasady ustalania normatywów higienicznych dla substancji chemicznych przyjęte w Polsce i w UE., Acta Toxicologica, 2008, 16, s. 13
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2007 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 1(55)
 • Skowroń J.: Wartości dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu środowiska pracy ustalane w Unii Europejskiej, VERLAG DASHOFER Sp. z o. o., Warszawa, 2008
 • Starek A., Szymczak W., Zapór L.: Hematological effects of four ethylene glycol monoalkyl ethers in short-term repeated exposure in rats., Arch. Toxicol, 2008, 82(2), s. 125-136
 • Szewczyńska M., Dobrzyńska E., Pośniak M.: Qualitative Analysis of Highly Toxic Organic Compounds Emitted from Uncontrolled Combustion Sources Using GC-MS/MS, Chemia Analityczna, 2008, 53,59, s. 59-70
 • Szewczyńska M. Dobrzyńska E. Pośniak M.: Oznaczanie WWA, LZO i związków karbonylowych w próbkach powietrza pobieranych podczas procesów wysokotemperaturowych w przemyśle metalurgicznym VIII Sympozjum chromatograficzne Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej, 21-23 kwiecień PŁ Łódź, Brak, 2008
 • Szewczyńska M., Szymczyńska J., Pyrzyńska K.: Zastosowanie chromatografii żelowej do oczyszczania próbek środowiskowych pod kątem oznaczeń wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych II Konferencja Analityczne Zastosowania Chromatografii Cieczowej UW, Warszawa 23-24.10., Brak, 2008
 • Wlazło A., Górny R.L., Złotkowska R., Ławniczek A., Łudzeń-Izbińska B., Harkawy A.S., Anczyk E.: Narażenie pracowników na wybrane szkodliwe czynniki biologiczne w bibliotekach województwa śląskiego, Medycyna Pracy, 2008, 59, s. 159-170
 • Wlazło A., Ławniczek A., Łudzeń-Izbińska B., Harkawy A., Anczyk E., Górny R.L.: Exposure to bioaerosols at libraries. Proceedings of Indoor Air , paper ID: 499., 2008
 • Zapór L.: Klasyfikacja szkodliwych substancji chemicznych. , (W: Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium.), Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o. o., Warszawa, 2008
 • Zapór L., Gołofit-Szymczak M.: Czynniki biologiczne w środowisku pracy - ocena ryzyka zawodowego., Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2008, 2 (437), s. 6-9
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K., Kolbrecki A.: New developments in chemical modification of fire-safe rigid polyurethane foams, Polymer Degradation and Stability, 2008, 93, s. 2071-2076
 • Brzozowski Z.K., Hadam Ł., Zatorski W., Staszczak S., Rupiński S., Bogdan D.: Fireproof, solid state epoxy resins, Polimery, 2007, 1,52, s. 29-33
 • Dobrzyńska E.: Hydrazyna - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 63-68
 • Domański W.: Czynniki rakotwórcze w środowisku pracy, Przemysł Chemiczny, 2007, 86(7), s. 579-582
 • Domański W.: Metody oceny i zapobiegania ryzyku wystąpienia pożaru i wybuchu, materiały szkoleniowe, Ryzyko zawodowe związane z występowaniem czynników chemicznych i biologicznych w środowisku pracy CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Domański W., Makles Z.: Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa przy pracach zagrożonych atmosferą wybuchową, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 6, s. 7-11
 • Galwas M., Pośniak M.: Kryteria oceny narażenia zawodowego na niebezpieczne substancje farmaceutyczne, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 2(52), s. 5-16
 • Gawęda E.: Metale i metaloidy oraz ich związki - rozszerzona metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 69-78
 • Gawęda E.: Metoda oznaczania metali z jednej próbki powietrza., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 11, s. 18
 • Gawęda E.: Potrzeby w zakresie nowelizacji znormalizowanych metod oznaczania substancji chemicznych na stanowiskach pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426), s. 18-21
 • Gawęda E., Kondej D.: Narażenie na szkodliwe czynniki w procesach obróbki mechanicznej wyrobów metalowych., Medycyna Pracy, 2007, 58(3), s. 223-229
 • Gawęda E., Kondej D.: Occupational Risk Assessment to Metals in Manufacturing Processes of Metal Accessories. Proceedings of XVIII Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry, Moscow, vol.3, p. 47., Brak, 2007
 • Gemra M., Meres A., Wróbel A., Anczyk E., Górny R.L.: Stres w środowisku pracy, Medycyna Środowiskowa, 2007, 10, s. 7-15
 • Gołofit-Szymczak M., Zapór L.: Zagrożenia biologiczne w oczyszczalniach ścieków komunalnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426), s. 26-28
