Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie stanowiska i metodyki badania parametrów materiałów włókninowych podczas filtracji nanoaerozoli

Kierownik projektu: dr inż. Szymon Jakubiak

Streszczenie projektu:

Celem zadania było zapewnienie możliwości badania parametrów materiałów włókninowych podczas filtracji nanoaerozoli z wykorzystaniem zbudowanego stanowiska oraz opracowanej procedury badawczej na zlecenie producentów materiałów filtracyjnych i filtrów oraz w ramach prowadzenia działalności naukowo-badawczej. Przy projektowaniu i budowie stanowiska oraz opracowywaniu procedury badawczej kierowano się wytycznymi normy PN-EN ISO 21083-1 Metoda badania skuteczności materiałów filtrujących powietrze ze sferycznych nanomateriałów – Część 1: Zakres wielkości od 20 nm do 500 nm.

 

Zadanie 3.G.03. Wyniki badania skuteczności zatrzymywania nanocząstek na włókninach filtracyjnych różnych klas przeprowadzonego na zbudowanym stanowisku

 

Stanowisko badawcze zaprojektowano w sposób umożliwiający wykorzystanie w szerokim stopniu zaplecza badawczego posiadanego przez Pracownię Aerozoli, Filtracji i Wentylacji.
Formatki badanych włóknin montowane są w uchwycie pneumatycznym. Aerozol testowy generowany jest za pomocą generatora ciekłych cząstek bis(2-ethyloheksylu) sebacynianu (DEHS) o wielkości od 20 nm do 500 nm. Ładunek powierzchniowy nanocząstek neutralizowany jest za pomocą neutralizatora ze źródłem radioaktywnym. Stężenie aerozolu przed i za badanym materiałem określa się za pomocą 2 równolegle pracujących kondensacyjnych liczników cząstek współpracujących z klasyfikatorami elektrostatycznymi. Dzięki modułowej konstrukcji stanowisko może być łatwo rekonfigurowane do zaplanowanych badań, a w przyszłości umożliwi również prowadzenie badań zgodnie z jeszcze niewydaną 2. częścią normy ISO 21083, która dotyczy badania materiałów filtracyjnych podczas filtracji nanocząstek o wielkości od 3 nm do 30 nm.

Opracowana procedura badawcza do określania parametrów materiałów włókninowych podczas filtracji nanoaerozoli jest zgodna z zaleceniami normy PN-EN ISO 21083-1, dzięki czemu wyniki prowadzonych badań mogą być bezpośrednio porównywane z wynikami uzyskiwanymi w innych ośrodkach. W procedurze określono sposób postępowania oraz podano nastawy wykorzystywanych urządzeń niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia badania. Jako załączniki do procedury przygotowano szablony do sporządzenia raportu oraz formularz służący do gromadzenia warunków i wyników badania oraz przeprowadzenia niezbędnych obliczeń.

Poprawność przyjętej koncepcji konstrukcji stanowiska badawczego oraz przygotowanej procedury została potwierdzona doświadczalnie podczas badań włóknin filtracyjnych o znanych klasach: F7, F9, E11, H13 oraz H14. W szczególności wyniki uzyskane dla materiałów wysoko skutecznych klas H13 oraz H14, których średnia skuteczność wyniosła odpowiednio 99,99% oraz 99,999%, jest dowodem na poprawność przyjętych założeń konstrukcyjnych i ich realizacji praktycznej.

Wyniki zadania przedstawiono w 2 publikacjach w czasopiśmie o zasięgu krajowym, 1 publikacji przygotowanej do czasopisma o zasięgu międzynarodowym oraz zaprezentowano na 1 konferencji krajowej i 1 konferencji międzynarodowej.

 

 

 

Badanie parametrów materiałów włókninowych podczas filtracji nanoaerozoli. Materiały informacyjne CIOP-PIB

Autor: dr inż. Szymon Jakubiak – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji

2019 r.Jednostka: Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019