Wykaz Projektów
Streszczenie

Modele optycznych filtrów ochronnych do stosowania przez osoby z zaimple-mentowanymi soczewkami wewnątrzgałkowymi (IOL)

Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Owczarek

Streszczenie projektu:

Celem projektu było opracowanie modeli nowych rozwiązań filtrów ochronnych pozwalających na zachowanie prawidłowych funkcji wzroku dla osób z zaimplementowanymi soczewkami wewnątrzgałkowymi (ang. intraocular lens – IOL). Celem szczegółowym było określenie skuteczności ochronnej filtrów oraz zachowania wybranych funkcji wzroku podczas stosowania optycznych filtrów ochronnych przez osoby ze sztucznymi soczewkami wewnątrzgałkowymi (IOL).

Opracowano założenia odnoszące się do poziomu przepuszczania promieniowania optycznego, jaki powinien być wymagany dla układu: oko – optyczny filtr ochronny – sztuczna soczewka wewnątrzgałkowa (IOL), uwzględniając rzeczywiste obniżenie poziomu promieniowania optycznego docierającego do siatkówki oka w wyniku użytkowania soczewek IOLs. Opracowano metodykę laboratoryjnych badań przepuszczania z wykorzystaniem metod spektrofoto-metrycznych, uwzględniającą konstrukcje soczewek IOLs (pomiar tzw. bezpośredni i z wykorzystaniem kuli całkującej) oraz dostosowano stanowisko do badania przepuszczania promieniowania optycznego dla filtrów optycznych stosowanych wraz z soczewkami IOLs.

Opracowano metodę matematycznego wyznaczania charakterystyki widmowej układu optycznego filtr + IOL oraz przeprowadzono badania laboratoryjne transmisji promieniowania optycznego dla soczewek IOLs, optycznych filtrów ochronnych oraz układów optycznych filtr + IOL. Przeprowadzono również badania użytkowe w celu określenia rzeczywistych rozkładów widmowych względnej czułości oka.

Opracowano modele optycznych filtrów ochronnych przeznaczonych do stosowania przez osoby z IOLs (dokumentacja i opis do zgłoszenia patentowego). Modele optycznych filtrów ochronnych zaprojektowane zostały na bazie powłok cienkowarstwowych. Projektowane modele powłok cienkowarstwowych do modelu filtra optycznego do ochrony przed podczerwienią i nadfioletem do zastosowania przez osoby z zaimplementowanymi soczewkami wewnątrz-gałkowymi (IOLs) charakteryzują się parametrami w zakresie przepuszczania (widmowe charakterystyki przepuszczania) i odbicia (widmowe charakterystyki odbicia) dla dwóch rodzajów filtrów: 1) filtry przeznaczone do ochrony przed promieniowaniem podczerwonym, 2) filtry przeznaczone do ochrony podczas prowadzenia prac spawalniczych oraz w technikach pokrewnych. Opracowano również wytyczne do oceny skuteczności optycznych filtrów ochronnych do stosowania przez osoby z IOL. Przeprowadzono weryfikujące produkty projektu seminaria dla producentów i dystrybutorów oraz dla użytkowników środków ochrony indywidualnej.

  Wykresy obrazujące różnice w przepuszczaniu światła dla dwóch typowych, powszechnie stosowa-nych soczewek wewnątrzgałkowych z chromoforem o barwie żółtej i bez tego chromoforu  
  Projekt  I.N.15. Wykresy obrazujące różnice w przepuszczaniu światła dla dwóch typowych, powszechnie stosowanych soczewek wewnątrzgałkowych z chromoforem o barwie żółtej i bez tego chromoforu  

Wyniki wymienionych prac pozwoliły na opracowanie wytycznych do oceny skuteczności ochronnej filtrów oraz zachowania wybranych funkcji wzroku podczas stosowania optycznych filtrów ochronnych z zaimplementowanymi soczewkami wewnątrzgałkowymi. Wytyczne te zawierają zasady postępowania przy doborze optycznych filtrów ochronnych dla osób z soczewkami wewnątrzgałkowymi, pozwalające na szczegółowe określenie parametrów do oceny skuteczności ochronnej optycznych filtrów ochronnych z uwzględnieniem zachowania wybranych funkcji wzroku. Postępując zgodnie z opracowanymi zasadami, uwzględnia się zróżnicowane poziomy przepuszczania promieniowania optycznego przechodzącego przez optyczne filtry ochronne, które muszą być zapewnione w przypadku zastosowania filtrów przez osoby z IOLs. Zróżnicowanie to zapewnione jest poprzez uwzględnienie w sposobie wyliczania parametrów służących od oceny skuteczności optycznych filtrów ochronnych niestandardowych rozkładów widmowych iluminantów oraz niestandardowych rozkładów względnej widmowej czułości oka. Opracowane zasady postępowania przy doborze optycznych filtrów ochronnych dla osób z soczewkami wewnątrzgałkowymi stanowią więc wytyczne do indywidualnego doboru optycznych filtrów ochronnych dla osób z IOLs oraz zasady, jakimi powinni kierować się projektanci optycznych filtrów ochronnych.

Wyniki projektu przedstawiono w 2 publikacjach w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym, 1 publikacji w czasopiśmie o zasięgu krajowym, 1 publikacji przygotowanej do czasopisma o zasięgu międzynarodowym i 1 przygotowanej do druku monografii naukowej o zasięgu międzynarodowym oraz zaprezentowano w referatach na 1 konferencji międzynarodowej, 3 konferencjach krajowych, 4 seminariach krajowych i na 1 wykładzie w ramach kursu okulistycznego. W serwisie internetowym CIOP-PIB zamieszczono materiały informacyjne dla producentów i użytkowników oraz wytyczne do oceny skuteczności filtrów stosowanych z IOLs.

 

 

 

Środki ochrony oczy dla osób z wadami wzroku. Materiały informacyjne CIOP-PIB

Autorzy: dr inż. Grzegorz Owczarek, dr Joanna Szkudlarek – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ochron Osobistych, Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

2019 r.

 

 

Wytyczne do oceny skuteczności optycznych filtrów ochronnych stosowanych przez osoby z zaimplementowanymi soczewkami wewnątrzgałkowymi (IOLs). Materiały informacyjne CIOP-PIB

Autorzy: dr inż. Grzegorz Owczarek, dr Joanna Szkudlarek – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ochron Osobistych, Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

2019 r.Jednostka: Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019