Wykaz Projektów
Streszczenie

Gromadzenie zasobu katalogu bibliotecznego, doskonalenie klasyfikacji tematycznej i udostępniania informacji oraz wyszukiwania tematycznego z zastosowaniem specjalistycznego tezaurusa dziedzinowego „Bezpieczeństwo pracy i ergonomia”

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Młodzka-Stybel

Streszczenie projektu:

Celem zadania było doskonalenie dostępu do informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy przez rozbudowę zasobów bazy ALEPH-CIOP-PIB, aktualizację i rozbudowę zasobów terminologii dziedziny oraz doskonalenie metod udostępniania informacji dziedzinowej.

W ramach zakresu prac prowadzono działania obejmujące utrzymanie i rozbudowę komputerowej Bazy ALEPH-CIOP-PIB, zawierającej opisy dokumentów z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Do baz bibliograficznych systemu wprowadzono łącznie ponad 5 tys. nowych rekordów. Dokonano przeglądu, weryfikacji i rozbudowy opisów rzeczowych w rekordach bibliograficznych w bibliotecznym systemie komputerowym ALEPH z wykorzystaniem Tezaurusa oraz Słownika słów kluczowych, zaktualizowano i rozbudowano stosowane zasoby terminologii. Weryfikacja i ujednolicanie opisów dokumentacyjnych w rekordach bibliograficznych objęła łącznie ponad 5 tys. opisów dokumentów, przede wszystkim z lat ubiegłych. Przegląd baz w systemie obejmował także opis formalny dokumentów. Wprowadzono zmiany aktualizacyjne stosowanego formatu MARC21 w ponad 12 tys. rekordach.

Prowadzono prace związane z doskonaleniem wyszukiwania informacji w zasobach katalogu oraz udostępnianych, międzynarodowych baz zasobów elektronicznych. Zastosowano nowy interfejs wyszukiwarki Primo, a także wyszukiwarkę czasopism i książek dostępnych w wersji elektronicznej. Realizowano działania związane z aktualizacją i weryfikacją strony internetowej Biblioteki.

Strona internetowa Biblioteki zapewnia dostęp do katalogu elektronicznego oraz światowych zasobów naukowych: baz udostępnianych w ramach tzw. licencji krajowej oraz baz subskrybowanych przez Instytut. Wyszukiwanie w zasobach realizowane być może z wykorzystaniem systemu ALEPH oraz multiwyszukiwarki fasetowej Primo. Na stronie internetowej Biblioteki udostępniane są również materiały opracowywane przez Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji: wykazy nowości polecane czytelnikom (książki i artykuły z czasopism), zestawienie wydawnictw archiwalnych, zasoby terminologii (Tezaurus oraz Słownik słów kluczowych) i zestawienie poradników. Na stronie internetowej udostępniane są także opracowane przez Ośrodek zestawienia piśmiennictwa polskojęzycznego oraz obcojęzycznego, które w latach 2017–2019 obejmowały tematykę zagrożeń
w sektorze budownictwa, zagrożeń biologicznych oraz zagrożeń chemicznych w miejscu pracy. Nakład upowszechnianej wersji drukowanej zestawień wynosił po 1 tys. egzemplarzy i jest na bieżąco uzupełniany.

  Przykład wyszukiwania w bazach systemu ALEPH („środki ochrony indywidualnej”)  
  Zadanie 4.G.18. Przykład wyszukiwania w bazach systemu ALEPH („środki ochrony indywidualnej”)  

Realizowano działania związane z upowszechnianiem strony internetowej oraz zasobów Biblioteki w środowiskach użytkowników informacji, prowadzono działalność informacyjną na podstawie utrzymywanych zasobów, obejmującą m.in. wyszukiwania tematyczne na bieżące potrzeby użytkowników informacji z wykorzystaniem multiwyszukiwarki fasetowej Primo ExLibris. Udzielano informacji merytorycznych w zakresie udostępnianych źródeł informacji na określony temat, wspierano użytkowników w zakresie wyszukiwania informacji i doboru piśmiennictwa.

Prowadzono prace związane z administrowaniem systemem, opracowywaniem raportów, monitorowano wyszukiwania w systemie i w udostępnianych bazach. W latach 2017–2019 liczba wejść użytkowników do systemu ALEPH wynosiła ok. 30 tys. rocznie. Użytkownicy wykorzystywali także udostępniane przez Bibliotekę (w ramach licencji) bazy naukowych zasobów elektronicznych. Wyniki podawane przez ICM dla zbiorów elektronicznych dostępnych na komputerach w Instytucie w ubiegłym roku obejmowały łącznie ponad 60 tys. sesji użytkowników oraz ok. 19 tys. dokumentów, pobranych w ciągu roku z komputerów Instytutu. Łączna liczba wejść do zasobów katalogu w systemie ALEPH oraz udostępnianych baz szacowana jest w tym okresie na ok. 270 tys.

 Upowszechniano informacje o Bibliotece i udostępnianych zasobach informacyjnych, realizowano współpracę z partnerami zagranicznymi i krajowymi. Nawiązano współpracę z Biblioteką Narodową w zakresie udostępnienia danych bibliograficznych katalogu Biblioteki w ramach projektu OMNIS. Uczestniczono w webinariach, spotkaniach, seminariach, szkoleniach dotyczących oprogramowania dla bibliotek, baz danych, digitalizacji, gromadzenia, opracowania i analizy
danych.

Wyniki zadania przedstawiono w 2 publikacjach w czasopiśmie o zasięgu krajowym, 1 publikacji w czasopiśmie dostępnym on-line i 1 publikacji przygotowanej do czasopisma o zasięgu krajowym oraz zaprezentowano na 3 konferencjach krajowych.Jednostka: Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019