Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozbudowa i aktualizacja internetowych baz wiedzy ChemPył i BioInfo wspomagających zarządzanie ryzykiem zawodowym związanym z narażeniem na szkodliwe czynniki chemiczne, biologiczne i pyły

Kierownik projektu: dr Elżbieta Dobrzyńska

Streszczenie projektu:

Celem zadania była systematyczna aktualizacja i modernizacja internetowych baz wiedzy jako narzędzi wspomagających zarządzanie ryzykiem związanym z narażeniem pracowników na szkodliwe substancje chemiczne i pyły, tj. ChemPył, oraz czynniki biologiczne – BioInfo. Cel ten realizowano przez dostarczenie pracodawcom i pracownikom krajowych przedsiębiorstw nowych materiałów udostępnionych bezpłatnie on-line dotyczących praktycznych przykładów narażenia na substancje chemiczne, czynniki biologiczne i pyły.

W wyniku zrealizowanych prac powstały wersje rozbudowane i zaktualizowane internetowych baz wiedzy ChemPył i BioInfo. Przygotowano 27 numerów newslettera informującego prenumeratorów o nowościach, zmianach ustawodawstwa, wydarzeniach, konferencjach i szkoleniach oraz aktualizacjach obu baz. Wprowadzone zostały także nowe dane pomiarowe do serwisów ChemPył i BioInfo, które gromadzą wyniki pomiarów substancji chemicznych i szkodliwych czynników biologicznych i ułatwiają ocenę ryzyka zawodowego w zakładach pracy, m.in. przy produkcji wyrobów budowlanych, w przemyśle spożywczym, obuwniczym, pralniach, służbie zdrowia, oczyszczalniach ścieków, składowiskach i sortowniach odpadów, przemyśle energetycznym oraz włókienniczym. Opracowano i wprowadzono do bazy BioInfo materiały dotyczące m.in.: metod zapobiegania zarażeniu się odrą, grypą, wirusowym zapaleniem wątroby typu B, narażeniu na wirusy w środowisku pracy pracowników zakładów przemysłu mleczarskiego; szkodliwych czynników biologicznych w spalarniach odpadów komunalnych; zagrożeń pyłowych i mikrobiologicznych w zakładach produkujących pelet drzewny; stolarniach i tartakach oraz prawidłowej higieny dłoni. W ramach zadania opracowano i wydano „Materiały szkoleniowe dotyczące oceny ryzyka związanego z występowaniem substancji chemicznych metodami bezpomiarowymi”. Materiały przygotowano w formie podręcznika zawierającego merytoryczne wprowadzenie w zagadnienia jakościowej oceny ryzyka i odpowiednich ćwiczeń do samodzielnego sprawdzenia zdobytej wiedzy. W następstwie zmian w ustawodawstwie (m.in. Dz.U. 2018 poz. 1286) wprowadzono szereg zmian w bazie niebezpiecznych substancji chemicznych i bazie dotyczącej pyłów. W ramach prowadzonych prac rozbudowano także interaktywne forum dyskusyjne o zagadnienia bazy BioInfo, jednocześnie na bieżąco prowadząc platformę dyskusyjną bazy ChemPył. Opracowano i udostępniono materiały multimedialne w bazie BioInfo dotyczące ograniczania narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne (3 filmy instruktażowe). Przygotowany został także baner promujący obie bazy, jak również materiały promocyjne w formie reklamy zamieszczonej w Bezpieczeństwie Pracy, ulotek, roll-upów oraz „kleszczkart”, które rozpowszechniano podczas seminariów i konferencji. Opracowano również mobilną wersję stron internetowych obu serwisów ChemPył i BioInfo przez dostosowanie stron www do odczytu na urządzeniach mobilnych. Opracowane materiały zweryfikowano na seminarium dla pracodawców, pracowników i służb bhp.

 

Zadanie 4.G.02. Roll-upy przygotowane w ramach promocji serwisów

 

Wyniki badania przedstawiono w 3 publikacjach w czasopismach o zasięgu krajowym oraz zaprezentowano na 12 konferencjach o zasięgu krajowym i 2 warsztatach.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Chemicznych

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019