Wykaz Projektów
Streszczenie

Określenie metod oraz zakresu i częstości kontroli drabin aluminiowych w zależności od sposobu i intensywności ich użytkowania

Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Dąbrowski

Streszczenie projektu:

Drabiny aluminiowe, popularne wśród użytkowników ze względu na małą masę, stosunkowo dużą wytrzymałość mechaniczną, a także odporność na czynniki środowiskowe, są produkowane przez wiele firm polskich i zagranicznych. Korzystanie z nich wiąże się z zagrożeniem wypadkami przy pracy i zgonami, co ma miejsce szczególnie często w krajach uprzemysłowionych.
Dotyczy to zwłaszcza urządzeń intensywnie użytkowanych w warunkach przemysłowych (np. w budownictwie, w magazynach).

Podstawowym celem zadania było określenie wymagań dotyczących budowy drabin aluminiowych przeznaczonych do intensywnego użytkowania, a także ich doboru oraz zakresu i częstości kontroli z uwzględnieniem ich najbardziej obciążonych mechanicznie elementów, na które użytkownicy powinni zwrócić szczególną uwagę.

Opracowano projekt modyfikacji i zbudowano stanowisko do badania drabin aluminiowych, z uwzględnieniem ich intensywnego użytkowania, poprzez: przeanalizowanie nowych wymagań normatywnych (obejmujących badania statyczne, dynamiczne i zmęczeniowe drabin), opracowanie metody badań służących do odzwierciedlenia intensywnego użytkowania tych urządzeń wg PN-EN 131-2:2010+A2:2017-02, opracowanie założeń do modyfikacji i rozbudowę istniejącego w CIOP-PIB akredytowanego stanowiska badawczego w celu dostosowania go do wymagań nowej normy oraz przeprowadzenie badań wstępnych pięciu drabin aluminiowych.

Po wykonaniu ww. prac przygotowano karty i stanowiska do badań drabin w celu uzyskania akredytacji PCA na pełne badania drabin (z uwzględnieniem wymagań ww. normy). Zostało to osiągnięte poprzez: badania weryfikacyjne 10 różnych rodzajów drabin (dostarczonych przez producentów), badania ankietowe dotyczące intensywności użytkowania drabin, dokonanie zmian
w budowie stanowiska, opracowanie ostatecznej wersji karty badań drabin oraz przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego i uzyskanie akredytacji PCA w zakresie metod badawczych drabin ujętych w normie PN-EN 131-2+A2:2017-02.

Opracowano również materiały szkoleniowe i przeprowadzono szkolenie pilotażowe, opracowano kartę badań drabin wykorzystywaną w Laboratorium CIOP-PIB, podpisano umowę z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Ośrodkiem Certyfikacji w sprawie wykorzystywania przez Jednostkę Certyfikującą w procesach certyfikacji drabin wyników badań wykonywanych przez Laboratorium CIOP-PIB zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-EN 131-2+A2:2017-02, a także wykonano badania drabin na rzecz producentów sprawdzających nowe rozwiązania konstrukcyjne lub przeprowadzających certyfikację dobrowolną tych urządzeń pod kątem zgodności z wymaganiami nowych norm.

Badanie trwałości drabiny rozstawnej, w której zastosowano technologię zgrzewania laserowego do łączenia stopni z podłużnicamiZadanie 3.G.14. Badanie trwałości drabiny rozstawnej, w której zastosowano technologię zgrzewania laserowego do łączenia stopni z podłużnicami: 1 – badana drabina; 2, 3 – tłoki siłowników elektrycznych zakończone gumowymi cylindrami walcowymi obciążającymi na przemian dwa stopnie drabiny

Uzyskanie akredytacji PCA w zakresie metod badawczych drabin ujętych w normie PN‑EN 131-2+A2:2017-02 powoduje, że Laboratorium CIOP-PIB na chwilę obecną jest jednym z nielicznych w Europie, które spełniają te wymagania normatywne, oraz umożliwiło rozszerzenie współpracy z producentami tych urządzeń i podpisanie umowy o współpracy z wiodącą jednostką krajową zajmującą się certyfikacją dobrowolną drabin.

Wyniki zadania przedstawiono w 1 publikacji w czasopiśmie o zasięgu krajowym, 1 publikacji przygotowanej  do czasopisma o zasięgu międzynarodowym, 1 rozdziale do monografii o zasięgu krajowym oraz zaprezentowano na 2 konferencjach krajowych i 1 międzynarodowej, a także opracowano 1 broszurę, 1 ulotkę rozpowszechnioną na szkoleniu pilotażowym i materiały informacyjne wraz z ulotką udostępnione na tematycznej stronie internetowej CIOP-PIB.

 

 

Budowa i dobór drabin aluminiowych przeznaczonych do różnych warunków użytkowania oraz zakres i częstość ich kontroli.

Autor: dr inż. Andrzej Dąbrowski

2019 r.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018