 • Górny R.L., Mainelis G., Wlazło A., Niesler A., Lis D.O., Marzec S., Siwińska E., Łudzeń-Izbińska B., Harkawy A., Kasznia-Kocot J.: Viability of fungal and actinomycetal spores after microwave radiation of building materials, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2007, 14, s. 313-324
 • Gryz K., Karpowicz J., Jankowska E.: Metoda badania i oceny zagrożeń elektromagnetycznych w pomieszczeniach biurowych., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 2(425), s. 11-15
 • Jankowska E.: Filtry powietrza - metody badania i zasady klasyfikacji., INSTAL. Teoria i praktyka w instalacjach, 2007, 3, s. 49-52
 • Jankowska E., Kałużka J.: Filtration of fine particles by melt-blown nonwovens, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2007), Brak, Salzburg, Austria, 2007
 • Jankowska E., Pośniak M., Walicka E..: Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach biurowych dymem papierosowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10(433), s. 15-17
 • Jankowska E., Pośniak M., Walicka E., Makhniashvili I.: Size distribution, concentration and chemical components of fine particles of diesel fumes, (W: Proceedings of 3nd International Symposium on Nanotechnology and Occupational Health), Brak, Taipei, Taiwan, 2007
 • Jankowska E., Walicka E.: Change in the concentration and size distribution of fine particles close to a source of heat, (W: Proceedings of 3nd International Symposium on Nanotechnology and Occupational Health), Brak, Taipei, Taiwan, 2007
 • Jankowska E., Walicka E.: Influence of source of heating and air movement on the particles and air parameters., (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2007), Brak, Salzburg, Austria, 2007
 • Jankowska E., Zatorski W., Pośniak M.: Emission of nanoparticles in the proces of developing new polymers, (W: Proceedings of EuroNanOSH Conference - Nanotechnologies: A Critical Area in Occupational Safety and Health), Brak, Helsinki, Finland, 2007
 • Jankowska E., Zatorski W., Pośniak M.: Emission of nanoparticles in the process of developing new polymers, EuroNaOSH, Finland, 2007
 • Jankowski T.: Filtration of liquid aerosol particles in multilayer fibrous filters- theoretical and experimental results., (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2007), Brak, Salzburg, Austria, 2007
 • Jankowski T.: Wpływ parametrów strukturalnych na opory przepływu powietrza przez warstwowe układy włóknin wytworzonych metodą spun-lace, Przegląd Włókienniczy. Włókno - Odzież - Skóra, 2007, 3, s. 35-38
 • Jankowski T.: The influence of process conditions on the efficiency of non-steady filtration of aerosols, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2007), Brak, Salzburg, Austria, 2007
 • Jankowski T., Jankowska E.: Investigation of air pollutants dispersion at workstands, Sigurnost, 2007, 49(1), s. 1-7
 • Jeżewska A.: 4-Metylopent-3-en-2-on - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 79-84
 • Jeżewska A.: 3-Amino-1,2,4-triazol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 45-49
 • Jeżewska A.: Disulfid allilowo-propylowy - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 57-62
 • Jeżewska A.: 2-Toliloanina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 91-96
 • Jeżewska A.: Cyjanamid - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 51-56
 • Kondej D.: Metale ciężkie - korzyści i zagrożenia dla zdrowia i środowiska., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 2, s. 25-27
 • Kowalska J.: Morfolina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 85-90
 • Kurowska E, Zapór L, Bal W.: Proteomic search for markers of nickel(II) exposure in chromatin of A549 cells., Toxicology Letters, 2007, s. 172,212
 • Makhniashvili I., Kowalska J.: Lotne związki organiczne - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 1(51), s. 141-147
 • Makhniashvili I., Makles Z. : Zagrożenia w podziemnych parkingach samochodowych - toksyczne, pożarowe i wybuchowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 11 (434) , s. 10-13
 • Michalik J.S. : Zagrożenia poważnymi awariami w Polsce - stan aktualny , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 5 (428) , s. 14-18
 • Michalik J.S. : Zarządzanie bezpieczeństwem w aspekcie przeciwdziałania poważnym awariom (cz.1) - zagadnienia prawne, Magazyn Ex, 2007, 4(8), s. 41-48
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: Rozporządzenie REACH - nowe prawo UE zwiększające bezpieczeństwo chemiczne., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 3(53), s. 5-16
 • Pośniak M., Galwas M. : Ocena narażenia dermalnego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 11 (434) , s. 14-17
