Wykaz Projektów
Streszczenie

Wytyczne dostosowania środowiska pracy w zakresie hałasu, oświetlenia i mikroklimatu na stanowiskach pracy w salach operacyjnych, gabinetach zabiegowych oraz laboratoriach diagnostyki medycznej

Kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz Pleban, prof. CIOP-PIB

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie wytycznych dostosowania warunków pracy w zakresie parametrów akustycznych, oświetlenia oraz mikroklimatu w salach operacyjnych, gabinetach zabiegowych oraz laboratoriach diagnostyki medycznej do charakteru wykonywanych prac w tych pomieszczeniach.

Dokonano klasyfikacji pomieszczeń oraz stanowisk pracy w salach operacyjnych, gabinetach zabiegowych oraz laboratoriach diagnostyki medycznej na przykładzie szpitala. Na podstawie istniejących standardów polskich i międzynarodowych określono wielkości charakteryzujące hałas, oświetlenie oraz mikroklimat w salach operacyjnych, gabinetach zabiegowych i laboratoriach diagnostyki medycznej, a także metody ich pomiarów na stanowiskach pracy. Korzystając z tych metod, przeprowadzono badania środowiskowe hałasu, oświetlenia i mikroklimatu na wybranych stanowiskach pracy. Uzyskane wyniki wykazały m.in.:

-      przekroczenie wartości poziomu dźwięku A określającej kryterium uciążliwości hałasu na stanowiskach pracy techników radiologii, na stanowiskach pracy lekarzy podczas zabiegów w salach operacyjnych oraz na stanowiskach pracy techników w stacjach uzdatniania wody

-      przekroczenie wartości dopuszczalnych (NDN) hałasu ultradźwiękowego w pomieszczeniach sterylizacji i myjniach endoskopowych

-      niespełnienie wymagań normatywnych dotyczących natężenia oświetlenia w większości pomieszczeń

-      niespełnienie wymagań komfortu termicznego w pomieszczeniach bez urządzeń klimatyzacyjnych w przypadku wysokiej temperatury zewnętrznej.

 

 

Zadanie 2.G.02. Wyniki średniej oceny czynników środowiska pracy będących źródłem uciążliwości (według skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak uciążliwości danego czynnika, natomiast 5 – najwyższy stopień uciążliwości)

 

Przeprowadzono także badania ankietowe, których celem była subiektywna ocena warunków pracy wśród pracowników placówek medycznych. W ramach tych badań przeprowadzono 301 wywiadów kwestionariuszowych wśród lekarzy (151), pielęgniarek (120) i pracowników laboratoriów diagnostycznych (130). Spośród tych osób 83,4% oceniło warunki, w których świadczą swoją pracę, jako bardzo dobre (38,2%) lub dobre (45,2%). Przeciętne warunki pracy oceniło 16,3% respondentów. Zaledwie 0,3% badanych oceniło warunki pracy jako złe. Żadna z badanych osób nie oceniła warunków pracy jako bardzo złe. Zdecydowanie najwyżej warunki pracy ocenili lekarze – 55,0% wskazań na odpowiedź „bardzo dobre”. Wysoko warunki pracy oceniali także diagności. Relatywnie najgorzej warunki pracy oceniły pielęgniarki.

Uciążliwość poszczególnych czynników środowiska pracy została oceniona według skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak uciążliwości danego czynnika, natomiast 5 – najwyższy stopień uciążliwości. Wyniki zaprezentowane zostały za pomocą średniej oceny. Spośród wymienionych w kafeterii ankiety czynników najwyżej oceniona została uciążliwość hałasu. Średnia ocena tego źródła uciążliwości na stanowisku pracy wyniosła 2,02 w skali od 1 do 5. Badani pracownicy wskazali także takie czynniki uciążliwości jak: oświetlenie – 1,52; czynniki mechaniczne powodujące urazy (np. ruchome maszyny i ich elementy, śliskie nierówne powierzchnie) średnia ocena – 1,37; mikroklimat – 1,27; pyły i substancje chemiczne – 1,23 oraz odór – średnia ocena – 1,20.

Analiza wyników w kontekście podziału badanej grupy na zajmowane stanowiska pracy wykazała, że drgania mechaniczne (działające na ręce lub całe ciało) oraz pyły i substancje chemiczne są najbardziej uciążliwe dla diagnostów. Hałas, oświetlenie, czynniki mechaniczne powodujące urazy oraz odór są najbardziej uciążliwe dla pielęgniarek. Natomiast mikroklimat oraz promieniowanie optyczne (UV, IR) są najbardziej uciążliwe dla lekarzy.

Na podstawie wyników  przeprowadzonych badań środowiskowych i ankietowych opracowano „Wytyczne dostosowania środowiska pracy w zakresie hałasu, mikroklimatu i oświetlenia w placówkach medycznych”.Wyniki zadania przedstawiono w 1 publikacji w czasopiśmie o zasięgu krajowym, 3 publikacjach w recenzowanych wydawnictwach z  międzynarodowych konferencji naukowych, 1 publikacji w materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej oraz w 1 publikacji przygotowanej do czasopisma o zasięgu krajowym, a także zaprezentowano na 4 konferencjach międzynarodowych i 2 konferencjach krajowych.

 

 

 

Dostosowanie środowiska pracy w placówkach medycznych w zależności od przeznaczenia pomieszczeń. Materiały szkoleniowe.

Autorzy: Andrzej Pawlak, Dariusz Pleban, Jan Radosz, Bożena Smagowska, Andrzej Sobolewski

2019 r.

 

 

 

Wytyczne dostosowania środowiska pracy w zakresie hałasu, mikroklimatu i oświetlenia w placówkach medycznych. Wytyczne

Autorzy: Andrzej Pawlak, Dariusz Pleban, Jan Radosz, Bożena Smagowska, Andrzej Sobolewski

2019 r.Jednostka: Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019