Wykaz Projektów
Streszczenie

Wpływ nawiewu wspomagającego na wzrost skuteczności działania wentylacji wyporowej na mobilnym stanowisku spawalniczym

Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Jankowski

Streszczenie projektu:

Głównym celem projektu było opracowanie i wykonanie modelu nawiewnika wspomagającego modułową wentylację wywiewną na mobilnym stanowisku spawalniczym oraz weryfikacja poprawności jego działania.

W ramach projektu zrealizowano następujące prace:

a) zebrano informacje, wytyczne i dokumenty normatywne oraz przeprowadzono analizę środowiska pracy spawaczy

b) opracowano metodyki badania rozdziału powietrza wentylacyjnego w otoczeniu źródła emisji związanego z procesami spawania

c)  opracowano wytyczne do parametrów technicznych oraz projekt modelu nawiewnika stosowany do ochrony człowieka przed zanieczyszczeniami powietrza występującymi podczas prac spawalniczych

d) prowadzono nadzór, konsultacje i odbiór w celu prawidłowego wykonania urządzenia

e) wykonano model nawiewnika wspomagającego wentylację wywiewną stosowaną do ochrony człowieka przed zanieczyszczeniami powietrza emitowanymi podczas spawania

f) przeprowadzono analizę wyników badań weryfikacyjnych działania modelu nawiewnika wspomagającego wentylację wywiewną w warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach symulowania rzeczywistych zanieczyszczeń powietrza w komorze testowej Instytutu

g) przeprowadzono ocenę przydatności zastosowania modelu nawiewnika jako mobilnej hermetyzacji przy spawaniu konstrukcji wielkogabarytowych i/lub na stanowiskach spawalniczych niemających stałej lokalizacji

h) opracowano dokumentację techniczną modelu nawiewnika wspomagającego wentylację wywiewną stosowaną do ochrony człowieka przed zanieczyszczeniami powietrza występującymi podczas prac spawalniczych

i) przygotowano zalecenia w zakresie stosowania rozdziału powietrza w otoczeniu źródła emisji związanego z mobilnymi pracami spawalniczymi – wydanie drukiem i wprowadzenie do serwisu internetowego CIOP-PIB, w wersji mobilnej serwisu oraz w mediach społecznościowych

j) opracowano wytyczne do zgłoszenia modelu nawiewnika do ochrony patentowej

k) zweryfikowano produkty na pilotażowym seminarium dla 30 osób

l)  przygotowano publikacje naukowe

m) upowszechniono wyniki projektu na szkoleniach i konferencjach naukowych.

Na podstawie wyników badań stwierdzono, że wspomaganie bocznym nawiewem umożliwia zwiększenie skuteczności wychwytu i zmniejszenie czasu przepływu dymów spawalniczych ze strefy roboczej spawania do strefy górnej oraz strefy filtracji powietrza. Zastosowanie nawiewu wspomagającego pozwoliło na poprawienie kierunkowości i zasięgu skutecznego działania odciągu miejscowego w procesie spawania.

Projekt III.N.06. Wizualizacja zwiększonej skuteczności wychwytu zanieczyszczeń powietrza miejscowej wentylacji wywiewnej wspomaganej nawiewem

Wyniki projektu przedstawiono w 1 publikacji w czasopiśmie o zasięgu krajowym i 2 publikacjach w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz zaprezentowano na 1 sympozjum krajowym i 2 konferencjach międzynarodowych, a także 28 szkoleniach specjalistycznych, okresowych BHP i studiach podyplomowych.

 

 

Stosowanie rozdziału powietrza w otoczeniu źródła emisji związanego z mobilnymi pracami spawalniczymi. Materiały informacyjne CIOP-PIB

Autor: dr inż. Tomasz Jankowski – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji

2019 r.Jednostka: Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019