Wykaz Projektów
Streszczenie

Analiza wybranych zagranicznych i krajowych źródeł informacji na temat bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników oraz ich popularyzacja w środowisku przedsiębiorstw krajowych przy wykorzystaniu nowych form komunikacji

Kierownik projektu: mgr Wioletta Klimaszewska

Streszczenie projektu:

Celem realizacji zadania było m.in. upowszechnianie informacji i wspieranie transferu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, pochodzącej z krajowych i zagranicznych źródeł informacji do jej odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracodawców i przedsiębiorstw oraz partnerów społecznych.

W ramach zadania zrealizowano następujące prace:

– opracowano i rozesłano 15 numerów newslettera internetowego do współpracujących instytucji, organizacji i przedsiębiorstw; newsletter wraz z możliwością jego subskrypcji został także udostępniony na stronie internetowej CIOP-PIB

– wybrano i udostępniono w portalu internetowym CIOP-PIB nowe tytuły materiałów informacyjnych, przetłumaczonych i zaadaptowanych do warunków krajowych. Dokonano tłumaczenia na język polski 22 publikacji w języku angielskim, dotyczących bezpieczeństwa pracy. Przetłumaczone publikacje zostały udostępnione na stronie internetowej Instytutu (https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P26800185591407941038203&html_tresc_root_id=407&html_tresc_id=300008955&html_klucz=407&html_klucz_spis=) oraz na stronie kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” (http://chemia.ciop.pl)

– przygotowano i udostępniono na stronie internetowej w formie streszczeń informacje o 13 zagranicznych publikacjach dotyczących aktualnych trendów i problemów w zakresie bezpieczeństwa pracy, opracowanych przez EUROFOUND, EU-OSHA, ILO i ETUC (https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P26800185591407941038203&html_tresc_root_id=407&html_tresc_id=300008955&html_klucz=407&html_klucz_spis=)

– umieszczono 12 artykułów przygotowanych przez autorów z CIOP-PIB w internetowej encyklopedii OSHWiki

– przedstawiono na konferencjach i spotkaniach krajowych 9 prezentacji na temat wybranych aspektów tematyki bezpieczeństwa pracy, związanych ze współpracą prowadzoną z instytucjami zagranicznymi

– organizowano konferencję krajową pn. Stres w pracy. Wyniki europejskiego badania przedsiębiorstw w zakresie nowych i pojawiających się zagrożeń ESENER II, na której przedstawiono 3 prezentacje tematyczne

– prowadzono stronę Instytutu w portalu społecznościowym Facebook, którą obserwowało ponad 6000 użytkownikówInternetu.Szacunkowyzasięg postów to około 46 000 odbiorców informacji miesięcznie.

Wyniki zadania przedstawiono w 2 publikacjach w czasopiśmie o zasięgu krajowym i w 1 publikacji przygotowanej do czasopisma o zasięgu krajowym.Jednostka: Ośrodek Promocji i Wdrażania

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019