Wykaz Projektów
Streszczenie

Czynniki warunkujące zachowania zdrowotne oraz ich wpływ na zdolność do pracy mężczyzn

Kierownik projektu: dr Katarzyna Hildt-Ciupińska

Streszczenie projektu:

Celem projektu była identyfikacja determinantów zachowań pro- i antyzdrowotnych oraz ich związku ze zdrowiem i zdolnością do pracy wśród mężczyzn w wieku produkcyjnym.

W ramach realizacji projektu: opracowano metodykę badań ilościowych (kwestio-nariuszowych) i jakościowych (bezpośrednie wywiady pogłębione), przeprowadzono badania pilotażowe w grupie 130 mężczyzn, właściwe wśród 600 osób oraz wywiady bezpośrednie wśród 51 mężczyzn, przygotowano listę czynników warunkujących pro- i antyzdrowotne zachowania mężczyzn oraz opracowano program edukacyjny dla mężczyzn wraz z miniporadnikiem dotyczący prozdrowotnego stylu życia.

W celu realizacji badań kwestionariuszowych opracowano książeczkę ankietową składającą się z 3 części: 1) ankiety własnej opracowanej na potrzeby projektu zawierającej metryczkę oraz pytania dotyczące m.in.: samooceny zdrowia i dbałości o nie, dolegliwości, rozumienia pojęcia „dbałość o zdrowie”, źródeł informacji o zdrowiu; 2) Skali Pozytywnych Zachowań Zdrowotnych; 3) pakietu wybranych narzędzi standardowych, takich jak: Lista Wartości Osobistych, Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia, Inwentarz Płci Psychologicznej, Indeks Zdolności do Pracy.

Wyniki uzyskane w ramach realizacji projektu wskazują na przeciętną dbałość o zdrowie wśród mężczyzn, zdeterminowaną ich statusem społeczno-ekonomicznym oraz rodzajem i charakterem wykonywanej pracy. Obszarami stylu życia, które wymagają interwencji, okazały się: żywienie, aktywność fizyczna, radzenie sobie ze stresem, stosowanie używek oraz profilaktyka (badania profilaktyczne). Grupa mężczyzn, która wymaga szczególnego wsparcia w tym zakresie, to osoby młode, niewykształcone, o źle ocenianej sytuacji materialnej, wykonujące pracę fizyczną, źle oceniające swoje zdrowie oraz z nadwagą/otyłością.

  Program edukacyjny „Postaw na zdrowie”  
  Projekt  I.N.07. Program edukacyjny „Postaw na zdrowie” (a) i miniporadnik dla mężczyzn Postaw na zdrowie! Zacznij już dziś! (b)  

W wyniku realizacji projektu opracowano program edukacji zdrowotnej dla mężczyzn pt. „Postaw na zdrowie” do wykorzystania w miejscu pracy oraz miniporadnik dla mężczyzn pt. Postaw na zdrowie! Zacznij już dziś!, których celem jest zwiększenie wiedzy i świadomości dotyczącej roli prozdrowotnego stylu życia w utrzymaniu dobrego zdrowia oraz zdolności do pracy przez mężczyzn w wieku aktywności zawodowej. Opracowanie ostatecznej wersji ww. produktów poprzedzono rozmowami z mężczyznami oraz specjalistami BHP, a ich wersje pilotażowe zweryfikowano podczas seminariów.

Program edukacyjny „Postaw na zdrowie” składa się z 6 prezentacji, w tym dotyczących: podstawowych informacji nt. zdrowia, czynników je warunkujących oraz prozdrowotnego stylu życia; żywienia; aktywności fizycznej; badań profilaktycznych; stresu i używek. Dodatkowo program wzbogacono dwoma krótkimi filmikami instruktażowymi z ćwiczeniami dla mężczyzn wykonujących pracę umysłową i fizyczną.

Miniporadnik dla mężczyzn pt. Postaw na zdrowie! Zacznij już dziś! zawiera najważniejsze informacje dotyczące prozdrowotnego stylu życia (w tym żywienia, aktywności fizycznej, palenia tytoniu i spożycia alkoholu) zaprezentowane w przystępnej formie, do wykorzystania na co dzień.Opracowane materiały (program i miniporadnik) do wykorzystania w miejscu pracy (np. przez specjalistów BHP podczas szkoleń) przyczynią się z pewnością do zwrócenia uwagi mężczyzn na problem dbałości o zdrowie, zwiększając wiedzę i świadomość o elementach stylu życia, na które mogą oni mieć osobisty wpływ. Edukowanie mężczyzn w zakresie m.in. prawidłowego odżywiania, podejmowania systematycznej aktywności fizycznej oraz przestrzegania badań profilaktycznych może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka najczęstszych w tej grupie chorób układu krążenia, nadwagi/otyłości, a nawet nowotworów.

Wyniki projektu przedstawiono w 1 publikacji w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym, 2 publikacjach w czasopiśmie o zasięgu krajowym i 1 publikacji przygotowanej do czasopisma o zasięgu międzynarodowym oraz zaprezentowano w referatach na 1 konferencji międzynarodowej i 8 konferencjach i seminariach krajowych.

 

 

 

Postaw na zdrowie! Zacznij już dziś! Miniporadnik dla mężczyzn

Autor: dr Katarzyna Hild-Ciupińska

2019 r.Jednostka: Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019