Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie bazy danych do oceny narażenia na nanoobiekty oraz ich aglomeraty i agregaty (NOAA) występujące w środowisku pracy

Kierownik projektu: dr Przemysław Oberbek

Streszczenie projektu:

Celem zadania było stworzenie bazy danych zawierającej informacje do oceny narażenia na nanoobiekty oraz ich aglomeraty i agregaty (NOAA), które zostały określone na podstawie wyników badań przeprowadzonych na stanowiskach pracy w rzeczywistych warunkach narażenia.

Otrzymywanie i wprowadzanie do obrotu produktów nanotechnologii może powodować powstawanie nowych zagrożeń w środowisku pracy. Wpływ specjalnie projektowanych i wytwarzanych nanomateriałów na organizmy żywe jest trudny do przewidzenia. Nanoobiekty ze względu na swoje rozmiary i niewielką masę zachowują się w powietrzu podobnie jak gazy; łatwo się przemieszczają i unoszą wraz z ciepłym powietrzem. Jest to bardzo istotne ze względu na fakt, że układ oddechowy to jedna z głównych dróg narażenia dla ludzi.

W celu zharmonizowania wyników badań, dokumentacji oraz wyznaczników narażenia
i kontekstu pomiarów narażenia w ramach prac instytutów PEROSH (sieć europejskich instytutów badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii) została opracowana i utworzona baza NECID (Nano Exposure & Contextual Information Database;http://necid.ifa.dguv.de, http://necid.eu) będąca platformą cyfrowej dokumentacji dotyczącej narażenia na NOAA na stanowiskach pracy.

 

Zadanie 4.G.04. Ekran startowy europejskiej bazy NECID

Zadanie 4.G.04. Ekran startowy europejskiej bazy NECID

 

W ramach realizacji celów szczegółowych określono sposoby postępowania podczas analizowania danych dotyczących oceny narażenia na NOAA występujące w środowisku, wykonano 30 badań narażenia na NOAA przy różnych procesach nanotechnologicznych, dane z badań wprowadzono do bazy NECID. Opracowano również broszurę, materiały informacyjne i materiały szkoleniowe, w których omówiono zagadnienia dotyczące ryzyka związanego z NOAA w środowisku pracy (przedstawiono w nich zasady postępowania podczas przedstawiania i korzystania z danych zawartych w bazie), a także broszurę, materiały informacyjne i szkoleniowe zweryfikowano podczas seminarium CIOP-PIB. Przeprowadzono 3 szkolenia pracodawców i pracowników bezpośrednio związanych z wytwarzaniem i stosowaniem nanomateriałów, przedstawicieli laboratoriów środowiskowych oraz służb BHP wpływających na kształtowanie bezpiecznych warunków pracy w zakładach, w których mogą być emitowane NOAA. Na szkoleniach omawianom.in. rodzaje nanomateriałów, terminologię i definicje, zagrożenia ze strony nanomateriałów, kwestie prawne i legislacyjne, tematykę oceny ryzyka i narażenia na NOAA oraz bazę NECID, jej strukturę oraz zawarte w niej dane.

Wyniki zadania upowszechniono w 2 publikacjach w czasopismach o zasięgu krajowym,
1 publikacji w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym, 1 publikacji przygotowanej do czasopisma o zasięgu międzynarodowym i 1 rozdziale do monografii oraz zaprezentowano na 6 konferencjach międzynarodowych, 2 konferencjach krajowych, 5 seminariach i 1 spotkaniu informacyjno-networkingowym, 2 spotkaniach grupy roboczej i 1 sympozjum. Informacje na temat bazy zostały także umieszczone w aneksie C do normy EN 17058:2019.

 

 

NECID – baza zawierająca dane o narażeniu na nanoobiekty oraz informacje kontekstowe. Materiały informacyjne CIOP-PIB

Autor: dr Przemysław Oberbek – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji

2019 r.Jednostka: Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019