Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie systemu diagnozy psychologicznej oraz programu wsparcia adaptacyjnego do celów reintegracji zawodowej

Kierownik projektu: mgr Andrzej Najmiec

Streszczenie projektu:

Celem zadania było usprawnienie i aktualizacja systemu diagnozy psychologicznej do celów reintegracji zawodowej z wykorzystaniem nowych metod oceny oraz opracowanie programu wsparcia adaptacyjnego z uwzględnieniem specyfiki osób starszych oraz osób z niepełnospraw-nościami.

System diagnozy psychologicznej w założeniach zakłada odwołanie do Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF zawierającej kategoryzację ocen w obszarach funkcjonowania i niepełnosprawności (funkcje i struktury ciała, aktywność i uczestniczenie) oraz czynników środowiskowych.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

-     przeprowadzono ocenę początkową i końcową w ramach diagnozy psychospołecznej zgodnej z zasadami oceny klasyfikacji ICF i opracowano karty interwencji dla uczestników programu wsparcia (60 osób)

-      przygotowano zasady oddziaływań zgodnych z zasadami dialogu motywującego

-      opracowano program wsparcia adaptacyjnego osób starszych i osób z niepełnosprawnością

-   dokonano oceny skuteczności programu wsparcia adaptacyjnego przez porównanie wartości kwalifikatorów w tych kategoriach, w których zostały podejmowane działania w ramach interwencji w obszarze funkcjonowania psychospołecznego.

Wyniki z oceny skuteczności programu pokazują, że najwyższy procent osiągniętych celów w poszczególnych kategoriach klasyfikacji ICF osiągnięto w zakresie funkcji emocjonalnych, radzenia sobie ze stresem, zdobywania i wykonywania pracy oraz w dziedzinie zwiększenia e-kompetencji, które oceniane są w kategorii ICF: produkty i technologie służące do porozumiewania się.

Narażenie na trudne sytuacje rozmów kwalifikacyjnych oraz radzenie sobie z „odrzuceniem” w procesie rekrutacji wymaga zwiększonej odporności psychicznej. Wyniki pokazują, że ponad połowa grupy osób z niepełnosprawnościami zwiększyła lub utrzymała zdolność radzenia sobie ze stresem przy zwiększonej aktywności w działaniach ukierunkowanych na zdobycie pracy.

Najwyższy procent osiągniętych celów w grupie osób starszych (50+) stwierdzono w zakresie radzenia sobie ze stresem, funkcji emocjonalnych, zdobywania i wykonywania pracy, szkoleń zawodowych, zwiększenia i poprawy relacji z przyjaciółmi i znajomymi. Przy oddziaływaniach w grupie osób starszych ważne okazały się aktywności ukierunkowane na zwiększenie i poprawę relacji społecznych, co ułatwia powrót do społecznej sieci wymiany informacji oraz jest źródłem wsparcia i wymiany doświadczeń w wyzwaniach związanych z podjęciem aktywności zawodowej.

W ramach realizacji zadania opracowano podręcznik zawierający opis systemu diagnozy psychologicznej i programu wsparcia adaptacyjnego dla doradców zawodowych, psychologów pracujących w obszarze orzecznictwa i doradztwa zawodowego oraz materiały szkoleniowe dla doradców zawodowych.

  Procent osiągniętych celów programu wsparcia adaptacyjnego w zakresie kategorii Aktywności i uczestniczenia w 2 grupach: osób z niepełnosprawnościami oraz osób w wieku 50+  
  Zadanie 4.G.08. Procent osiągniętych celów programu wsparcia adaptacyjnego w zakresie kategorii Aktywności i uczestniczenia w 2 grupach: osób z niepełnosprawnościami oraz osób w wieku 50+  

 

Przeprowadzono również w CIOP-PIB warsztaty oraz grupowe konsultacje dla psychologów
w zakresie zastosowania klasyfikacji ICF w diagnozie psychospołecznej oraz narzędzi oceny psychologicznej w procesie aktywizacji zawodowej.

Wyniki zadania przedstawiono w 3 publikacjach w czasopismach o zasięgu krajowym oraz
1 publikacji przygotowanej do czasopisma o zasięgu międzynarodowym.

 

 

 

System diagnozy psychologicznej i programu wsparcia adaptacyjnego. Materiały szkoleniowe dla doradców zawodowych. Materiały informacyjne CIOP-PIB

Autor: mgr Andrzej Najmiec – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – Zakład Ergonomii, Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy

2019 r.Jednostka: Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019