Wykaz Projektów
Streszczenie

Wytyczne do działań na rzecz utrzymywania zdolności do pracy w ramach wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR)

Kierownik projektu: dr inż. Zofia Pawłowska

Streszczenie projektu:

Podstawowym celem zadania było wspomaganie wdrażania w przedsiębiorstwach działań
w zakresie społecznej odpowiedzialności w celu utrzymywania zdolności do pracy.

W ramach zadania opracowano listy kontrolne i wskaźniki wspomagające ocenę działań
w zakresie społecznej odpowiedzialności, skierowane na utrzymywanie zdolności do pracy.

Przeprowadzono analizę 551 dobrych praktyk wdrażanych w 30 przedsiębiorstwach przodujących w Rankingu Odpowiedzialnych Firm[1]. W jej wyniku określono, jakiego rodzaju zagadnienia społecznej odpowiedzialności są najczęściej uwzględniane w działaniach przedsiębiorstw oraz wytypowano przykłady dobrych praktyk, których opisy włączono do wytycznych na temat wdrażania działań w zakresie społecznej odpowiedzialności w celu utrzymywania zdolności do pracy. Opracowano wytyczne na temat wdrażania działań w zakresie społecznej odpowiedzialności w celu utrzymywania zdolności do pracy oraz materiały informacyjne zawierające listy kontrolne i zestaw wskaźników do oceny tych działań.

  Zadanie 4.G.06. Proces wdrażania społecznie odpowiedzialnych działań skierowanych na utrzymy-wanie zdolności do pracy w organizacji

 Zadanie 4.G.06. Proces wdrażania społecznie odpowiedzialnych działań skierowanych na utrzymywanie zdolności do pracy w organizacji

 

W wytycznych opisano proces wdrażania działań skierowanych na utrzymywanie zdolności do pracy w organizacji w sposób zgodny z zasadami przedstawionymi w normie ISO 26000 „Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności”. Dwa pierwsze etapy tego procesu mają zapewnić, że działania te są planowane i wdrażane w sposób świadomy i oparty na wiedzy, a także obejmują zrozumienie pojęcia zdolności do pracy i poznanie czynników ją kształtujących oraz poznanie zagadnień społecznej odpowiedzialności odnoszących się do utrzymywania zdolności do pracy. Etapy 3. i 4. obejmują analizę obecnego oddziaływania organizacji na zdolność do pracy, ocenę szans wzmocnienia oddziaływań uznanych za korzystne i wyeliminowania lub ograniczenia oddziaływań niekorzystnych, a także określanie priorytetów z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, w tym przede wszystkim osób wykonujących pracę na rzecz organizacji. Etap 5. procesu to określenie zasad i kryteriów służących monitorowaniu i ocenie realizacji działań, o podjęciu których zdecydowano w etapie 4. Wytyczne zawierają zalecenia dotyczące działań
w każdym etapie oraz narzędzia (w postaci list kontrolnych oraz przykładowych kwestionariuszy do badań osiąganych wyników) wspomagające ich realizację, a także zalecenia dotyczące ładu organizacyjnego, który wspiera realizację działań na każdym etapie i może być rozwijany
w ramach systemu zarządzania BHP zgodnego z normą ISO 45001. Przedstawiono w nich również krótkie opisy przykładów dobrych praktyk, które mogą stanowić inspirację do działań
w odniesieniu do różnych zagadnień społecznej odpowiedzialności.

W materiałach informacyjnych przedstawiono w syntetyczny sposób podstawowe zagadnienia odnoszące się do oceny działań skierowanych na utrzymywanie zdolności do pracy i ich przedstawiania w raportach niefinansowych w sposób zgodny z nowym standardem GRI 403: 2018. Pokazano przykłady wskaźników wiodących, które można zastosować do monitorowania i oceny realizacji różnego rodzaju działań, oraz wskaźników wynikowych do oceny osiągniętych rezultatów. Do podstawowych wskaźników wynikowych zaliczono wskaźniki wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą, które charakteryzują wyniki działań organizacji w zakresie identyfikowania zagrożeń i oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego. Są one proponowane w wytycznych GRI 403. Wskazano również na potrzebę oceny wyników działań skierowanych na utrzymywanie zdolności do pracy z wykorzystaniem wskaźników zrównoważenia pracy, takich jak samoocena stanu zdrowia, samopoczucia psychicznego, równowagi praca – życie prywatne oraz perspektyw rozwoju zawodowego i zatrudnienia.

Wstępne wersje wytycznych oraz materiałów informacyjnych były przedmiotem dyskusji
z członkami Zespołu zadaniowego ds. rozwijania koncepcji CSR w ramach polityki BHP (powołanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), a także z członkami Stowarzyszenia Forum ISO 45001 i weryfikowane oraz uzupełniane odpowiednio do wyników dyskusji.

Wyniki zadania przedstawiono w 2 publikacjach w czasopiśmie o zasięgu krajowym,
1 publikacji przygotowanej do czasopisma o zasięgu krajowym i 1 rozdziale do anglojęzycznej monografii oraz zaprezentowano na 2 konferencjach krajowych.[1] Ranking Odpowiedzialnych Firm to zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych w aspekcie wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności. Organizatorem rankingu jest Koźmiński Business Hub, natomiast partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.Jednostka: Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka

Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.12.2019