Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie innowacyjnych pomocy dydaktycznych wspomagających prowadzenie edukacji w dziedzinie bhp

Kierownik projektu: mgr inż. Alfred Brzozowski

Streszczenie projektu:

Celem zadania była realizacja 8 pomocy dydaktycznych (filmów przedstawiających wybrane zdarzenia wypadkowe lub sytuacje w środowisku pracy, wymagające szczególnej uwagi ze strony pracowników). W ramach zakresu prac:

- analizowano aktualne tendencje i potrzeby rynku pracy w kontekście edukacji bhp

- określono szczegółową tematykę ww. filmów z uwzględnieniem potrzeb środowisk pracowniczych i szkolnych

- opracowano założenia do filmów

- opracowano scenariusze (scenopisy) filmów

- wyprodukowano filmy.

Tematyka filmów została określona na podstawie przeglądu literatury, danych statystycznych oraz badania ankietowego. Wzięli w nim udział przedstawiciele struktur sieciowych działających przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, tj. członkowie Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowani przez CIOP-PIB oraz Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Wyniki badania ankietowego wykorzystano do wyznaczenia konwencji filmów oraz do sprecyzowania wymogów technicznych, które filmy powinny spełniać.

 

  Nagrywanie materiałów filmowych  
  Zadanie 4.G.34. Nagrywanie materiałów filmowych  

Po określeniu parametrów oraz tematyki filmów przygotowano założenia merytoryczne oraz opracowano 8 scenariuszy i scenopisów, a następnie przeprowadzono dwuetapowe postępowanie ofertowe, w wyniku którego wybrano realizatora technicznego. 

Cel zadania osiągnięto, realizując następujące filmy:

– Praca na wysokości czas: 4:15
– Transport wewnątrzzakładowy – wózki widłowe czas: 4:05
– Prace leśne – pilarki łańcuchowe czas: 3:45
– Praca w przestrzeniach zamkniętych  czas: 3:43
– Praca przy użyciu elektronarzędzi czas: 3:37
– Ergonomia pracy siedzącej czas: 4:04
– Stres   czas: 3:16
– Ręczny transport ładunków czas: 4:05

W ramach zadania opracowano 8 materiałów informacyjnych w wersji elektronicznej do umieszczenia w Internecie oraz – dodatkowo – 8 ulotek do druku, bazujących na ww. materiałach.

Wyniki zadania przedstawiono w 2 publikacjach przygotowanych do czasopisma o zasięgu krajowym.Jednostka: Ośrodek Promocji i Wdrażania

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019