Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie narzędzia do oceny e-kompetencji osób z niepełnosprawnością narządu wzroku niezbędnych do podjęcia pracy

Kierownik projektu: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

Streszczenie projektu:

Głównym celem projektu było opracowanie narzędzia wspomagającego ocenę kompetencji cyfrowych (e-kompetencji) niezbędnych przy osiągnięciu samodzielności oraz wykonywaniu pracy zawodowej przez osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku.

  Okładka opracowanych materia-łów informacyjnych  
  Projekt  I.N.14. Okładka opracowanych materiałów informacyjnych  

W ramach projektu przeprowadzono wśród osób z niepełnosprawnością narządu wzroku wywiady pogłębione oraz badania obsługi komputera. Na tej podstawie wybrano e-kompetencje kluczowe z punktu widzenia samodzielności oraz aktywizacji zawodowej tej grupy. Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone wśród 50 osób z niepełnosprawnością narządu wzroku na podstawie opracowanego kwestionariusza wywiadu. Średnia wieku badanych osób wyniosła 43,3 lata (SD = 15,3, min = 19, max = 74). Średni czas trwania niepełnosprawności to 29,6 lat (SD = 14,4, min = 4, max = 72). Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku wskazały, że kompetencje cyfrowe we współczesnym świecie są bardzo ważne. Umożliwiają one prowadzenie samodzielnego życia, podjęcie aktywności zawodowej, edukacji, czy też ułatwiają poruszanie się po mieście. Własne umiejętności obsługi komputera bądź przeglądarek internetowych osoby te oceniają na poziomie średniozaawansowanym.

W celu sprawdzenia powyższych deklaracji, które uzyskano podczas wywiadów bezpośrednich, przeprowadzono badania w trakcie pracy przy komputerze. W badaniach wzięło udział 12 osób (6 mężczyzn i 6 kobiet, niewidomych i słabowidzących/niedowidzących), których średnia wieku wyniosła ok. 43 lata. Średni czas bycia osobą niepełnosprawną wyniósł ok. 32 lata.

Analiza przeprowadzonych testów wykazała, że osoby niewidome lepiej radzą sobie z pracą przy komputerze niż osoby słabowidzące; wykonują polecenia szybciej i sprawnej oraz popełniają mniej błędów. Wynika to przede wszystkim z różnicy w posługiwaniu się sprzętem komputerowym.

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz badań przy użyciu komputera opracowano wstępną wersję aplikacji do oceny e-kompetencji osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Następnie poddano ją weryfikacji przez 40 osób niewidomych oraz słabowidzących i na podstawie zgłaszanych przez nie uwag opracowano jej wersję końcową.

W ostatecznej wersji aplikacja składa się z 42 zadań. Jej wynikiem jest raport wyświetlany w postaci pliku Excel zawierający informacje o wykonaniu poszczególnych zadań, czasie ich wykonania od momentu rozpoczęcia działania aplikacji oraz tabelę podsumowującą uzyskane wyniki. Do aplikacji dołączona jest instrukcja jej obsługi w pliku PDF oraz WORD (przeznaczona do czytania przez czytniki ekranu).

Opracowano również materiały informacyjne dotyczące kompetencji cyfrowych i ich poziomu wśród osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.

Weryfikacja opracowanych materiałów odbyła się podczas 2 seminariów.

Wyniki projektu przedstawiono w 1 publikacji w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym i 1 publikacji w czasopiśmie o zasięgu krajowym oraz zaprezentowano w referatach na 1 konferencji międzynarodowej i 2 konferencjach krajowych.

 

Test Kompetencji Cyfrowych dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku (TKC)

Autor: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

2019 r.Jednostka: Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019