Wykaz Projektów
Streszczenie

Dostosowanie systemu zarządzania w jednostce notyfikowanej w zakresie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425, zastępującego dyrektywę 89/686/EWG

Kierownik projektu: mgr inż. Agnieszka Stefko

Streszczenie projektu:

Celem zadania było dostosowanie systemu zarządzania w CIOP-PIB jako jednostce notyfikowanej nr 1437 w zakresie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.

W ramach zakresu prac opracowano i wprowadzono niezbędne zmiany w systemie zarządzania w Ośrodku Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB oraz przygotowano procedury organizacyjne umożliwiające realizację oceny zgodności według modułów B, C2 i D Rozporządzenia (UE) 2016/425. Zmiany wprowadzone w systemie zarządzania uwzględniały wymagania normy będącej podstawą akredytacji jednostek certyfikujących wyroby, tj. PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03.

W kolejnym etapie zadania uzyskano akredytację Polskiego Centrum Akredytacji do celów notyfikacji, a następnie autoryzację udzieloną przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz notyfikację w Unii Europejskiej. W dniu 12 maja 2018 r. zakres notyfikacji CIOP-PIB został opublikowany w bazie europejskich jednostek notyfikowanych NANDO i od tej pory CIOP-PIB rozpoczął działalność jako jednostka notyfikowana do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

Prace realizowane w 3. etapie zadania miały na celu utrzymanie kompetencji jednostki notyfikowanej nr 1437.

We wszystkich etapach zadania zrealizowano następujące prace:

–      zaktualizowano dokumentację systemu zarządzania w Ośrodku Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB w zakresie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej (Księga Jakości, procedury opisujące modułową ocenę zgodności)

–     zrealizowano działania korygujące i zapobiegawcze w zakresie odnoszącym się do funkcjonowania systemu zarządzania i procesów oceny zgodności środków ochrony indywidualnej zgodnie z opracowanymi planami,

–     zarządzano kompetencjami personelu uczestniczącego w procesach oceny zgodności środków ochrony indywidualnej,

–     współpracowano z innymi jednostkami notyfikowanymi na forum krajowym i w ramach europejskiej koordynacji jednostek notyfikowanych.

Wiedza, kompetencje i doświadczenie CIOP-PIB jako jednostki notyfikowanej w zakresie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej posłużyły do upowszechniania informacji na temat postanowień Rozporządzenia (UE) nr 2016/425 zarówno wśród podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzanie środków ochrony indywidualnej do obrotu (producenci, importerzy, dystrybutorzy, upoważnieni przedstawiciele producentów), jak i instytucji egzekwujących postanowienia prawa w tym zakresie. W ramach realizacji zadania w latach 2017–2019 zorganizowano w CIOP-PIB w Łodzi łącznie 7 spotkań informacyjnych na temat Rozporządzenia 2016/425, w których wzięły udział 163 osoby. Ponadto informacje na temat oceny zgodności i interpretacji wymagań rozporządzenia prezentowano podczas 4 spotkań zorganizowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dla producentów, jednostek notyfikowanych i organów administracji państwowej, a także w ramach innych seminariów, spotkań i szkoleń o tematyce dotyczącej środków ochrony indywidualnej.

Współpracowano również z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii w ramach wdrażania postanowień Rozporządzenia (UE) nr 2016/425, w tym na potrzeby prac Grupy Roboczej Ekspertów ds. Środków Ochrony Indywidualnej (WG-PPE).

W wyniku realizacji zadania zostały potwierdzone kompetencje CIOP-PIB jako jednostki notyfikowanej nr 1437, akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji, funkcjonującej zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 2016/425 i wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”.

Potwierdzeniem kompetencji CIOP-PIB jako jednostki notyfikowanej w zakresie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej jest aktualny certyfikat akredytacji nr AC 018, wydanie z dnia 24 lipca 2017 r., aktualny zakres akredytacji – wydanie 16 z dnia 13 sierpnia 2019 r. oraz publikacja zakresu notyfikacji CIOP-PIB w bazie NANDO.

Wyniki zadania przedstawiono w 1 publikacji w czasopiśmie o zasięgu krajowym.Jednostka: Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019