 • Pośniak M., Puchalska H., Gawęda E., Kołodyńska U.: Karty charakterystyk substancji i preparatów niebezpiecznych - źródło informacji o zagrożeniach dla zdrowia i środowiska., Chemia i Inżynieria ekologiczna t14, 2007, 53, s. 245-253
 • Skowroń J.: Czynniki rakotwórcze i mutagenne w świetle ustawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 5-43
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2006 r, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 1(51), s. 155-162
 • Starek A., Jarosz J., Starek-Świechowicz B., Zapór L.: Haematological effects of 2-phenoxyethanol on vivo and haemolytic activity of 2-phenoxyacetic acid in vitro., Acta Toxicologica, 2007, 15, s. 39-48
 • Starek A., Zapór L, Gołofit-Szymczak M.: Hematological effects of 2-methoxyethanol and 2-bytoxyethanol in short-term repeated exposure in rats., Toxicology Letters, 2007, s. 172,125
 • Zapór L.: 1,3-Etylenotiomocznik. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 1(51), s. 57-95
 • Zapór L., Starek A., Golofit-Szymczak M.: Porównanie ostrego hemolitycznego działania pięciu eterów glikolu etylenowego po podaniu podskórnym szczurom. XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Brak, Katowice 25-28.09., 2007
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K., Kaczorek K.: New development in chemical modification of fire safe rigid PU foams, 11th European Meeting on Fire Retardant Polymers UK 3-6 July 2007, FRPM 07., Bolton, Manchester, 2007
 • Gawęda E.: Potrzeba zwiększenia oznaczalności metod pomiaru stężeń zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy., Normalizacja, 2006, 5, s. 14-19
 • Gawęda E.,: Oznaczanie glinu w powietrzu na stanowiskach pracy - pył całkowity i respirabilny., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 6(417), s. 28-29
 • Gawęda E., Kondej D.: Zagrożenia środowiska pracy w procesach produkcji okuć budowlanych i detali metalowych., Medycyna Pracy, 2006, 57(1), s. 1-6
 • Gawęda E., Kondej D.: Occupational Risk Assessment at Workplaces in Manufacturing Processes of Building Fittings and Metal Accessories., Proceedings of 4th International Conference on Occupational Risk Prevention ORP, Sevilla, 2006
 • Górny R.L.: Submikronowe cząstki grzybów i bakterii - nowe zagrożenie środowiska wnętrz, (W: Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce. s. 25-40, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej (ISBN 83-901146-8-2)), Warszawa, 2006
 • Kondej D.: Narażenie na metale i ich związki w procesach produkcji szkła., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 28-30
 • Kondej D., Gawęda E.: Wybuchowość pyłów metali na przykładzie pyłów aluminium., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 10, s. 12-15
 • Kowalska J., Makhniashvili I., Pośniak M.: Niebezpieczne substancje chemiczne emitowane z farb drukowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 9(420)
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.M: Skin protection measures - prevention in occupational dermatitis, http://www.cdc.gov/niosh/topics/skin/OEESC2/AbPost072Kurpiewska.html (dokument elektroniczny), 2006
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.M., Łopacka B.: Środki ochrony skóry, Przegląd Dermatologiczny, 2006, 2, s. 259-263
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2005 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2006, 1(47), s. 205-210
 • Skowroń J.: Background information on occupational exposure limits by country and organization - Poland. Global occupational exposure limits for over 5,000 specific chemicals, Brak, Illinois, USA, 2006
 • Surgiewicz J.: Zagrożenia organicznymi związkami metali w procesach produkcji i przetwarzania polichlorku winylu., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 5, s. 28-30
 • Surgiewicz J., Domański W.: Narażenie na związki metali w przemysłowych procesach galwanicznych, Medycyna Pracy, 2006, 57 (2), s. 123- 132
 • Szewczyńska M., Ekiert E., Pośniak M.: Niekontrolowane procesy spalania - jako źródła powstawania dioksyn, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 1, s. 8-12
 • Szewczyńska M., Makhniashvili I., Ekiert E., Pośniak M.: Szkodliwe substancje chemiczne i pył w odlewniach żeliwa (Hazardous substances and aerosols in foundries), Odlewnictwo- Nauka i Praktyka, 2006, 3-4, s. 46-53
 • Zapór L.: Adypinian bis(2-etyloheksylu). Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2006, 4(50), s. 23-45
 • Brzozowski Z.K., Zatorski W.: New achievements in the chemical modification of fire-safe rigid polyurethane foams, (W: International Conference: Innovative materials and technologies for surface transport "INMAT 2005". Gdańsk, 7-8.11.2005, s. 201-206), Gdańsk, 2005
