Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie narzędzi wspomagających ograniczanie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami występującymi w przemyśle lotniczym w procesach łączenia materiałów z wykorzystaniem technologii nitowania, zgrzewania oraz klejenia

Kierownik projektu: dr inż. Mariusz Dąbrowski

Streszczenie projektu:

Celem zadania było ograniczenie ryzyka zawodowego podczas nitowania, zgrzewania oraz klejenia materiałów w przemyśle lotniczym przez opracowanie i upowszechnienie wytycznych i narzędzi dla pracowników służb BHP i technologów.

W ramach pierwszych 2 etapów zadania wykonano m.in. następujące prace:

-      zebrano i przeanalizowano obowiązujące wymagania bezpieczeństwa dotyczące problematyki zadania, dane i opisy wypadków w przemyśle lotniczym oraz inne materiały udostępnione przez wytwórnie lotnicze, w których są realizowane procesy łączenia materiałów przy użyciu technologii nitowania, zgrzewania lub klejenia

-      podczas zrealizowanych w wytwórniach lotniczych wizyt technicznych zapoznano się z metodami i stosowanym wyposażeniem pracy oraz sygnalizowanymi przez pracowników uciążliwościami

-      stworzono szczegółowe opracowanie, obejmujące w formie tabelarycznej zestawienie prac
 i czynności, związanych z nimi zagrożeń, ich źródeł oraz stref niebezpiecznych w analizowanych procesach produkcji lotniczej

-      opracowano zalecenia dotyczące ograniczania ryzyka zawodowego w procesach łączenia materiałów z wykorzystaniem technologii nitowania, zgrzewania oraz klejenia w przemyśle lotniczym. 

 

Zadanie  2.G.11. Proces łączenia materiałów realizowany w przedsiębiorstwie przemysłu lotniczego przy użyciu technologii klejenia. Obok ekran startowy aplikacji mobilnej dla przemysłu lotniczego

 

W końcowym etapie zadania, którego celem było opracowanie list do kontroli warunków bezpieczeństwa pracy oraz wytycznych w celu optymalizacji bezpiecznej organizacji pracy i ograniczania ryzyka zawodowego w procesach łączenia materiałów w przemyśle lotniczym z wykorzystaniem technologii nitowania, zgrzewania i klejenia, prowadzono nowe działania oraz kontynuowano działania już rozpoczęte, m.in.:

-      opracowano wytyczne dla służb BHP i technologów oraz listy do kontroli warunków bezpieczeństwa w procesach łączenia materiałów w przemyśle lotniczym

-      zweryfikowano opracowane narzędzia (wytyczne, listy kontrolne, a także opracowane
w poprzednim etapie zalecenia) na podstawie uwag otrzymanych od upoważnionych przedstawicieli przedsiębiorstw lotniczych

-      przygotowano w uzgodnieniu z nimi specyfikację techniczną interaktywnej mobilnej aplikacji wspierającej działania służby BHP i technologów procesów łączenia w przemyśle lotniczym

-      opracowano projekt i wykonano aplikację mobilną zawierającą zweryfikowane narzędzia (zalecenia, listy kontrolne i wytyczne) wspomagające działania służb BHP i technologów w procesach łączenia materiałów w przemyśle lotniczym

-      przygotowano kwestionariusze ankiet dla użytkowników oraz przeprowadzono badania użytkowe z udziałem 40 pracowników wytwórni lotniczych zaangażowanych przy realizacji ww. procesów

-      wprowadzono niezbędne uzupełnienia i poprawki do aplikacji, a także do instrukcji aplikacji, wynikające z jej sprawdzenia w praktyce przez użytkowników

-      uzyskane wyniki badań ankietowych opracowano z uwzględnieniem metod statystycznych oraz przedstawiono w formie graficznej. 

Wyniki zadania przedstawiono w 2 publikacjach w czasopismach o zasięgu krajowym oraz zaprezentowano na 1 konferencji międzynarodowej i 1 konferencji krajowej.

 

WYTYCZNE dotyczące ograniczania ryzyka zawodowego w procesach łączenia materiałów w przemyśle lotniczym
mgr inż. Mariusz Dąbrowski

2019 r.

ZALECENIA dotyczące ograniczania ryzyka w procesach łączenia materiałów w przemyśle lotniczym 
mgr inż. Mariusz Dąbrowski

2019 r.

 

LISTY DO KONTROLI warunków pracy w procesach łączenia materiałów w przemyśle lotniczym
mgr inż. Mariusz Dąbrowski

2019 r.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019