Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie kryteriów oceny bezpiecznego stosowania rękawic i obuwia ochronnego z pasywnymi i aktywnymi systemami ogrzewania w warunkach uwzględniających zimne środowisko pracy

Kierownik projektu: dr hab. inż. Emilia Irzmańska

Streszczenie projektu:

Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa i komfortu pracy przez stworzenie możliwości badania rękawic i obuwia ochronnego z pasywnymi i aktywnymi systemami ogrzewania i sprawdzenie ich funkcjonalności w zimnym środowisku pracy z uwzględnieniem temperatury otoczenia w zakresie (-20) do (+6) oraz temperatury przedmiotu (-15) do (+5).

W ramach zakresu prac przeprowadzono badania ankietowe w zakładach pracy, a sondaż wśród pracowników wykonujących pracę w pomieszczeniach (chłodnie) narażonych na działanie niskiej temperatury. Na podstawie wyników badań ankietowych oraz literatury opracowano założenia do metody badania przybliżającej warunki użytkowania rękawic i obuwia ochronnego w warunkach narażenia na zimno. Pilotażowe badania, w zakresie izolacyjności cieplnej, wykonano na termicznym modelu ręki dla przykładowych wariantów ogrzewanych rękawic ochronnych, zawierających aktywne i pasywne źródła ciepła. Na tej podstawie opracowano wytyczne do metody badania oraz wskaźnikowej oceny ogrzewanych ochron.

Wytypowano do badań dostępne w handlu rękawice i obuwie z aktywnymi i pasywnymi systemami ogrzewania. Na podstawie opracowanych w zadaniu zaleceń literatury zweryfikowano metodę badawczą – uwzględniono cykl badań dynamicznych symulujących standardowy tryb pracy w zimnym środowisku pracy z 15-minutowymi przerwami (interwały) oraz opracowano sposób oceny czasu efektywnego działania i wyznaczono czas reakcji systemów ogrzewania. Zweryfikowana metodyka badawcza uwzględniała 2 kierunki badań. Jeden dotyczył oceny izolacyjności cieplnej wyrobów i przyrostu izolacyjności cieplnej badanego wyrobu przez badania na termicznych modelach ręki i stopy – wyznaczenie ciepła dodanego. Drugi kierunek badań dotyczył oceny temperatury i wilgotności względnej wewnątrz wyrobów za pomocą czujników T/RH w komorze klimatycznej w modelowych warunkach temperaturowych: -10°C, -5°C, 0°C, 5°C i 10°C. Na tej podstawie opracowano procedurę badania rękawic ochronnych i procedurę badania obuwia ochronnego z pasywnymi i aktywnymi systemami ogrzewania, przygotowane do wdrożenia do systemu zarządzania jakością w laboratorium badawczym CIOP-PIB. Na podstawie wyników badań została przeprowadzona walidacja opracowanych metod badawczych.

 

Zadanie 3.G.09. Wzrost izolacyjności cieplnej dla rękawicy bez zaimplementowanego systemu ogrzewania oraz z zaimplementowanym pasywnym i aktywnym systemem ogrzewania wyrażony za pomocą Wskaźnika Ciepła Dodanego (WCD) oraz zmianą poziomu skuteczności wg PN-EN 511:2009

 

W ramach zadania opracowano kryteria uwzględniające podstawowe wymagania norm zharmonizowanych z Rozporządzeniem 2016/425 w zakresie danej grupy wyrobów oraz dodatkowe wymagania w ocenie zgodności rękawic/obuwia z uwzględnieniem nowych wskaźników. Do merytorycznego zdefiniowania wskaźników posłużyła analiza statystyczna wyników badań (analiza wariancji ANOVA, porównania post-hoc testem Bonferroniego).

Opracowano następujące wskaźniki: Wskaźnik czasu działania (WCD), Uśredniona wynikowa izolacyjność cieplna (IW), Wskaźnik dynamiki zmian temperatury (WDZ). Na ich podstawie wyznaczany jest Ogólny Wskaźnik Oceny Efektywności Wyrobu Ogrzewanego (Q), który pozwala zakwalifikować rękawice/obuwie ogrzewane do jednej z 4 klas jakości: (Q1) Niska efektywność; (Q2) Średnia efektywność; (Q3) Wysoka efektywność; (Q4) Bardzo wysoka efektywność. Opracowane kryteria zostały zweryfikowane przez producentów rękawic i obuwia ochronnego (ankiety) oraz europejskie jednostki notyfikowane w kwestii sposobu podejścia w ocenie ogrzewanych wyrobów. Zweryfikowane kryteria zostały przygotowane do wdrożenia do systemu oceny zgodności w Ośrodku Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB. Przygotowano także projekt rekomendacji RfU, zaplanowany do przedstawienia na VG 5 lub VG 10 w 2020 r. Opracowano materiały informacyjne pt.: „Kryteria oceny rękawic i obuwia ochronnego z pasywnymi i aktywnymi systemami ogrzewania” w formie ulotki dla producentów.

Wyniki zadania upowszechniono w 1 publikacji w czasopiśmie o zasięgu krajowym, 1 rozdziale do monografii o zasięgu krajowym, 1 publikacji w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym, 1 publikacji przygotowanej do czasopisma o zasięgu międzynarodowym oraz zaprezentowano na 1 konferencji międzynarodowej i 3 konferencjach krajowych.

 Jednostka: Pracownia Ochrony Rąk i Nóg

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019