Wykaz Projektów
Streszczenie

Identyfikacja źródeł emisji hałasu, w tym hałasu wysokoczęstotliwościowego, analiza za-grożenia hałasem na przykładzie zakładów produkcji opakowań oraz określenie zaleceń profilaktyki

Kierownik projektu: dr inż. Bożena Smagowska

Streszczenie projektu:

Celem zadania była identyfikacja źródeł emitujących hałas, w tym hałas wysokoczęstotliwościowy, i przeprowadzenie analizy zagrożenia hałasem na stanowiskach pracy w zakładach produkujących opakowania oraz opracowanie technicznej i organizacyjnej profilaktyki zagrożenia hałasem, uwzględniając specyfikę technologii w tych zakładach.

W ramach zadania na podstawie analizy literatury i wizji lokalnych oraz rozmów z pracownikami służb bhp przeprowadzonych w zakładach opakowań o zróżnicowanej technologii, określono źródła hałasu oraz wytypowano stanowiska pracy do badań zagrożenia hałasem. Na podstawie istniejących metod pomiaru hałasu w środowisku pracy do oceny zagrożenia hałasem na stanowiskach pracy w zakładach opakowań wytypowano wielkości charakteryzujące hałas. Badania obiektywne zagrożenia hałasem przeprowadzono na 90 wybranych stanowiskach pracy w zakładach produkujących opakowania z tektury, tworzyw sztucznych, metalu, szkła i drewna. Wyniki pomiarów poziomów hałasu wykazały, że:

-  w zakresie częstotliwości słyszalnych hałasu przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy występują na 59 badanych stanowiskach pracy. Poza tym na 16 stanowiskach pracy dla poziomu ekspozycji na hałas przekroczona jest wartość progu działania wynosząca 80 dB. Pozostałe zmierzone wielkości charakteryzujące hałas w tym zakresie częstotliwości, tj. maksymalny poziom dźwięku A i szczytowy dźwięku C na stanowiskach pracy, nie przekraczają wartości dopuszczalnych określonych dla tych wielkości -  w zakresie hałasu ultradźwiękowego przekroczenia wartości dopuszczalnych równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego występują w tercjowych pasmach o częstotliwości środkowej: 10 kHz, 12,5 kHz i 16 kHz na stanowisku pracy obsługi prasy w zakładzie produkcji opakowań metalowych, na stanowisku pracy obsługi zgrzewarki do zgrzewania worków ze zgrzewem dennym w zakładzie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych oraz na stanowisku pracy obsługi piły taśmowej poziomej w zakładzie produkcji opakowań z drewna. W przypadku stanowiska pracy montażu palet przekroczenia wartości dopuszczalnych równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego i maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego występują w tercjowych pasmach o częstotliwości środkowej:
10 kHz; 12,5 kHz; 16 kHz i 20 kHz

-  w zakresie hałasu infradźwiękowego przekroczenia dopuszczalnej wartości równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego skorygowanego charakterystyką częstotliwościową G, określającej kryterium uciążliwości, stwierdzono na 1 stanowisku pracy koncepcyjnej w zakładzie produkcji opakowań metalowych (powyżej 86 dB) i na 3 stanowiskach produkcyjnych w zakładzie produkcji opakowań szklanych (powyżej 102 dB).

W celu przeprowadzenia badań subiektywnych opracowano ankietę dotyczącą oceny warunków pracy w tym uciążliwości hałasu na stanowiskach pracy. Ankieta zawiera oprócz danych ogólnych o badanych, informacje dotyczące warunków pracy, rodzaju źródeł hałasu, oceny uciążliwości hałasu oraz subiektywnej oceny zdrowia i samopoczucia badanych osób. Badania ankietowe przeprowadzono w zakładach produkcji opakowań metalowych, drewnianych, szklanych, tekturowych oraz z tworzyw sztucznych. Grupa ankietowanych pracowników produkcyjnych składała się z 204 osób. Wyniki badań ankietowych poddano analizie statystycznej, która została wykonana w programie IBM SPSS Statistics, a przykładowe wykresy wykonano w programie Statistica. Do określenia związków między zmiennymi posłużono się następującymi testami statystycznymi: test Chi-2, współczynnik korelacji V Kramera, test t-studenta dla grup niezależnych, analiza wariancji (ANOVA) oraz test porównań wielokrotnych Tukeya.

Wyniki poziomu ekspozycji na stanowiskach pracy w zakładach opakowań szklanychZadanie 2.G.01. Wyniki poziomu ekspozycji na stanowiskach pracy w zakładach opakowań szklanych

Spośród czynników uciążliwych środowiska pracy na pierwszym miejscu ankietowani wskazali hałas i drgania mechaniczne. Jako powód uciążliwości 82% (p = 0,01) ankietowanych wymieniło maszyny i urządzenia usytuowane wewnątrz budynku, a 77% jako źródło hałasu wskazało układy napędowe maszyn lub urządzeń  (p = 0,037). Z ogólnej liczby ankietowanych 53,9% (p = 0,001) osób nie stwierdziło występowania podczas pracy hałasu wysokoczęstotliwościowego na stanowiskach pracy. Przy czym w zakładzie produkcji opakowań szklanych 68,3% grupy pracowników potwierdziło występowanie tego rodzaju hałasu. W zakresie ekspozycji na hałas 60,8% ankietowanych stwierdziło, że byli eksponowani na hałas przez cały czas pracy, a ekspozycję na hałas poza godzinami pracy potwierdziło 51,5% badanych.

W ramach zadania opracowano także bazę danych zawierającą wyniki pomiarów hałasu na stanowiskach pracy w zakładach opakowań. Baza ta została zamieszczona na stronie internetowej CIOP-PIB w serwisie BEZPIECZNIEJ (w zakładce: problematyka, hałas i drgania). Opracowano również materiały informacyjne o zagrożeniu hałasem w środowisku pracy w zakładach opakowań o zróżnicowanej technologii. Zawierają one wyniki wpływu wysokości ciała pracownika (wysokości usznej) na narażenie na hałas wysokoczęstotliwościowy na stanowiskach pracy. W materiałach zamieszczono przykładowe wyniki pomiarów poziomu hałasu na stanowiskach pracy w zakładach produkcji opakowań o różnej technologii oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w celu subiektywnej oceny warunków pracy pracowników zatrudnionych w tego rodzaju środowisku pracy. Omówiono techniczne i organizacyjne metody ograniczające zagrożenie hałasem na stanowiskach pracy w zakładach produkcji opakowań.

Wyniki zadania przedstawiono w 1 publikacji w czasopiśmie o zasięgu krajowym, 2 publikacjach przygotowanych do czasopisma o zasięgu międzynarodowym, 1 rozdziale monografii o zasięgu krajowym, 2 materiałach konferencyjnych z konferencji międzynarodowych i 1 materiale konferencyjnym z konferencji krajowej oraz zaprezentowano w 6 referatach na 2 konferencjach krajowych i 2 konferencjach międzynarodowych.Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018