 • Domański W.: Zagrożenia chemiczne w przemyśle gumowym. ISBN 978-83-7373-015-1, CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Domański W., Makles Z.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi przy wylewaniu posadzek z betonu i tworzyw sztucznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 3(404), s. 20-23
 • Domański W., Surgiewicz J.: Profilaktyka techniczna i organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w galwanizerniach. Zalecenia. ISBN 83-7373-067-2., CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Galwas-Zakrzewska M., Makles Z.: Wpływ biokomponentów paliwowych na zanieczyszczenie powietrza, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 2005, Vol. 39 nr 2, s. 69-74
 • Gawęda E.: Arsen i jego związki w środowisku pracy - zagrożenia, ocena narażenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 3(404), s. 26
 • Gawęda E.: Procesy rafinacji metali ciężkich. Metody oceny narażenia zawodowego, Przemysł Chemiczny, 2005, 84(1), s. 9-13
 • Gawęda E.: Narażenie zawodowe na rakotwórcze metale i metaloidy w procesach rafinacji metali ciężkich., Medycyna Pracy, 2005, 56(2), s. 161-165
 • Gawęda E., Bednarek K., Szydło Z.: Oznaczanie mgły olejowej w powietrzu na stanowiskach pracy metodą wagową., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 12, s. 11-14
 • Gawęda E., Kondej D.: Drobnodyspersyjne cząstki metali - ocena narażenia zawodowego., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 6, s. 18
 • Gawęda E., Kondej D.: Produkcja okuć budowlanych i galanterii metalowej - analiza zagrożeń., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 10, s. 12
 • Gołofit-Szymczak M.: 2-Etyloheksan-1-ol. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2005, 4 (46), s. 41-69
 • Gołofit-Szymczak M.: 4,4-Metylenodianilina. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2005, 2 (44), s. 131-161
 • Gołofit-Szymczak M.: Azotan 2-etyloheksylu. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2005, 4(46), s. 29-49
 • Gołofit-Szymczak M., Skowroń J.: Zagrożenia mikrobiologiczne w środowisku pracy pomieszczeń biurowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 3 (404), s. 29-31
 • Gołofit-Szymczak M., Skowroń J.: Porównanie składu mikroflory powietrza pomieszczeń biurowych w budynku z systemami klimatyzacyjnymi z budynkiem bez klimatyzacji, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2005, 4, s. 407-412
 • Gołofit-Szymczak M., Skowroń J.: Zagrożenia mikrobiologiczne w pomieszczeniach biurowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 3 (404), s. 29-31
 • Górny R.L.: Submikronowe cząstki grzybów i bakterii - nowe zagrożenie środowiska wnętrz, Medycyna Środowiskowa, 2005, 8, s. 81-92
 • Górny R.L.: Skażenie środowiska pracy i bytowania w rolnictwie: rozdział Bioaerozol w mieszkaniach - charakterystyka i ocena narażenia, Wydawnictwo Instytutu Medycyny Wsi (ISBN 83-7090-093-3), Lublin, 2005, s. 311-324
 • Górny R.L.: Biohazards in the hospitals. Materiały zespołu roboczego Health and Safety in the Hospital Sector przy Advisory Committee on Safety and Health at Work Komisji Europejskiej, Brak, 2005
 • Górny R.L., Lis D.O., Wlazło A., Łudzeń-Izbińska B., Sokal J.A.: Increase of microbial air contamination in surgical drape and coat factory as a result of improper design of ventilation system. Proceedings of Indoor Air, 2005, 2, s. 1460-1463
 • Górny R.L., Wlazlo A., Krysinska-Traczyk E., Strzelczyk A.B., Lis D.O., Ludzeń-Izbińska B., Sokal J.A.: Microbial contamination of water-damaged storerooms at libraries, Proceedings of Indoor Air, 2005, 2, s. 1464-1468
 • Grinshpun S.A., Mainelis G., Trunov M., Górny R.L., Sivasubramani S.K., Adhikari A., Reponen T.: Collection of airborne spores by circular single-stage impactors with small jet-to-plate distance, Journal of Aerosol Science, 2005, 36, s. 575-591
 • Mainelis G., Górny R.L., Willeke K., Reponen T.: Rapid counting of liquid-borne microorganisms by light scattering spectrometry., Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2005, 12, s. 141-148
 • Makles Z.: Nanomateriały- nowe możliwości, nowe zagrożenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 2(403), s. 2
 • Michalik J., Domański W., Gajek A., Łużny E., Grobelki A., Lewandowski A., Kawa W.: Program zapobiegania awariom oraz system zarządzania bezpieczeństwem w zakładach zagrożonych zagrażających poważną awarią przemysłową. Wytyczne., CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Puchalska H., Kołodyńska U.: Jakie akty prawne dotyczą wymagań przy stosowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych?, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 1 (402), s. 26
