Wykaz Projektów
Streszczenie

Zapewnienie integracji z sieciami europejskimi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy w celu spełnienia zobowiązań wynikających z uczestnictwa w systemie oceny zgodności wyrobów

Kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz Pleban, prof. CIOP-PIB

Streszczenie projektu:

Celem zadania było zapewnienie spełnienia przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) zobowiązań wynikających z uczestnictwa w obligatoryjnym systemie oceny zgodności wyrobów przez integrację z sieciami europejskimi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także rozwój kompetencji merytorycznych Instytutu jako jednostki notyfikowanej oraz wzmocnienie pozycji Instytutu zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym.

W ramach zadania zrealizowano następujące działania:

-      prowadzono współpracę międzynarodową w ramach europejskiej sieci ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz ergonomii EUROSHNET, w tym w zakresie związanym ze współzorganizowaniem VI Europejskiej Konferencji EUROSHNET

-      zorganizowano XVIII Międzynarodową Konferencję Zwalczania Hałasu Noise Control 2019

-      zorganizowano Międzynarodową Konferencję „Innowacje Technologiczne w Obszarze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”

-      uczestniczono w pracach koordynacyjnych jednostek notyfikowanych na poziomie międzynarodowym

-      uczestniczono w pracach związanych z zorganizowaniem międzynarodowych konferencji Working on Safety oraz International Congress on Sound and Vibration

-      uczestniczono w konferencjach związanych z bezpieczeństwem i ochroną pracy.

Doskonalenie kompetencji CIOP-PIB jako jednostki notyfikowanej zapewnia m.in. udział w pracach europejskiej sieci EUROSHNET adresowanej do ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz ergonomii, skupionych wokół tematyki normalizacji, badań i certyfikacji.
Z inicjatywy CIOP-PIB oraz innych instytutów, tj. FIOH (Finlandia), INRS (Francja), EUROGIP (Francja), KAN (Niemcy), DGUV (Niemcy) oraz INSST (Hiszpania), koordynującymi prace EUROSHNET, zorganizowano VI Europejską Konferencję EUROSHNET na temat normalizacji, badań i certyfikacji pn. „Be smart, stay safe – Innovative products and workplaces”. Konferencja odbyła się w dniach 12–14 czerwca 2019 r. w Dreźnie. Jej celem było omówienie przyszłości normalizacji, badań i certyfikacji w dobie postępującej cyfryzacji świata pracy. Wzięło w niej udział 108 uczestników, w tym przedstawiciele instytutów badawczych i uczelni wyższych zajmujący się bezpieczeństwem i higieną pracy, instytutów normalizacyjnych, jednostek notyfikowanych oraz przedsiębiorstw. Obrady były ukierunkowane zasadniczo na zagadnienia dotyczące nowych, inteligentnych technologii stanowiących wyzwanie dla bezpieczeństwa i higieny pracy i umożliwiających nowe sposoby skuteczniejszego zwalczania zagrożeń oraz skutków wprowadzania nowych technologii i cyfryzacji. Omówiono między innymi wpływ sztucznej inteligencji na normalizację oraz bezpieczeństwo i higienę pracy, aktualną europejską politykę normalizacyjną oraz nowe obszary certyfikacji, takie jak na przykład certyfikacja kompetencji.

Zadanie 3.G.01. Uroczyste otwarcie Konferencji Noise Control 2019

 

Druga konferencja zorganizowana w ramach zadania, XVIII Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control 2019, odbyła się w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim w dniach 26–29 maja 2019 r. Wzięło w niej udział 106 osób z 6 krajów. Byli wśród nich przedstawiciele instytutów badawczych, uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw. Program konferencji obejmował 10 sesji tematycznych, podczas których wygłoszono 55 referatów, oraz sesje plenarne, w trakcie których wygłoszono 10 referatów przygotowanych przez przedstawicieli takich instytucji jak: CIOP-PIB, IFA (Niemcy), IMAMOTER (Włochy), Politechnika Gdańska, Uniwersytet Zachodniopomorski, University of Ottawa (Kanada).

Podstawową tematyką referatów plenarnych i sekcyjnych były: wyniki badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących wpływu hałasu na organizm człowieka, właściwości środków ochrony indywidualnej, działania z zakresu edukacji, kierunki prac normalizacyjnych oraz realizacja konkretnych rozwiązań technicznych służących walce z hałasem. W programie konferencji przewidziano sesję praktyczną, podczas której wystawcy prezentowali rozwiązania wspomagające działania na rzecz ograniczenia hałasu i drgań mechanicznych. W trakcie konferencji występowali także przedstawiciele przedsiębiorstw należących do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy – zaprezentowano praktyczne rozwiązania techniczne i organizacyjne z zakresu ograniczenia hałasu i wibracji w środowisku pracy.

Ponadto zorganizowano Międzynarodową Konferencję „Innowacje Technologiczne w Obszarze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” („Novel technological innovations for occupational safety and health”) OSH InnoTech. Odbyła się ona 15 października 2019 r. w siedzibie Instytutu, w Warszawie. Jej celem było przedstawienie wyników najnowszych badań w zakresie innowacyjnych rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy oraz wymiana wiedzy i doświadczeń między czołowymi europejskimi ośrodkami naukowymi w tej dziedzinie. Tematyka wygłoszonych referatów dotyczyła technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, innowacyjnych rozwiązań ograniczających hałas na stanowiskach pracy i w środowisku oraz innowacyjnych środków ochrony indywidualnej i elektroniki noszonej dla bezpiecznych miejsc pracy w Przemyśle 4.0. Konferencja była skierowana do naukowców, przedsiębiorców oraz ekspertów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy są zainteresowani rozwojem i wdrażaniem nowatorskich innowacji technologicznych, służących poprawie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.
W konferencji uczestniczyło 88 osób z 9 krajów.

W ramach współpracy jednostek notyfikowanych przedstawiciele Instytutu prowadzili intensywne działania w ramach 5 grup pionowych funkcjonujących w obszarze Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej: VG1 „Środki Ochrony Głowy”, VG4 „Środki Ochrony Słuchu”, VG5 „Odzież Ochronna, Środki Ochrony Rąk i Ramion”, VG10 „Środki Ochrony Nóg i Stóp” i VG11 „Sprzęt Ochrony przed Upadkiem z Wysokości". Szczególnie istotnym wynikiem udziału w pracach grup koordynujących działania jednostek notyfikowanych jest uzyskana wiedza, w tym dotycząca interpretacji przepisów technicznych zawartych w Rozporządzeniu oraz znormalizowanych metod badań, zapewniająca zarówno rozwój kompetencji technicznych do prowadzenia oceny zgodności, jak i jednolite stosowanie wymagań Rozporządzenia. W wyniku analiz i dyskusji podczas posiedzeń tych gremiów przyjęto między innymi 2  propozycje zgłoszone przez pracowników Instytutu dotyczące wyznaczania izolacyjności cieplnej rękawic ochronnych posiadających funkcję ogrzania oraz zasady kategoryzacji odzieży posiadającej taśmy odblaskowe. W ramach tych działań pracownicy Instytutu zorganizowali posiedzenie robocze grupy VG10, które odbyło się w dniu 18 maja 2017 r. w Zakładzie Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi.

W ramach udziału pracowników w konferencjach wygłoszono 14 referatów, z których 9 zostało opublikowanych w materiałach konferencyjnych (w tym 3 uwzględnione w bazie międzynarodowych publikacji Scopus) oraz 2 zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.Jednostka: Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019