Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowywanie i wydawanie specjalistycznych wydawnictw oraz materiałów szkoleniowych i upowszechniających wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii

Kierownik projektu: mgr Lucyna Wyciszkiewicz-Pardej

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowywanie i wydawanie specjalistycznych wydawnictw oraz materiałów szkoleniowych i upowszechniających wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii.

W ramach zrealizowanych prac prowadzono działalność wydawniczą Instytutu, służącą szerokiemu upowszechnianiu problematyki dotyczącej ergonomii, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Wydawnictwa są merytorycznie związane z interdyscyplinarnym zakresem działalności Instytutu, adresowane do różnych grup odbiorców, w szczególności: służb bhp, pracodawców i pracowników z różnych sektorów gospodarki.

Wszystkie wydawnictwa poddawano ocenie merytorycznej lub recenzji oraz wieloaspektowemu opracowaniu edytorskiemu – redakcji merytoryczno-językowej, redakcji technicznej polegającej na zaprojektowaniu typograficznym pozycji wydawniczej, projektowaniu graficznemu oraz przygotowywaniu zamkniętych plików elektronicznych do naświetlenia i druku.

W ramach zrealizowanych prac opracowano i wydano:

- 90 specjalistycznych tytułów wydawnictw zwartych (2 monografie, 88 poradników, broszur, materiałów szkoleniowych) upowszechniających wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz 4 wydawnictwa przygotowano do druku. W wydawnictwach poruszono zagadnienia dotyczące m.in.: zagrożeń chemicznych, zagrożeń biologicznych, zagrożeń elektromagnetycznych, zagrożeń akustycznych, zagrożeń pożarowo-wybuchowych stwarzanych przez tworzywa sztuczne, zagrożeń nanomateriałami, wartości NDS i NDN czynników chemicznych, biologicznych i fizycznych w środowisku pracy, oceny ryzyka zawodowego, czynników psychospołecznych, ergonomii i promocji zdrowia, środków ochrony indywidualnej i zarządzania bezpieczeństwem

- 9 materiałów sprawozdawczych z działalności Instytutu: Sprawozdania z działalności CIOP-PIB w 2016, 2017, 2018 r., Raporty z realizacji zadań i projektów badawczych programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” za lata 2016–2018

- ponad 250 materiałów promocyjnych i upowszechniających wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz działalność Instytutu (np. materiały informacyjne
i konferencyjne, ulotki, zalecenia, wytyczne, roll-upy, bannery internetowe, stoiska na targi, reklamy, newslettery).

  Opracowane i wydane specjalistyczne wydawnictwa oraz materiały szkoleniowe upowszechniające wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii  
  Zadanie 4.G.16. Opracowane i wydane specjalistyczne wydawnictwa oraz materiały szkoleniowe upowszechniające wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii  

Prowadzono również serwis internetowy udostępniający opracowane streszczenia i pełne teksty wybranych wydawnictw specjalistycznych.

Wydawnictwa prezentowano na konferencjach i seminariach organizowanych przez CIOP-PIB oraz podczas innych przedsięwzięć tego typu, w których uczestniczyli pracownicy Instytutu.Jednostka: Dział Wydawnictw

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019