 • Skowroń J.: XLVII posiedzenie Międzynarodowej Komisji ds. NDS i NDN Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 1(402), s. 22
 • Szewczyńska M., Ekiert E., Makles Z.: Dioksyny w procesach spalania odpadów medycznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 9, s. 5-8
 • Zapór L.: Substancje niebezpieczne - ostrożnie! Benzotiazol, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 1(402), s. 24
 • Zatorski W.: World and Polish polyurethane markets. Part 1, Reporter Chemiczny, 2005, 5, s. 17-19
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K.: Production of PUR and PUR-PIR foams with red phosphorus as a flame retardant, POLIMERY, 2005, 9, s. 50
 • Benczek K., Gliński M.: Wentylacja miejscowa wywiewna przy ręcznych zmechanizowanych narzędziach, (W: XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Zdrowie), Zakopane-Kościelisko, 2-4 czerwca, 2004
 • Domański W.: Dianowe żywice epoksydowe- zagrożenia czynnikami chemicznymi, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 9(398), s. 16-20
 • Domański W.: Zagrożenia chemiczne na stanowiskach pracy podczas produkcji i przetwarzania mieszanek gumowych, Elastomery, 2004, 8 (3), s. 25-32
 • Domański W., Kozieł E.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi podczas produkcji wyrobów gumowych, Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2004, 5 (18), s. 6
 • Gajek A., Michalik J.S.: Uwzględnianie niebezpiecznych substancji chemicznych powstających w trakcie awarii w procedurach przeciwdziałania poważnym awariom, (W: III Konferencja Naukowo-Techniczna "Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym"), BMP sp. z o.o.,Z.A. Puławy S.A., Puławy - Kazimierz Dolny 7-8 czerwca, 2004
 • Galwas-Zakrzewska M.: Biocydy w środowisku pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 11(400), s. 26-28
 • Gawęda E.: Narażenie zawodowe na metale ciężkie i metaloidy oraz ich związki w procesach rafinacji metali ciężkich, Medycyna Pracy, 2004, 55 (4), s. 307-312
 • Gawęda E.: Assessment of Exposure to Heavy and Carcinogenic Metals in Heavy Metal Refining Processes, (W: Proceedings 3rd International Conferenceon Occupational Risk), Brak, Santiago de Compostela, Spain, 2-4 June, 2004
 • Gawęda E.: Szkodliwe substancje chemiczne emitowane przez wybrane urządzenia biurowe podczas ich pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 4(393), s. 18
 • Gliński M.: Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 4). Przykłady ograniczenia emisji pyłów, Rynek Instalacyjnynr, 2004, 1/2, s. 69-76
 • Gliński M.: Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 6). Spawanie łukowe i technologie pokrewne - przykłady zastosowań, Rynek Instalacyjny, 2004, 4, s. 75-81
 • Gliński M.: Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 7). Ruchome stanowiska pracy, Rynek Instalacyjny, 2004, 5
 • Jankowska E.: Detrmination of filtration efficieny with OPC and CPC countres, (W: European Aerozol Conference), Brak, Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • Jankowska E.: Detrmination of filtration efficieny with OPC and CPC countres, Journal of Aerosol Science, 2004, VII, s. 975
 • Jankowska E., Kondej D., Jankowski T., Gliński M.: Fine particles suspended In orfice air, Journal of Aerosol Science, 2004, VII, s. 913
 • Jankowska E., Kondej D., Jankowski T., Gliński M.: Fine particles suspended In orfice air, (W: European Aerozol Conference), Brak, Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • Jankowska E., Pośniak M.: Jakość środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, Ergonomia pracy biurowej PAN, 2004, s. 123
 • Jankowski T., Jankowska E.: Investigation of aerosol emission using tracer gas method, Journal of Aerosol Science, 2004, VII, s. 1145
 • Jeżewska A.: 2-Ethylhexanol - determination method in workplace air, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski), Brak, Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • Jeżewska A.: 3-(2,3-Epoksypropoksy)propan- metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 53-60
 • Jeżewska A.: 2-Chlorobuta-1,3-dien - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 39-46
 • Jeżewska A.: 2-Etyloheksan-1-ol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 61-66
 • Kondej D., Jankowska E.: Dust particles at industrial and office workplaces, (W: European Aerozol Conference), Brak, Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • Kondej D., Jankowska E.: Dust particles at industrial and office workplaces, Journal of Aerosol Science, 2004, VII, s. 1123
