Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metody modyfikacji parametrów fizykochemicznych spalin z jednostek wysokoprężnych w celu wykorzystania włóknin filtracyjnych do usuwania cząstek stałych z tych spalin

Kierownik projektu: mgr inż. Piotr Sobiech

Streszczenie projektu:

Spaliny emitowane przez silniki Diesla stanowią mieszaninę wielu związków chemicznych powstałych na skutek niecałkowitego spalania oleju napędowego oraz zawartych w nim dodatków, a także oleju smarującego silnik. Głównymi składowymi spalin z silników wysokoprężnych są azot, para wodna i ditlenek węgla. Spaliny zawierają również szereg substancji szkodliwych, np. tlenki azotu, cząstki stałe, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne itd. Wykazują one niekorzystny wpływ zarówno na zdrowie człowieka, jak i na środowisko naturalne. Spaliny mogą wywołać stany zapalne oraz alergię, jednocześnie wzmacniając działanie innych alergenów. Międzynarodowa Agencja Badania Raka oraz Światowa Organizacja Zdrowia sklasyfikowały spaliny z silników Diesla jako czynnik rakotwórczy dla ludzi (Grupa 1).  

Celem zadania było opracowanie metody oraz stanowiska badawczego do modyfikacji parametrów fizykochemicznych spalin z silników wysokoprężnych umożliwiających filtrację spalin na włókninach o niskiej odporności termicznej, a także prototypu włókniny do filtracji spalin o zmienionych parametrach fizykochemicznych.

 

Zadanie 3.G.04. Wizualizacja stanowiska do prowadzenia modyfikacji spalin z jednostek wysokoprężnych

 

Zaproponowano prototyp filtru powietrza do filtracji spalin z silników wysokoprężnych. Filtr składa się z podkładu z maty kokosowej oraz polilatydowej włókniny o włóknach o średnicach mniejszych niż 1µ.

 

Zadanie 3.G.04. Zdjęcie prototypu struktury filtracyjnej do filtracji spalin z silników Diesla wraz z wykresem porównującym wskaźnik jakości filtra dla prototypu oraz komercyjnie dostępnej włókniny klasy F9

 

Podczas realizacji zadania opracowano materiały edukacyjne dotyczące możliwości wykorzystania włóknin filtracyjnych do oczyszczania spalin z jednostek wysokoprężnych w postaci broszury (ISBN 978-83-7373-325-1), a także materiały informacyjne na temat filtracji spalin z jednostek wysokoprężnych na włókninach filtracyjnych udostępnione w serwisie CIOP-PIB (dostępne na stronie ciop.pl).

Wyniki zadania przedstawiono w 1 publikacji przygotowanej do czasopisma o zasięgu krajowym i 2 publikacjach przygotowanych do czasopism o zasięgu międzynarodowym oraz zaprezentowano na 2 konferencjach międzynarodowych.

 

 

 

Filtracja spalin z jednostek wysokoprężnych z wykorzystaniem filtrów włókninowych. Materiały informacyjne CIOP-PIB

Autor: mgr inż. Piotr Sobiech, dr inż. Tomasz Jankowski – Centralny Instytut Ochrony Pracy –Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji

2019 r.Jednostka: Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019