Wykaz Projektów
Streszczenie

Doskonalenie systemu zarządzania akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących CIOP-PIB w zakresie kompetencji organizacyjnych oraz zapewnienia jakości wyników badań i wzorcowań poprzez uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Makowski

Streszczenie projektu:

Celem realizacji zadania było utrzymanie statusu CIOP-PIB jako jednostki akredytowanej w obszarze badań parametrów środowiska pracy i środków ochrony indywidualnej, a także w obszarze wzorcowania przyrządów pomiarowych stosowanych w procesie oceny środowiska pracy. Dla realizacji tak sformułowanego celu w każdym z etapów zadania odpowiednio zaplanowano i wykonywano następujące działania:

-      aktualizację dokumentów systemu zarządzania laboratoriów badawczych i wzorcujących, uwarunkowaną aktualnymi potrzebami, wynikającymi ze zmian dokumentów akredytacyjnych

-      przeprowadzenie auditów wewnętrznych

-      zrealizowanie niezbędnych działań korygujących i zapobiegawczych

-      zrealizowanie programów kontroli jakości badań i wzorcowań

-      uczestnictwo w programach porównań międzylaboratoryjnych

-      doskonalenie kompetencji personelu laboratoriów badawczych i wzorcujących Instytutu, między innymi poprzez szkolenia

-       ocenę kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w ramach auditów zewnętrznych.

W trakcie realizacji zadania, w wyniku weryfikacji dokumentacji systemowej, wprowadzano niezbędne zmiany do Księgi Jakości Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (obecnie obowiązuje 5. wydanie tego dokumentu) oraz do wszystkich utrzymywanych procedur organizacyjnych Zespołu Laboratoriów Badawczych (18 procedur) i Zespołu Laboratoriów Wzorcujących (19 procedur).

W ramach doskonalenia kompetencji technicznych i organizacyjnych oraz działań związanych z oceną funkcjonującego w laboratoriach badawczych i wzorcujących systemu zarządzania w latach 2017–2019 przeprowadzono łącznie 44 audyty wewnętrzne, podjęto realizację 19 działań korygujących i 59 działań zapobiegawczych (wynikających z przeglądów zarządzania, audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz zgłoszeń pracowników), wykonano 155 powtórnych badań w ramach programów zapewnienia jakości badań oraz 26 powtórnych wzorcowań w ramach programów zapewnienia jakości wzorcowań, a także doskonalono kompetencje personelu przez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych oraz 18 szkoleniach zewnętrznych.

Ponadto w ramach doskonalenia kompetencji technicznych w latach 2017–2019 laboratoria badawcze i wzorcujące Instytutu uczestniczyły w odpowiednich krajowych i międzynarodowych programach porównań międzylaboratoryjnych oraz w programach badań biegłości.

Wymienione powyżej działania, podjęte w trakcie realizacji zadania, były przedmiotem ocen dokonywanych corocznie przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Przeprowadzone w tym okresie audyty PCA potwierdziły kompetencje Zespołu Laboratoriów Badawczych oraz Zespołu Laboratoriów Wzorcujących CIOP-PIB do wykonywania badań i wzorcowań w ramach posiadanej akredytacji. W szczególności, w rezultacie audytu PCA w Zespole Laboratoriów Badawczych CIOP-PIB przeprowadzonego w ramach zadania, przedłużono akredytację PCA nr AB 038 na kolejny cykl akredytacji, tj. na lata 2018–2022. Analogicznie, w 3. etapie zadania, w rezultacie audytu PCA w Zespole Laboratoriów Wzorcujących CIOP-PIB uzyskano przedłużenie akredytacji PCA nr AP 061 na kolejny cykl akredytacji, obejmujący lata 2020–2024.

Realizacja wszystkich prac podjętych w ramach realizacji zadania pozwoliła na utrzymanie i doskonalenie kompetencji akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących Instytutu, potwierdzonych certyfikatami akredytacji Zespołu Laboratoriów Badawczych CIOP-PIB nr AB 038 oraz Zespołu Laboratoriów Wzorcujących nr AP 061. Dzięki akredytacji laboratoria aktywnie uczestniczą w procesach oceny zgodności, wykonując badania wyrobów i parametrów środowiska pracy oraz wzorcowania wyposażenia pomiarowego i badawczego. Dzięki powyższym działaniom laboratoria badawcze i wzorcujące Instytutu dostarczają wiarygodnych wyników badań i wzorcowań, co przekłada się na działania istotne dla poprawy w zakresie ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy.Jednostka: Sekcja Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019