 • Kondej D., Jankowska E.: Pyły na stanowiskach pracy w pomieszczeniach produkcyjnych i biurowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 10(339), s. 16
 • Kowalska J.: Disiarczek dimetylu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 47-52
 • Kowalska J.: Dimethyl disulfide - gas chromatographic determination method in workplace air, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski), Brak, Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • Kozieł E.: Benzotiazol- metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 19-24
 • Kozieł E., Makhniashvili I.: Chromatographic method of determination of benzothiazole in workplace air, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski), Brak, Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.: Środki ochrony skory. Zastosowanie, wymagania, certyfikacja, Przemysł Chemiczny, 2004, 83/11, s. 1-2
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.M.: Środki ochrony skóry. Zastosowanie, wymagania,certyfikacja, Przemysł Chemiczny, 2004, 83(11), s. 538-539
 • Makhniashvili I., Pośniak M., Szewczyńska M.: Chemical Hazards in Polish Iron Foundries, (W: The Premier Conference and Exposition for Occupational and Environmental Healthand Safety ProfessionalsGeorgia World Congress Center), Brak, Atlanta, 8-13 maj, 2004
 • Makles Z.: Bezpieczeństwo pracy przy magazynowaniu i transporcie ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 1(390), s. 15
 • Makles Z., Galwas-Zakrzewska M.: Ozon bezpieczeństwo ludzi i środowiska, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 6(395), s. 25
 • Michalik J.S.: Uzupełnienia i zmiany 7 przepisów Dyrektywy Seveso II, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 9(398), s. 8
 • Michalik J.S.: Development of tools supporting the implementation of the Seveso II Directive requirements in Poland, (W: Proceedings of the 11-th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries - Loss Prevention 2004 - Full Texts), PetroChemEng, Praha, 31 maja - 3 czerwca, 2004
 • Michalik J.S.: Implementacja Dyrektywy Seveso II w Polsce. Dostosowanie polskich przepisów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym do aktualnych regulacji UE - zakres niezbędnych zmian, (W: Materiały Seminarium Projekt PHARE PL 0105.04.01 "Control of Seveso II Accidents - Technical Assistance, Poland"), Brak, Częstochowa, 14 oraz 21 czerwca, 2004
 • Michalik J.S.: Zagrożenia chemiczne i radiologiczne w Polsce - ich ocena, prognozowanie, metody przeciwdziałania, (W: XXIII Konferencja Naukowa "Ratownictwo chemiczne i materiały niebezpieczne - bezpieczeństwo i zagrożenia"), Fundacja Ekologiczna Zielonych "Ratujmy Świat", Łódż, 29 czerwca, 2004
 • Michalik J.S., Domański W.: Zawartość i cele programu zapobiegania awariom i systemu bezpieczeństwa w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 2(391), s. 22-25
 • Pośniak M., Koradecka D.: Assessment of Occupational Risk Posed by Chemical Compounds, Coal Industry Publishing House, 2004, s. 532
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Jankowska E.: Zanieczyszczenia chemiczne w środowisku pracy biurowej - ocena narażenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 6(395), s. 21
 • Szewczyńska M., Ekiert E., Makhniashvili I.: Odlewnictwo żeliwa - zagrożenia chemiczne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 12, s. 14-16
 • Szewczyńska M., Ekiert E., Trojanowicz M., Gościńska M.: HPLC determination of select phenols and amines in environmental samples using enzymatic biosensors and amperometric detection, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski), Brak, Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • Zatorski W.: New dewelopment in chemical modifications of rigid polyurethane foames, (W: 40 Miedzynarodowe Symopozjum Polimerów IUPAC WORLD POLYMER CONGRESS 2004), Brak, Paryż, Francja, 4-9 lipiec 2004, 2004
 • Zatorski W.: Stan przemysłu polskich tworzyw sztucznych przed akcesja do Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia, (W: I Międzynarodowy Salon Tworzyw Sztucznych i Chemii - PROCHEMIA 2004), Brak, Warszawa, 25-27.02, 2004
 • Domański W.: Narażenie na pary rozpuszczalników podczas procesów uszlachetniania skór craft, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 1(378), s. 27
 • Domański W.: Zagrożenia nitrozoaminami na stanowiskach pracy w przemyśle gumowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 4(381), s. 20-22
 • Domański W.: Selection of Capillary Columns for Separation of N-Nitrosamines in Mixtures by Gas Chromatography, Chemia Analityczna, 2003, 48, s. s. 203-209
