Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój i aktualizacja wieloplatformowego systemu oprogramowania kompu-terowego wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach

Kierownik projektu: mgr inż. Andrzej Biernacki

Streszczenie projektu:

Celem zadania było dostarczanie polskim przedsiębiorstwom oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zawsze zgodnego z aktualnym stanem prawnym, postępem technicznym oraz najnowszą wiedzą w zakresie bhp.

W ramach zrealizowanych prac rozbudowano, udoskonalono i zaktualizowano komputerowy system STER wspomagający zarządzanie bhp w przedsiębiorstwie, zgodnie ze zmieniającym się stanem prawnym, w miarę wchodzenia w życie w latach 2017–2019 nowych aktów prawnych regulujących sposoby prowadzenia obowiązkowych działań w zakresie bhp, a także z uwzględnieniem doświadczeń i potrzeb zgłaszanych przez jego użytkowników.

Opracowano łącznie 3 kolejne nowe wersje systemu STER: 8.9 (2017 r.), 8.10 (2018 r.), 8.11 (2019 r.), o sukcesywnie zwiększanej funkcjonalności, odwołujące się do baz danych, umieszczone w wersji instalacyjnej na nośniku optycznym, wraz z dokumentacją, wspomagające zarządzanie bhp w przedsiębiorstwie, wdrożone i wykorzystywane w kilkuset przedsiębiorstwach na terenie całej Polski.

Każdorazowo wprowadzone zmiany w strukturze bazy danych, a zarazem w kodzie źródłowym wszystkich modułów systemu, uwzględniano w niezbędnej modyfikacji programu konwersji bazy danych systemu STER, służącego do przeniesienia danych z wcześniejszych wersji systemu. Uaktualniano także dokumentację systemu wraz z zawartością stosownych plików pomocy kontekstowej zgodnie z wprowadzonymi zmianami w poszczególnych modułach systemu.

 

Zadanie 2.G.21. Formularze aplikacji webowej SterWeb wspomagającej zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (czynnik promieniowanie podczerwone), wyświetlone w przeglądarce internetowej Google Chrome

 

Oprogramowanie komputerowe STER (dystrybuowane w wersji instalacyjnej na płytach CD), w trakcie realizacji zadania zostało dostarczone do około 38 nowych przedsiębiorstw i ośrodków szkoleniowych, (pozyskanych w wyniku podjętych działań promocyjnych na konferencjach, targach, seminariach, szkoleniach czy też zamieszczonych informacji na stronach internetowych Instytutu) oraz zostało dostarczone (w ramach aktualizacji) do aktualnych użytkowników systemu, wykorzystujących w działalności zawsze aktualną wiedzę w nim zgromadzoną.

Sukcesywnie na stronach tematycznych serwisu internetowego dotyczącego systemu STER upowszechniano materiały informacyjne dotyczące jego efektywnego użytkowania i promujące jego wdrażanie w przedsiębiorstwach i ośrodkach szkoleniowych.

Równolegle prowadzono prace związane z rozbudową webowej wersji oprogramowania systemu SterWeb przez implementowanie kolejnych wybranych funkcjonalności systemu w języku Java.

W ramach wykonanych prac aktualizowano w sposób ciągły strukturę bazy danych oprogramowania SterWeb dostosowaną do wymagań wykorzystanej technologii, opracowano niezbędne elementy interfejsu użytkownika – stosowne formularze przeznaczone do wyświetlania i wprowadzania danych, stworzono wymagane raporty przedstawiające zestawienia prezentujące wprowadzone dane szczegółowe dla kolejnych typów czynników, zaimplementowano wszystkie niezbędne klasy napisane w języku Java, przeznaczone zarówno do pobierania danych z bazy, jak i do ich przetwarzania oraz prezentacji na poszczególnych formularzach czy też do interakcji z użytkownikiem.

Przeprowadzono ponadto 7 jednodniowych szkoleń w zakresie obsługi i efektywnego wykorzystania systemu STER (z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych materiałów szkoleniowych, dostarczanych słuchaczom przed rozpoczęciem szkolenia), których uczestnikami było 47 przedstawicieli służb bhp z 8 przedsiębiorstw i uczelni wyższych oraz 6 jednogodzinnych wykładów (prowadzonych w ramach studiów podyplomowych i innych rodzajów szkoleń orgaznizowanych przez Centrum Edukacyjne w Instytucie) prezentujących zasady funkcjonowania systemu STER, w których uczestniczyły 132 osoby, a każdy z uczestników wykładu/warsztatu otrzymał na płycie CD wersję demonstracyjną systemu STER. Udzielano również licznych konsultacji i porad telefonicznych oraz e-mailowych w odpowiedzi na zapytania zgłaszane przez aktualnych użytkowników systemu STER.

Wyniki zadania przedstawiono w 1 publikacji o zasięgu krajowym.Jednostka: Dział Informatyki

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019