Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie wytycznych dotyczących metod doboru i stosowania środków ochrony przed upadkiem z wysokości w budownictwie

Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Dąbrowski

Streszczenie projektu:

Głównym celem zadania było opracowanie wytycznych obejmujących zasady doboru i stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej przed upadkiem z wysokości dla wybranych robót budowlanych, a także opracowanie na ich podstawie interaktywnej aplikacji mobilnej wspomagającej ten dobór.

Przeanalizowano przyczyny i skutki upadków z wysokości, powodowanych brakiem zarówno środków ochrony zbiorowej, jak i indywidualnej lub nieprawidłowościami w ich stosowaniu, z wykorzystaniem głównie danych Państwowej Inspekcji Pracy (opisy 346 wypadków zbadanych przez PIP w latach 2013–1017), a także dostępnych publikacji i nowych rozwiązań proponowanych przez ich producentów. Dokonano wyboru robót budowlanych, podczas których najczęściej występują upadki z wysokości, jak również odpowiadających specyfice działalności badanych 10 firm, w których przeprowadzono wizyty studialne. Opracowano katalog środków ochrony wraz z rysunkami
i fotografiami. Na podstawie zebranego materiału ilustracyjnego opracowano graficznie 416 rysunków mających zastosowanie przy realizacji zaplanowanych produktów zadania.

Opracowane wytyczne zawierają opis działań związanych z doborem środków ochrony przed upadkiem z wysokości, ze szczególnym uwzględnieniem: analizy wymagań prawnych, oceny specyfiki planowanej inwestycji budowlanej, samego doboru (z określeniem zakresu informacji niezbędnych do przekazania pracownikom) oraz efektywności i elastyczności działań w celu ich dostosowania do zmieniających się inwestycji budowlanych (zwrócenie uwagi na możliwość zastosowania technologii informatycznej, w tym opisanej w wytycznych mobilnej aplikacji komputerowej). Wytyczne zostały także upowszechnione na stronie internetowej CIOP-PIB.

 

Rysunek 1. Interaktywna aplikacja mobilna wspomagająca dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej w budownictwie - ekran powitalny dla użytkownika aplikacji (ekran komputera i telefonu komórkowego)

 

Opracowano materiał źródłowy do aplikacji zawierający szczegółowe opisy: 11 robót budowlanych, 241 przypisanych do nich prac i proponowanych do stosowania przy ich wykonywaniu środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Wytyczne oraz materiał źródłowy do aplikacji zostały zweryfikowane przez wybranych 2 ekspertów budowlanych, a następnie dokonano niezbędnych zmian i uzupełnień w ww. opracowaniach. Na ich podstawie opracowano założenia do zaprojektowania i wykonania interaktywnej mobilnej aplikacji wspomagającej dobór i stosowanie środków ochrony przed upadkiem z wysokości. Aplikacja mobilna została wykonana z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb jej administratora i użytkownika. Umożliwia (stosownie do uprawnień) dobór robót budowlanych i związanych z nimi prac dla różnych inwestycji budowlanych, a także dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dla różnych prac budowlanych oraz modyfikację ilustracji i tekstów opisowych (np. z wykorzystaniem materiałów źródłowych użytkownika). Aplikacja mobilna była testowana podczas szkolenia zorganizowanego dla 21 pracowników firm budowlanych na terenie budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi. Dla potrzeb szkolenia opracowano materiały szkoleniowe, a w celu przeprowadzenia badań użytkowych aplikacji przygotowano także 2 kwestionariusze ankietowe do wypełnienia przez uczestników. Przeanalizowane wyniki ankiet, a także opinie ekspertów wykorzystano do modyfikacji aplikacji.

Wyniki zadania przedstawiono w 2 publikacjach w czasopiśmie o zasięgu krajowym oraz zaprezentowano na 1 konferencji krajowej. Ponadto opracowane wytyczne zostały upowszechnione na stronie internetowej CIOP-PIB.

 

 

Wytyczne doboru i stosowania środków ochrony przed upadkiem z wysokości w budownictwie. Materiały informacyjne CIOP-PIB

Autor: dr inż. Andrzej Dąbrowski–Centralny Instytut Ochrony Pracy –Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Techniki Bezpieczeństwa, Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

2019 r.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019