 • Galwas-Zakrzewska M.: Biopaliwa a ochrona środowiska, (W: Seminarium pt. Niebezpieczne substancje chemiczne w środowisku – zapobieganie zagrożeniom), Brak, Płock 18-19 listopada, 2003
 • Galwas-Zakrzewska M., Makles Z.: Biopaliwa w polityce ekologicznej Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 7-8(384-385), s. 40
 • Galwas-Zakrzewska M., Makles Z.: Wpływ biokomponentów na skład salin silnikowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 11(388), s. 10-13
 • Galwas-Zakrzewska M., Pohorecki R.: Enzymatic hydrolysis of tannins, (W: Proceedings of the South African Chemical Engineering Congress), Brak, Sun City, South Africa, 3-5 September, 2003
 • Galwas-Zakrzewska M., Pohorecki R.: Enzymatic membrane reactor, (W: Proceedings of 4th European Congress of Chemical Engineering), Brak, Granada, Spain, 21-25 September, 2003
 • Gliński M.: Skuteczność urządzeń wentylacji miejscowej wywiewnej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 6 (383), s. 25-28
 • Jankowska E., Jankowski T., Kondej D.: Badanie obszarów wentylowanych i nie wentylowanych w pomieszczeniu pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 1(378), s. 17
 • Jankowska E., Kondej D., Pośniak M.: Subiektywna ocena jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, Medycyna Pracy, 2003, 54(5), s. 437-444
 • Jankowska E., Pośniak M.: Problemy jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 2(379), s. 5
 • Jeżewska A.: 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metanoiden - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 185-190
 • Jeżewska A.: Akrylaldehyd - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 7-12
 • Jeżewska A.: 1-Chloro-1-nitropropan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 25-30
 • Jeżewska A.: 2-Izopropoksyetanol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 99-104
 • Kowalska J.: 2-Fenoksyetanol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 65-70
 • Makhniashvili I.: Nitrowe pochodne wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środowisku, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 3(380), s. 17-20
 • Makles Z., Pośniak M.: Substancje emitowane z palących się świec, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 6(383), s. 28
 • Michalik J.S.: Kształtowanie postaw i zachowań pracowników w celu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 6(383), s. 8
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - nowe regulacje prawne (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 7-8(384-385), s. 5-7
 • Pośniak M.: Spaliny silników Diesla - zasady i metody oceny narażenia zawodowego, Medycyna Pracy, 2003, 54 (4), s. 389-393
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Spaliny silników Diesla - narażenie na substancje chemiczne w zajezdniach autobusowych, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2003, XXXVI (1), s. 75-80
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Occupational Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons During Diesel, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2003, 1(9), s. 69-73
 • Rupiński S., Brzozowski Z.K., Skwara K., Zatorski W.: Modyfikaty skrobi o dużej lepkości, PRZEMYSŁ CHEMICZNY, 2003, 8, s. 9-2
 • Skowroń J.: XLI Posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 3(380), s. 31
 • Szewczyńska M., Wcisło M., Trojanowicz M., Saar J., Compagnone D.: HPLC determination of selected amines with enzymatic biosensor for amperometric detection, Chemii Analitycznej, 2003, 48, s. 591
 • Zatorski, Brzozowski Z.K., Łebek K., Rupiński S.: Synthesis of PUR and PUR-PIR foams with bromine flame retardant, Polish Journal of Chemical Technology, 2003, 9
 • Benczek K., Gliński M.: Emisja zanieczyszczeń do środowiska powietrznego pomieszczeń i sposoby jej ograniczania, (W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe), (Pod red.: E. Kowala), Uniwersytet Zielonogórski Instytut Podstaw Techniki. Centrum Zastosowań Ergonomii, Zielona Góra, 2002
 • Domański W.: Sampling and Determination of Volatile N-Nitrosamines in Workplace Air, Chemia Analityczna, 2002, 6(47)
 • Gliński M.: Metody określania skuteczności wentylacji ogólnej i miejscowej, (W: Materiały z XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Technicznej "Wentylacja, klimatyzacja i energetyka cieplna w budownictwie ogólnym"), Brak, Zakopane-Krościenko, 2002
 • Gliński M.: Dust Emission and Efficiency of Local Exhaust Ventilation During Cast Iron Grinding, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2002, 1(8), s. 97-105
