Wykaz Projektów
Streszczenie

Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym w kontekście nowych form zatrudnienia

Kierownik projektu: dr Katarzyna Hildt-Ciupińska

Streszczenie projektu:

Wykonawcy:

Karolina Pawłowska-Cyprysiak

Zofia Mockałło

 

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego nr 1.6.

Prowadzenie działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy, w tym przeciwdziałanie narażeniu na stres, zapobieganie mobbingowi i promowanie zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym

 

Wniosek tematyczny 1.2.

 „Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym w kontekście nowych form zatrudnienia”

 

Okres realizacji

01.01.2018 – 31.12.2020

 

Cel zadania:

Analiza związku pomiędzy czasem pracy i formami zatrudnienia a równowagą między życiem prywatnym i zawodowym warunkującą jakość życia pracowników, z uwzględnieniem roli psychospołecznych i fizycznych czynników środowiska pracy.

 

Grupa docelowa:

Grupą docelową są osoby pracujące w wybranych nowych formach zatrudnienia, takich jak: samozatrudnienie, telepraca, praca na umowę-zlecenie/o dzieło. Przesłankami do wyboru tych form zatrudnienia są:

-         fakt nieuregulowanego Kodeksem pracy czasu pracy, który może implikować zarówno problemy w zachowaniu równowagi praca – życie, jak też sprzyjać ułatwieniu godzenia tych obszarów;

-          praca na umowie niewynikającej z Kodeksu pracy może być pracą główną lub dodatkową; niejednokrotnie praca taka może być wykonywana równolegle z inną pracą (umową o pracę albo inną umową cywilnoprawną czy prowadzeniem własnej działalności), co może powodować zachwianie równowagi praca-życie.

Produkty:

 

  1. Zalecenia dot. zachowania równowagi praca – życie wśród osób pracujących w nowych formach zatrudnienia  wraz ankietą do wypełnienia przez odbiorców nt. przydatności produktu
  2. Materiały informacyjne nt. zachowania równowagi praca – życie wśród osób pracujących w nowych formach zatrudnienia do opublikowania na profil poświęconym prewencji stresu w pracy w aspekcie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym w serwisie społecznościowym Facebook

 

 

Elastyczni i zrównoważeni pracownicy. Równowaga praca-życie w kontekście elastycznych form zatrudnienia
dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

2018 r.

Aktywni czy wyczerpani? Jak równoważą pracę i życie pracownicy zatrudnieni w nietypowych formach?

dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak
2019 r.

 

RÓWNOWAGA PRACA – ŻYCIE PRYWATNE WŚRÓD OSÓB ZATRUDNIONYCH W NIETYPOWYCH FORMACH. PODSUMOWANIE WYNIKÓW PROJEKTU.
dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak
2020 r.

ZROWNOWAZENI. Jak zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Zalecenia dla osób zatrudnionych w nietypowych formach
dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak
2020 r.Jednostka: Zakład Ergonomii

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2020