Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie wytycznych służących przygotowywaniu i przeprowadzaniu interwencji ukierunkowanych na zmniejszenie narażenia na stres wśród pracowników

Kierownik projektu: dr Magdalena Warszewska-Makuch

Streszczenie projektu:

   

 

Tytuł projektu:

Zadanie 1.1. „Opracowanie wytycznych służących przygotowywaniu i przeprowadzaniu interwencji ukierunkowanych na zmniejszenie narażenia na stres wśród pracowników” w ramach Narodowego Programu Zdrowia Cel operacyjny NPZ: Cel operacyjny 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

Wykonawca

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

Okres realizacji

1.10.2017 r.- 31.12.2019 r.

Cele realizacji zadania

  • Diagnoza psychospołecznych warunków pracy i analiza ich związku z doświadczanym stresem przez pracowników w dwóch sekcjach gospodarki: budownictwie oraz finansach i ubezpieczeniach;
  • Opracowanie programu i przeprowadzenie interwencji ukierunkowanej na zmniejszenie narażenia na stres wśród pracowników. Interwencja obejmie pracowników z grupy szczególnie narażonej na stres i w efekcie zwiększone ryzyko doświadczania zaburzeń w obrębie zdrowia psychicznego. Grupa ta zostanie zidentyfikowana na podstawie ww. omówionej analizy związku psychospołecznych warunków pracy z poziomem doświadczanego stresu;
  • Opracowanie wytycznych, co do sposobu przygotowania i przeprowadzania interwencji przyczyniających się do zmniejszenia narażenia na stres w środowisku pracy.

Wyniki badań ilościowych

W ramach realizacji zadania przeprowadzono badania nad związkiem psychospołecznych warunków pracy a doświadczaniem stresu i jego negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia psychicznego. Badania miały charakter kwestionariuszowe. Grupę badanych stanowiło 274 pracowników sektora budownictwa oraz 268 sektora bankowości. W przypadku budownictwa wszyscy pracownicy wykonywali prace fizyczne, techniczne i/bądź konstrukcyjne. Grupę badanych reprezentujących bankowość stanowiły osoby wykonujące wyłącznie pracę umysłową.

Badania obejmowały ocenę psychospołecznych warunków pracy tj. (1) wymagania w pracy, (2) organizacja i treść pracy, (3) relacje społeczne i przywództwo, (4) oddziaływanie między pracą a życiem osobistym, (5) wartości w pracy, (6) doświadczaniem mobbingu w miejscu pracy. Analiza uzyskanych danych opierała się na ustaleniu zależności pomiędzy wskazanymi warunkami pracy a wskaźnikami zdrowia psychicznego tj. (1) symptomy somatyczne, (2) niepokój i bezsenność, (3) zaburzenia funkcjonowania (4) depresja a także satysfakcją z pracy.

Wyniki pokazały, że w grupie pracowników budowlanych istotnym predyktorem zdrowia psychofizycznego okazał się klimat społeczny – im lepiej pracownicy budowlani oceniali klimat panujący w zespole pracowniczym, tym lepszym zdrowiem psychofizycznym się cechowali. Pozostałe czynniki związane z relacjami społecznymi okazały się nieistotne statystycznie. W grupie pracowników bankowości, z kolei, istotnymi wyznacznikami zdrowia psychicznego były: przewidywalność pracy, jakość przywództwa oraz wsparcie ze strony przełożonych
i współpracowników. Im bardziej przewidywalną spostrzegali swoją pracę pracownicy bankowości, jak również im wyżej oceniali przywództwo i dostępność wsparcia od współpracowników i przełożonych, tym lepszym zdrowiem się charakteryzowali. Jeśli chodzi o satysfakcję z pracy, to w grupie pracowników budowlanych wiązała się ona dodatnio z klimatem społecznym oraz wsparciem współpracowników. Z kolei w grupie pracowników bankowości wyznacznikami satysfakcji z pracy były jakość przywództwa oraz wsparcie ze strony współpracowników i przełożonych. Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że o ile w grupie pracowników budowalnych bardziej dobroczynny efekt dla zdrowia psychicznego i satysfakcji z pracy miały relacje ze współpracownikami (klimat społeczny i wsparcie od współpracowników), o tyle w przypadku pracowników bankowości istotniejszym wyznacznikiem zdrowia i satysfakcji z pracy okazały się relacje z przełożonymi (jakość przywództwa i wsparcie ze strony przełożonych).

 

 

Materiały informacyjne nt. wyników projektu

Autor: dr Magdalena Warszawska-Makuch

2019 r.

Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Wytyczne wytyczne do przygotowywania i przeprowadzania interwencji antystresowych w organizacji

Autorzy: Przemysław Duchniewicz, Magdalena Warszewska-Makuch, Andrzej Najmiec, Zofia Mockałło, Łukasz Baka

2019 r.

 

 Jednostka: Zakład Ergonomii

Okres realizacji: 01.10.2017 – 31.12.2019