 • Gliński M.: Zapobieganie niewłaściwym parametrom mikroklimatu - rozwiązania techniczne i organizacyjne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 12(377)
 • Gliński M.: Edukacja w zakresie zapewnienia dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach, (W: Materiały Konferencyjne), PW, Warszawa, 2002
 • Michalik J.S.: Obiekty zagrażające poważną awarią przemysłową. Nowe kryteria kwalifikacyjne., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 2(367), s. 16-19
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Narzędzia wspomagające wykonywanie zadań i procedur, Rynek Chemiczny, 2002
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce (3), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 1(366), s. 11-16
 • Michalik J.S., Gajek A.: Przewidywanie powstawania w trakcie awarii niebezpiecznych substancji chemicznych, nieobecnych w warunkach normalnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 11(376), s. 15
 • Michalik J.S., Gajek A.: Substancje niebezpieczne powstające podczas poważnych awarii przemysłowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 10(375), s. 14
 • Trojanowicz M., Drzewicz P., Szewczyńska M., [i inni]: Radiolytic degradation and toxicity changes in g-irradiated solution of 2,4-dichlorophenol, Rad. Phys. Chem., 2002, 65, s. 357
 • Trojanowicz M., Szewczyńska M., Wcisło M.: Electrochemical Flow Measurements. Recent Advances, Electroanalysis, 2002, 15 (5-6), s. 1
 • Brown H. S., Angel D., Broszkiewicz R., Krzyśków B.: Occupational Safety and Health System in Poland in the 1990: a Regulatory System Adapting to Societal Transformation, Policy Sciences, 2001, 34
 • Domański W., Makles Z: Zagrożenia czynnikami chemicznymi przy wylewaniu posadzek z betonu i tworzyw sztucznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3, s. 20-23
 • Gliński M.: Ograniczanie emisji zanieczyszczeń w pomieszczeniach pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Jankowska E.: Badanie filtrów powietrza metodą zliczania cząstek, (W: Materiały VIII Sympozjum: Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy), Brak, Łódź, 2001
 • Jankowska E.: Metody badania wysoko skutecznych metariałów filtracyjnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 1, s. 11-14
 • Jankowska E., Jankowski T.: Znaczniki gazowe w technice wentylacyjnej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 9(362), s. 15-19
 • Jankowska E., Jankowski T., Kondej D.: Badanie obszarów wentylowanych i nie wentylowanych w wybranych pomieszczeniach pracy, (W: Materiały VIII Sympozjum: Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy), Brak, Łódź, 2001
 • Jankowski T., Jankowska E.: Investigation of aerosol emission using tracer gas method, (W: European Aerozol Conference), Brak, Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2001
 • Jeżewska A.: Heksametylotriamid kwasu fosforowego (V) - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 4(30), s. 48-53
 • Lisowski A., Jankowska E., Thorpe A., Brown R.C.: Performance of textile fibre filter material measured with monodisperse and standard aerosols, Powder Technology, 2001, 118, s. 149-159
 • Michalik J.S.: Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym. Nowe polskie przepisy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 9
 • Pośniak M.: Air sampling and gas-chromatographic determination of chlorodinitrobenzene isomers in the working environment, Acta Chromatographica, 2001, 11, s. 232-243
 • Pośniak M., Makles Z.: Stosowanie gazów technicznych w butlach - wybrane zagadnienia bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3 (438), s. 22-25
 • Pośniak M., (red. opracownia): Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1889 r. w sprawie bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony zdrowia przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi podczas pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Jeżewska A.: Ocena zagrożenia dioksynami środowiska naturalnego oraz metody ich oznaczania w spalinach i powietrzu atmosferycznym, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2001, 4(XXXIV), s. 267-275
 • Zatorski W., Brzozowski Z.: Tworzywa spienione, Plastics Review, 2001, 2(24), s. 69-73
 • Jankowska E., Reponem T., Willeke K., Grinshpun S. A., Choi K. J.: Collection of fungal spores on air filters and spore reentrainment from filters into air, Journal of Aerosol Science, 2000, 8(31), s. 969-978
 • Lisowski A., Jankowska E., Thorpe A., Brown R. C.: Penetration of monodisperse and polydisperse aerosols throught textile fibre filters, Journal of Aerosol Science, 2000, 31, s. 206-207