Wykaz Projektów
Streszczenie

Współpraca z MOP oraz z międzynarodową siecią centrów CIS w celu upowsze-chniania i ułatwiania dostępu do wiedzy związanej z bezpieczeństwem pracy

Kierownik projektu: mgr Dorota Pięta

Streszczenie projektu:

Celem zadania było upowszechnianie wiedzy z zakresu bhp w Polsce i na świecie we współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP) i innymi organizacjami związanymi z bhp za granicą.

 

W ramach zadania zrealizowano następujące prace:

 

  1. Upowszechniano obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w  Pracy (dalej „Dnia”) w Polsce.

Na każdy rok przygotowano oddzielną stronę internetową poświęconą wybranej na dany rok tematyce Dnia. Tę tematykę promowano także podczas konferencji i seminariów. Materiały dotyczące obchodów Dnia upowszechniano w formie drukowanej i elektronicznej przez media branżowe, wysyłki mailingowe, portal Facebook i bezpośrednio dystrybuując w trakcie konferencji
i seminariów.

 

  1. Upowszechniano w kraju najważniejsze zagraniczne wydarzenia i informacje o bhp.

Na stronie CIOP-PIB zamieszczono informacje na temat:

- 3 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy – MOP (2017, 2018, 2019)

- obchodów 100-lecia MOP

- wyników projektu MOP dotyczącego kosztów, które ponosi społeczeństwo w wyniku nieprzestrzegania zasad bhp

- XXI Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Singapurze

- Międzynarodowego Festiwalu Mediów nt. Bezpieczeństwa Pracy (IMFP), towarzyszącego ww. Kongresowi

- konkursu Mediów SafeYouth@Work (Młodzi Bezpieczni w Pracy) organizowanego przez MOP

- bieżących publikacji MOP w zakresie bhp. Tytuły publikacji przetłumaczono na język polski.

Na stronie internetowej Instytutu opublikowano narzędzia i prezentacje interaktywne dotyczące zatrudnienia i warunków pracy na świecie, plany spotkań MOP oraz kalendarze szkoleń bhp organizowanych przez MOP i innych wydarzeń międzynarodowych.

 

  1. Upowszechniano krajowe informacje o bhp za granicą.

Przygotowano informacje w języku angielskim dotyczące bhp i upowszechniono je przez strony internetowe instytucji zagranicznych oraz portal Facebook. Informacje dotyczyły:

- 100-lecia polskiej polityki społecznej

- 3 edycji Konkursu na Plakat Bezpieczeństwa Pracy

- dobrych praktyk w Polsce w zakresie zarządzania wiekiem w pracy oraz zarządzania substancjami niebezpiecznymi

- „Ramowych wytycznych w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”

-  międzynarodowej konferencji pn. „Novel technological innovations for occupational safety and health” (OSH InnoTech), która odbyła się w Warszawie

-  konkursu fotograficznego i filmowego „O!Znaki pracy”.

 

Rozwijano także anglojęzyczną bazę piśmiennictwa polskiego OSH-BHP, którą wzbogacono o streszczenia 120 nowych krajowych artykułów i wydawnictw zwartych z dziedziny bhp.

Wyniki zadania przedstawiono w 3 publikacjach przygotowanych do czasopism o zasięgu krajowym oraz zaprezentowano 4 referaty podczas konferencji i seminariów krajowych. Odbiorcami opracowanych informacji/materiałów na temat bhp było w sumie ok. 146 tys. osób. Jednostka: Pracownia Komunikacji Społecznej

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019